c S
Novogoriški svetniki potrdili zaključni račun za leto 2017 20.04.2018 07:09 Nova Gorica, 19. aprila (STA) - Kljub drugačnemu načrtovanju je Mestna občina Nova Gorica leto 2017 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki. Prejemki so znašali 29,6 milijona evrov, odhodki pa 29,5 milijona evrov, presežek pa je znašal 12.776 evrov. Svetniki so na današnji seji predlog zaključnega računa potrdili brez razprave.

Lani so prihodki znašali 90 odstotno realizacijo načrtovanih v sprejetem proračunu za leto 2017. Skupni prihodki so bili v primerjavi z letom 2016 manjši za 580.000 evrov. Davčni prihodki so bili manjši za 1,7 milijona evrov predvsem zaradi zamika zapadlosti odločb za plačilo nadomestila za uporabo zemljišč iz 2017 v leto 2018.

Nedavčni prihodki so bili v primerjavi s predhodnim letom večji za 533.000 evrov zaradi večjih prihodkov najemnin za javno infrastrukturo.

Skupni odhodki v letu 2017 so znašali 29,5 milijona evrov oziroma 88 odstotkov glede na načrtovana. Glede na predhodno leto so bili večji za 2,76 odstotka.

Lani so največ sredstev namenili področju izobraževanja, skupno kar 7,5 milijona evrov. Največ sredstev so namenili predšolski vzgoji, na drugem mestu je področje javne uprave, sledi področje gospodarske dejavnosti.

Za investicijske odhodke so v preteklem letu namenili 5,9 milijona evrov. Največ sredstev so porabili za investicije v izobraževanju, na drugem mestu je varovanje okolja in naravne dediščine ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti.

Sredstva, ki so bila rezervirana za nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah, so bila porabljena le 21 odstotno. Kot razlog je vodja finančno-računovodske službe Mateja Mislej navedla, da ni bilo razpisanih dražb za zemljišča ali objekte.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili tudi letno poročilo sklada malega gospodarstva Goriške za lansko leto, se seznanili z delovanjem Goriške lokalne agencije Golea ter soglašali s spremembo odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v občini.