c S
Cinkarna Celje v prihodnjih petih letih pričakuje 2,3-odstotno letno rast prihodkov 17.04.2018 14:45 Celje, 17. aprila (STA) - Cinkarna Celje v prihodnjih petih letih pričakuje 2,3-odstotno letno rast prihodkov, kar na letni ravni pomeni 190,8 milijona evrov, kaže danes objavljena strategija razvoja za obdobje 2019-2023. V obnovo, optimizacijo in širitev obstoječih proizvodnih zmogljivosti bo družba v povprečju investirala 13,4 milijona evrov letno.

Cinkarna Celje bo za obratna sredstva na letni ravni zagotavljala 2,1 milijona evrov. To ji bo omogočilo zastavljeno organsko rast. Večina investiranih sredstev bo usmerjenih v rast in razvoj jedrnega programa pigmenta titanovega dioksida, je družba sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Z učinkovito izkoriščenim proizvodnim procesom bo družba pravočasno zagotavljala povpraševane količine končnih proizvodov, ki bodo pri danih pogojih omogočali doseganje vzdržne dolgoročne dobičkonosnosti. Pričakovani delež dobička iz poslovanja, povečanega za amortizacijo, v prihodku bo v povprečju znašal 16,6 odstotka, pričakovana donosnost kapitala pa 11,5 odstotka.

Politika dividend bo stabilna, za dividende bo letno namenjenih 75 odstotkov čistega dobička. Dodatno je predvidena pridobitev oz. odsvojitev lastnih delnic v višini 19 odstotkov osnovnega kapitala.

Glavni cilj je ohraniti dolgoročne odnose z obstoječimi kupci in pridobiti nove kupce prek razvoja izdelkov z višjo dodano vrednostjo na osnovi doseganja zahtevane višje ravni kakovosti in primerne ponudbe hitrosti, fleksibilnosti in kakovosti v odnosu do cene. Usmerjenost prodaje se bo nadaljevala predvsem na evropske trge.

"V naslednjem petletnem obdobju se bo družba na strateškem poslovnem področju titanov dioksid osredotočila na pridobivanje novih kupcev iz dejavnosti proizvodnje tiskarskih barv, kjer so velike kratkoročne priložnosti zaradi obstoječega presežka povpraševanja nad ponudbo, hkrati pa višja zahtevnost kupcev dolgoročno omogoča doseganje višje dobičkonosnosti in posredno deluje kot zaščita pred morebitnimi novimi vstopi konkurentov na evropski trga s proizvodi nižjega kakovostnega razreda," navajajo v cinkarni.

Delež vrednostne prodaje pigmenta titanovega dioksida predstavlja približno 80 odstotkov celotne prodaje, do leta 2023 pa se bo ta povečal za okoli 10 odstotnih točk. Ob razvoju jedrnega programa bo družba strmela k razvoju novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in tistih vertikalno integriranih proizvodov, ki bodo omogočali strokovne, prihodkovne in stroškovne sinergije, ter s tem kar najbolj izkoriščala konkurenčne prednosti poslovnih okolij posameznih proizvodnih programov.

Prisotnost družbe se bo na obstoječih trgih krepila na ključnem strateškem poslovnem področju titanov dioksid, kakor tudi na spremljajočih področjih in programih bakrovi fungicidi, polimeri in metalurgija. Področje mozirske kemije in program gradbene mase sta predvidena za prodajo.

Družba bo do leta 2023 osredotočena tudi na obvladovanje nabavnega procesa, zaradi nepredvidljivih poslovnih ciklov z občutnimi spremembami v prodajnih in nabavnih cenah, ki imajo lahko precejšen vpliv na poslovni rezultat in denarni tok. Zagotovili so, da bodo še naprej zmanjševali morebitne nezaželene vplive na okolje.

V prihodnjih letih bodo izvedli nov investicijski cikel, potreben za stabilno tekoče delovanje. Z vlaganjem v širitev proizvodnih zmogljivosti na obstoječi lokaciji v Celju se obseg proizvodnje pigmenta titanovega dioksida približuje regulatorni zgornji meji, zato bo v prihodnosti potrebno iskati alternativne možnosti za nadaljnjo rast obsega poslovanja.

Kot eno od možnosti organske rasti je družba proučila določene dejavnike za postavitev nove tovarne v Srbiji. Po izvedbi študije izvedljivosti in ostalih potrebnih analiz bo v primeru ekonomske upravičenosti investicije potrebna uskladitev z dolgoročnimi pričakovanji lastnikov glede prihodnjega razvoja in rasti družbe, so še navedli v cinkarni.