c S
Skupnost občin Slovenije o prenovi strategije prostorskega razvoja Slovenije 17.03.2018 08:45 Šentjur, 16. marca (STA) - Osrednja tema današnje seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je potekala v Šentjurju, je bila prenova strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Kot je povedala Blanka Bartol z okoljskega ministrstva, so se od zadnje strategije, ki je bila sprejeta leta 2004, zgodile spremembe, ki so vplivale na prostor in prostorske procese.

Zato je ministrstvo za okolje in prostor že leta 2013 pristopilo k prenovi strateškega dokumenta skozi javne posvete, na katerih so sodelovali tudi predstavniki občin. Obravnavala so se izhodišča za prenovo, analizo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, vizijo in dolgoročne cilje prostorskega razvoja. Okoljsko ministrstvo je strategijo pripravilo do te mere, da jo je mogoče v kratkem posredovati v javno razpravo, je dejala Bartolova.

Generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja Barbara Radovan je predstavila prenos inšpekcijskega nadzora na občine na podlagi nove gradbene zakonodaje. Novi gradbeni zakon, ki se bo začel uporabljati 1. junija in bo nadomeščal zakon o graditvi objektov, ki predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema gradbene zakonodaje v Sloveniji, uvaja več bistvenih novosti, ki jih nova gradbena zakonodaja vpeljuje v postopek graditve objektov.

Tako se termin soglasja v novi gradbeni zakonodaji preimenuje v mnenje lokalne skupnosti, ki predstavlja podlago za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradbeni zakon prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, a tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje.

Uvaja se institut lokacijske preveritve s pomočjo katerega bo lahko samoupravna lokalna skupnost prilagodila obliko in velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, dopustila individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in izvedbo dopolnilnih posegov v prostor, ali omogočila začasno rabo prostora.

Nova zakonodaja predvideva tudi novo obvezno fazo prijave začetka gradnje s katero omogoča preventivno delovanje inšpekcij v času gradnje in spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb. Za nadzor nad gradnjami objektov, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno bo namreč odslej pristojna občinska inšpekcijska služba.

Ker se je skozi razpravo z župani izkazalo, da je še veliko nejasnosti, predvsem na področju prenesene naloge inšpekcijskega nadzora in ker še niso sprejeti podzakonski predpisi, ki bi nove pristojnosti podrobneje urejali, je bilo dogovorjeno, da se bo v sodelovanju s skupnostjo pristopilo k reševanju teh odprtih problematik, predvsem na področju inšpekcijskega nadzora.

Poveljnik Franci Petek in vršilec dožnosti predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik sta prisotnim županom predstavila delovanje Gasilske zveze Slovenije ter nekatere težave, s katerimi se soočajo. Županom sta predstavila tudi načrte Gasilske zveze Slovenije, med drugim bo tako potekal Kongres gasilske zveze maja letos na Ptuju, gostitelji so tudi mednarodne gasilske pisarne v Ljubljani, razpisali bodo natečaj za mednarodni projekt in organizirali prireditev Gasilsko olimpijado 2020 v Celju.