c S
SID banka lani z več kot tretjino nižjim dobičkom 21.03.2018 11:26 Ljubljana, 21. marca (STA) - SID banka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila nekaj manj kot 14 milijonov evrov čistega dobička, kar je 35 odstotkov manj kot predlani. Bilančna vsota je bila z 2,45 milijarde evrov za okoli štiri odstotke nižja kot konec leta 2016, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz banke.

"Razlog za nižji dobiček v primerjavi s preteklim letom je predvsem v postopkih restrukturiranja, ki so z enkratnimi učinki vplivali na relativno višji rezultat v enakem obdobju lanskega leta," so zapisali. Dobiček pred davki je znašal 16,2 milijona evrov, kar je 36 odstotkov manj kot predlani.

Čiste obresti so bile z 20,3 milijona evrov za 14,9 odstotka nižje kot leta 2016. Tudi na prihodke iz obresti so vplivali zaključeni postopki restrukturiranja, saj je imela banka predlani iz tega naslova 3,6 milijona evrov prihodkov, lani pa takšnih enkratnih učinkov ni bilo, pojasnjujejo v banki.

Padec čistih obresti je nekoliko omilila sprememba načina pripoznavanja opravnin za odobritev kreditov, ki so se v letu 2016 še vključevale med prihodke in odhodke iz opravnin, v letu 2017 pa se pripoznavajo med prihodki in odhodki iz obresti. Tako je bil v letu 2017 za 1,2 milijona evrov nižji znesek čistih opravnin in višji znesek čistih obresti.

Čisti neobrestni prihodki so upadli s predlanskih 21,2 milijona evrov na 2,6 milijona evrov.

Neto prihodki iz oslabitev in rezervacij so v letu 2017 dosegli 6,5 milijona evrov, medtem ko je imela banka predlani 7,9 milijona evrov odhodkov iz tega naslova.

Operativni stroški so znašali 13,2 milijona evrov, od tega administrativni stroški 12,4 milijona evrov in stroški amortizacije 0,8 milijona evrov. Višji stroški so po navedbah banke povezani predvsem z uvajanjem novih produktov in začetnimi stroški vzpostavitve delovanja sklada skladov.

Najvišji delež med naložbami so imeli še vedno krediti bankam, ki vključujejo kredite in vloge pri bankah in so konec leta dosegli 1,03 milijarde evrov, kar je 3,6 odstotka več kot konec leta 2016. Krediti strankam, ki niso banke, so se znižali za 2,1 odstotka na 597,7 milijona evrov. Naložbe v vrednostne papirje so konec leta 2017 znašale 730,5 milijona evrov in so bile za 6,1 odstotka nižje kot konec leta 2016.

Med obveznostmi so največji, 50,2-odstotni delež predstavljale vloge in krediti bank ter obveznosti do centralne banke v višini 1,23 milijarde evrov, kar je 45,9 milijona evrov več kot konec leta 2016. Obveznosti do strank, ki niso banke, so znašale 454,8 milijona evrov in se glede na leto prej niso bistveno spremenile, medtem ko se je stanje dolžniških vrednostnih papirjev zaradi predčasnih odkupov in poplačil zapadlih obveznic zmanjšalo za 24 odstotkov.

Kapital SID banke se je povečal za 4,1 odstotka in je konec leta znašal 409,9 milijona evrov. Kapitalska ustreznost se je zvišala s 33,6 odstotka na 36,8 odstotka.