c S
Občini Ig mnenje s pridržkom za poslovanje v letu 2016 23.03.2018 09:48 Ljubljana, 23. marca (STA) - Računsko sodišče je Občini Ig izreklo mnenje s pridržkom za poslovanje v letu 2016. Nepravilnosti se med drugim nanašajo na pripravo občinskega proračuna, izplačevanje in dodelitev nadur. Del denarja je občina izplačevala brez javnega razpisa, v pogodbe z izbranimi izvajalci pa je pozabljala vključevati protikorupcijske klavzule.

Računsko sodišče je ugotovilo, da obrazložitve proračuna občine za leto 2016 niso popolne. V kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov, župan proračuna in rebalansa za leto 2016 ni pravočasno predložil ministrstvu za finance, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni bilo popolno, prav tako tudi ne poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2016.

Poleg tega župan Janez Cimperman ni pravočasno predložil občinskemu svetu poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2016, ki tudi ni bilo uvrščeno na sejo občinskega sveta. Občina je izplačala več, kot je imela načrtovano na proračunski postavki, župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, občina pa ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna.

Za izplačilo delovne uspešnosti z naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je občina porabila 2162 evrov več, kot je bilo dovoljeno, uslužbencu je brez njegovega pisnega soglasja odredila delo preko polnega delovnega časa, ki presega 170 ur na leto. Prav tako je izplačevala dodatek za stalno pripravljenost od ur rednega dela, ki jih je opravil posamezni javni uslužbenec v posameznem mesecu, in ne za dejanske ure stalne pripravljenosti, je ugotovilo računsko sodišče.

Nepravilnosti se nanašajo tudi na investicije. Občina med drugim ni pridobila bančne garancije od izvajalca, s sklenitvijo pogodbe pa je prevzela za 38.665 evrov obveznosti, za katere v času sklenitve pogodbe ni imela zagotovljenih sredstev v proračunu.

Za zavezo v pogodbi, da bo izvajalcu izplačala nagrado za uspešnost, in za izplačilo nagrade za uspešnost ni imela pravne podlage, pred sklenitvijo pogodbe pa od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. V pogodbo tudi ni vključila protikorupcijske klavzule.

Objave javnih razpisov na področju športa, kulture in turizma niso vsebovale vseh obveznih sestavnih delov, prav tako ne razpisna dokumentacija in zapisnik o odpiranju vlog. Dvema izvajalcema športnega in kulturnega programa je občina dodelila in izplačala 7736 evrov pred objavo javnih razpisov in 14.986 evrov pred zaključkom javnih razpisov ter pred sklenitvijo pogodb. V pogodbo z izvajalcem športnega programa ni vključila protikorupcijske klavzule.

Strokovna komisija ni pripravila predloga razdelitve dela tekočih transferov na področju športa v znesku 286 evrov na podlagi pogojev in meril v javnem razpisu. Devetim izvajalcem športnih, kulturnih in turističnih programov ter programov na ostalih področjih je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 2514 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv. Izvajalcu športnih programov in štirim nepridobitnim organizacijam na različnih področjih je dodelila sredstva v skupnem znesku 1334 evrov, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev.

Računsko sodišče je zato občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.