c S
Premogovnik Velenje po mnenju računskega sodišča ni izvedel vseh ukrepov za racionalizacijo 06.04.2018 09:45 Ljubljana, 06. aprila (STA) - Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost izvajanja ukrepov za racionalizacijo poslovanja Premogovnika Velenje med letoma 2013 in 2015. Ugotovilo je, da je bil Premogovnik pri izvedbi ukrepov učinkovit zgolj v omejenem obsegu ter mu podalo priporočila za zagotovitev dolgoročno vzdržnega poslovanja družbe in skupine.

Premogovnik Velenje je obvladoval težavno likvidnostno situacijo, vendar ni uspel zagotoviti dolgoročne plačilne sposobnosti. Z izvedenimi ukrepi se je izognil trajnejši nelikvidnosti, vendar je zaradi ustvarjene izgube v letu 2014 ter prenesene nepokrite izgube iz prejšnjih let konec leta 2014 postal dolgoročno plačilno nesposoben ter s tem insolventen, izhaja iz danes objavljenega poročila.

Načrtovanega denarnega toka ni dosegel niti po izvedeni dokapitalizaciji. Kljub drugačnim načrtom je bil denarni izid denarnega toka leta 2015 negativen. Če Premogovnik Velenje ne bo izvedel ukrepov v takšnem obsegu, da bo zagotovljen dolgoročni dobiček, ne bo mogoče zagotoviti pozitivnega denarnega toka pri poslovanju ter tudi skupnega pozitivnega denarnega izida, so zapisali revizorji.

Načrtovani ukrepi stroškovne racionalizacije poslovanja niso bili izvedeni v celoti. V tem času je Premogovnik kljub neugodnemu položaju dodeljeval sponzorstva, čeprav ni imel strategije dodeljevanja sponzorskih sredstev in donacij ter ni imel predpisa, ki bi urejal postopke dodeljevanja in nadzor nad porabo teh sredstev v skupini.

Občinama Velenje in Šoštanj je plačeval odškodnine za sanacijo degradiranih območij, čeprav ni izkazano, da so bila sredstva za te namene tudi porabljena. V preučevanem obdobju jima je nakazal 1,3 milijona evrov odškodnin brez dokazil o vrsti in obsegu nastale škode in njenem finančnem ovrednotenju. Ob tem sta občini od Premogovnika prejeli še nekaj manj kot 270.000 evrov rudarskih koncesnin.

Je pa Premogovnik dosegel načrtovano povečanje produktivnosti proizvodnih procesov in optimizacijo stroškov drugih neproizvodnih služb. Zmanjšalo se je tako število zaposlenih družbi ter v ostalih družbah iz skupine. Z izvedbo investicij za večjo produktivnosti in učinkovitost je dosegel prihranke v višini 1,8 milijona evrov, te pa mu omogočajo doseganje letnih prihrankov v višini 1,2 milijona evrov.

Premogovnik pri nabavah blaga, storitev in izvedbi gradenj ni v celoti zagotovil upoštevanja določb zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Neupravičeno je uporabil postopek pogajanj brez predhodne objave v štirih primerih v skupni realizirani vrednosti 19,56 milijona evrov brez DDV.

V enem primeru je bil neupravičeno uporabljen postopek s pogajanji po predhodni objavi, znesek realizacije je znašal 4,7 milijona evrov brez DDV. V enem primeru je bila pogodba neupravičeno sklenjena brez izvedbe kateregakoli postopka po navedenem zakonu, realizacija na podlagi te pogodbe je znašala 2,7 milijona evrov brez DDV.

Postopke prodaje poslovno nepotrebnega premoženja je Premogovnik vodil transparentno, prodaja pa je potekala po sprejetih pravilih. A v roku ni izvedel tistega, kar je načrtoval v letih 2014 in 2015.

Premogovnik Velenje glede na razpoložljive zaloge oz. proizvodnjo premoga in pogodbeno ceno premoga z izvajanjem ukrepov za racionalizacijo poslovanja ni zagotovil vzdržne cene premoga. Glede na obseg prodaje premoga v letu 2014 obstaja tveganje, da ne bo dosegal načrtovanih količin proizvodnje premoga in s tem prihodkov od prodaje premoga za oskrbo Termoelektrarne Šoštanj.

Stroškovna cena premoga je bila v letih 2013 in 2014 višja od načrtovane. Premogovnik z ukrepi ni uspel doseči načrtovane stroškovne cene premoga, zato je leta 2013 ustvaril 37,2 milijona evrov izgube, leta 2014 pa 36 milijonov evrov. Leta 2015 je dosegel načrtovano stroškovno ceno premoga, a je zaradi prevelikega razkoraka s prodajno ceno tudi to leto posloval z izgubo. Če ne bo pravočasno izvedel zadostnih ukrepov racionalizacije poslovanja, ne bo mogel zagotoviti dolgoročnega vzdržnega poslovanja.

Za zapiralna dela ima rezervacije, ki so konec leta 2015 znašale 28,6 milijona evrov. A ker gre za računovodsko kategorijo, to ne pomeni, da jih ima na razpolago. Ob težavnem finančnem stanju sodišče tako opozarja, da Premogovnik brez izvedenih ukrepov ne bo imel na razpolago dovolj sredstev za zapiralna dela. To pomeni, da bo treba za izvedbo zapiralnih del zagotoviti tudi javna sredstva.