c S
Občini Hoče-Slivnica za poslovanje v letu 2016 mnenje s pridržkom 21.03.2018 16:56 Ljubljana, 21. marca (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Hoče-Slivnica v letu 2016 in ji izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je izpostavilo, da niso popolne obrazložitve proračuna za leto 2016, prav tako ni popolno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, 37 organizacijam pa so bila dodeljena sredstva brez javnega razpisa.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja.

Pri tem je med drugim ugotovilo, da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, in da občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna. Občina je javnim uslužbencem pisno odredila delo preko polnega delovnega časa po že opravljenem delu in javni uslužbenki ni izplačevala dodatka za znanstveni magisterij, izhaja iz poročila, ki ga je računsko sodišče danes objavilo na svoji spletni strani.

Na področju javnih naročil blaga in storitev je občina po ugotovitvah revizije plačala podizvajalcu za opravljena dela nekaj manj kot 23.000 evrov več, kot je bilo dogovorjeno z aneksom. Pravni osebi, ki ni bila vključena v javno naročilo kot podizvajalec, je plačala opravljena dela v višini 65.000 evrov, prevzela je obveznost za plačilo nedokončanih del in izvršila predplačilo v znesku 19.700 evrov, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji.

Občina je prevzela obveznosti za dodatna dela, ki niso bila naročena z naročilnico, aneks za dodatna dela je sklenila po zaključku del, pri izboru izvajalca javnega naročila ni uporabila meril, ki jih je navedla v povabilu k oddaji ponudb, in izvajalcu ni zaračunala pogodbene kazni 25.000 evrov.

Na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in društvom objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija na področju športa nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, komisija na področju športa o odpiranju vlog ni vodila zapisnika, odločbe o dodelitvi sredstev na področju športa in kulture je podpisal direktor občinske uprave, na da bi ga župan za to pooblastil.

Občina je 22 nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja, desetim izvajalcem športnih programov in petim izvajalcem kulturnih programov z neposrednimi pogodbami dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv, besedilo objave javnega razpisa za kulturo ni vsebovalo vseh obveznih sestavin, strokovna komisija na področju kulture o razvrstitvi vlog ni pripravila poročila, ugotavlja računsko sodišče.

Kritično je tudi do nadzornega odbora občine, ki v letu 2016 ni izdelal poročila o ugotovitvah, ocenah in mnenjih s priporočili in predlogi ter županu in občinskemu svetu ni predložil pisnega letnega poročila o delu in porabi sredstev.

Sodišče je občini na koncu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

V Občini Hoče-Slivnica so v odzivu za STA pojasnili, da je bila občina doslej revidirana dvakrat. Leta 2005 so prejeli negativno mnenje, tokrat za leto 2016 pa mnenje s pridržkom. Menijo, da je ocena realna, pri čemer izpostavljajo, da ugotovljene nepravilnosti niso hujše narave, ker bi drugače prejeli negativno mnenje. Večino so jih odpravili že v času revizije, vzpostavili pa so tudi sistemske ukrepe, da bodo "v prihodnje odlični".

Kot je še zapisal tamkajšnji župan Marko Soršak, je ponosen na ekipo, ki dokazuje, da zna in zmore delati dobro, saj glede na mnenje računskega sodišča Občina Hoče-Slivnica spada med 20 odstotkov najboljših občin glede zakonitosti delovanja. Le približno 20 odstotkov občin namreč prejme mnenje s pridržkom, ostalih 80 odstotkov pa negativno mnenje, je še navedel župan.