c S
Občini Rogatec za poslovanje v letu 2016 mnenje s pridržkom 14.03.2018 10:04 Rogatec, 14. marca (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Rogatec v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih in zadolževanje. Sodišče je občini izreklo mnenje s pridržkom.

Kot so danes sporočili z računskega sodišča, so mnenje s pridržkom izrekli, ker občina v nekaterih primerih ni poslovala v skladu s predpisi.

Občina proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 niso popolne. Objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji na področju športa ter na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja občine nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov.

Po navedbah revizorjev občina ni sprejela lokalnega programa za kulturo, niti ni opredelila javnega interesa na področju kulture, prioritet, ukrepov ter ciljev in kazalcev za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti. Objava javnega razpisa na področju kulture ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov. Župan ni sprejel sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov, občina pa v pogodbah, ki jih je sklenila z izvajalci kulturnih programov oziroma projektov, ni navedla vseh obveznih sestavin.

Občina prav tako ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Pravni osebi javnega sektorja na ravni občine, katere ustanoviteljica je občina, je brezobrestno posodila prosta denarna sredstva. Od sedmih javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016 oziroma jih ni pridobila pravočasno.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.