c S
V veljavi novela zakona o kmetijstvu 19.04.2018 07:29 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Danes je začela veljati novelazakona o kmetijstvu, ki daje podlago za ustanovitev čebelarske akademije, izboljšuje odnose v verigi preskrbe s hrano in vpeljuje možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu. Nove določbe v verigi preskrbe s hrano se bodo začele uporabljati z januarjem 2019, določbe o začasnem ali občasnem delu pa s 1. julijem.

Čebelarska akademija bo ustanovljena znotraj Kmetijskega inštituta Slovenija kot posebna enota. Ta bo namenjena izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in ostali zainteresirani javnosti.

Novela pri področju prehranske verige bolj jasno definira, kaj so nedovoljene prakse (teh je 23), na novo je definirana pravna domneva znatne tržne moči, ki izhaja iz velikosti podjetja na nabavni strani - 25 milijonov evrov letnega prometa, ustvarjenega v Sloveniji.

Uvaja se tudi obveznost pisnih pogodb, a samo za tiste pogodbene stranke, ki presežejo 15.000 evrov vrednosti prodaje med dvema subjektoma v enem letu. Obveznost pisnih pogodb velja za vse člane v verigi preskrbe s hrano, vključno za razmerja med zadrugo in člane ter zadruge.

Na novo so opredeljene tudi globe, ki so določene v višini od 0 do 0,25 odstotka letnega prometa v Sloveniji za gospodarske subjekte in za odgovorne osebe v višini od 5000 evrov do 10.000 evrov. Dodatne pristojnosti so dane agenciji za varstvo konkurence, ki izvaja preiskave in vodi postopke ter ostaja prekrškovni organ.

Novela vpeljuje tudi začasno ali občasno delo v kmetijstvu. Gre za odmik od podjemnih pogodb, s pogodbami civilnega prava se uvaja nova oblika dela, od katerega pa se plačujejo prispevki. Predlog definira najdaljšo dolžino trajanja začasnega dela (120 dni za delodajalca in 90 dni za delavca).

Danes so začele veljati tudi novele zakonov o veterinarstvu, o veterinarskih merilih skladnosti in o semenskem materialu kmetijskih rastlin.

Novela zakon o veterinarstvu med drugim v mrežo javne veterinarske službe vključuje skrb za dobrobit živali, določa se način odvzema koncesije. Trajni odvzem je predviden za primere ponavljajočih se kršitev. Dodana je določba, da pritožba zoper odločbo o odvzemu koncesije ne zadrži izvršitve, predvsem z namenom preprečiti ponavljanje in nastanek okoliščin, kjer se kršitve lahko ponovijo.

Ker se pojavljajo nove nevarne bolezni živali, kot so na primer bolezen modrikastega jezika, afriška prašičja kuga, vozličasti dermatitis ipd., ki predstavljajo tveganje tako za zdravje živali kot ljudi, se z novelo zakona o veterinarskih merilih skladnosti daje pravno podlago generalnemu direktorju uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za hitro ukrepanje v nujnih primerih.

Novela ureja tudi primere preklica imenovanih laboratorijev, ki lahko opravljajo analize za potrebe uradnega veterinarskega nadzora. Za to morajo pridobiti koncesijo, novela zakona pa podrobneje ureja preklic imenovanja, razloge za preklic in način imenovanja drugega laboratorija v primeru neizpolnjevanja pogojev oz. ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev.

Novela zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin pa na jasnejši in enakopravnejši način določa obveznosti dobaviteljev, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trženje oz. trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin. Poleg tega predlog omogoča učinkovitejši nadzor in boljšo uskladitev z drugimi zakonskimi predpisi.