c S
Skupščina ZZZS se je seznanila s poslovnim poročilom zavoda za lani 13.04.2018 07:08 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Skupščina ZZZS se je danes seznanila s poslovnim poročilom zavoda za lani. Generalni direktor Marjan Sušelj je izrazil zadovoljstvo, da je prvo leto njegovega mandata uspešno zaključeno. Kot je dejal, je bilo izredno zahtevno, turbulentno, pa vendar so s skupnimi prizadevanji uspeli obdržati dober, kakovosten zdravstveni sistem.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je imel lani nekaj nad 2,683 milijarde evrov prihodkov in 2,682 milijarde evrov odhodkov. Presežek v višini milijona evrov po Sušljevih besedah v primerjavi s celotnim proračunom ni velik, vendar meni, da so uspeli obvladovati finančne tokove na prihodkovni in odhodkovni strani. Kot pa je opozoril prvi mož zavoda, podatki kažejo, da se je BDP povečeval hitreje, kot se je povečeval delež za zdravstvo.

V preteklem letu so po njegovih navedbah aktivnosti v prvi vrsti usmerjali v povečevanje dostopnosti do storitev, novih zdravil, pripomočkov. Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev ostaja med prednostnimi nalogami tudi za prihodnje. Po Sušljevih navedbah se je ponekod dostopnost izboljšala, tudi pri magnetni resonanci, za CT je na primer v jeseniški bolnišnici čakalna doba trenutno šest dni. Ponekod pa so kljub dodatnim virom in kontroli še vedno predolge čakalne dobe, kot eno takih področij je izpostavil fizioterapijo. Še ena ključnih nalog za naprej pa je po navedbah generalnega direktorja zavoda izboljšanje učinkovitosti poslovanja izvajalcev, torej bolnišnic in zdravstvenih domov.

V razpravi so se dlje časa ustavili pri področjih zdravstvene nege v socialno-varstvenih zavodih, fizioterapevtskih programih, zobozdravstvenih storitvah in promociji zdravja na delovnem mestu. S sklepi so nato člani skupščine strokovni službi ZZZS naložili, da pripravi poročilo o nadzorih v socialno-varstvenih zavodih glede opravljanja storitev zdravstvene nege v skladu s standardi in merili za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti ter predlaga nujne spremembe. Pričakujejo tudi pripravo kazalnikov kakovosti.

Prav tako je skupščina službi zavoda zadolžila, da predloži poročilo o uspešnosti izvajanja programov fizioterapije, pripravi predloge ukrepov za izboljšanje dostopnosti do zobozdravstvenih storitev ter posebno poročilo o aktivnosti ZZZS na področju promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2017.

V nadaljevanju je v. d. direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle skupščini predstavil strategijo dolgožive družbe. Razpravo o tej točki pa so združili z obravnavo analize bolniške odsotnosti, saj je s staranjem prebivalstva povezan tudi absentizem.

Ticijana Prijon, ki je povzela ugotovitve analize, je pojasnila, da se sprememba starostne strukture zaposlenih odraža tudi v trendu povečevanja števila izgubljenih dni v starostni skupini nad 50 let. Temu trendu ob porastu števila zaposlenih nad 50. letom starosti in podaljševanju delovne dobe po njenih navedbah botruje tudi odsotnost ustreznih strukturnih ukrepov za prilagoditev delovnih mest starajoči populaciji.

Analiza sicer od leta 2015 kaže na naraščanje nadomestil zaradi začasne zadržanosti z dela v breme ZZZS. Prijonova pa je poudarila, da brez širših sistemskih ukrepov absentizma ne bomo obvladovali. Analizi je tako dodan tudi predlog ukrepov, pri katerem pa se je danes zapletlo. Jakob Počivavšek je nasprotoval omejitvi časovnega trajanja pravice do začasne zadržanosti z dela in omejitvi najvišjega zneska nadomestila plače zaradi zadržanosti od dela v breme ZZZS.

Čeprav so danes člani skupščine sprejemali zgolj seznanitveni sklep, pa so v izogib temu, da sklepa kdo ne bi razumel kot potrditev analize, vključno z predlogom ukrepov, sklenili, da bodo ukrepe za obvladovanje absentizma obravnavali na prihodnji seji.

Zaradi nekaterih dilem glede pravnih podlag skupščina danes (še) ni sprejela sklepov, s katerimi bi odpravili krajevno pristojnost območnih enot, kar bi pomenilo, da bi lahko na primer o pravici do zahtevnejših medicinskih pripomočkov odločal zdravnik v eni območni enoti, na pa da v vsaki od enot odločajo o tistih vlogah, ki jih v matično enoto prinesejo zavarovanci. Kot je pojasnil Sušelj, je podobna praksa, kot jo želijo vpeljati, že sedaj v veljavi pri napotitvah v tujino.

Obravnavo zadnje za danes predvidene točke, načrta posodabljanja standardov in normativov zdravstvenih storitev, so zaradi nesklepčnosti prekinili.