c S
Agencija leta 2014 le delno uspešna pri izvajanju nalog spodbujanja investicij in turizma 13.03.2018 09:31 Ljubljana, 13. marca (STA) - Računsko sodišče je pri presoji pravilnosti poslovanja Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma v letu 2014 izreklo mnenje s pridržkom. Meni, da je bila agencija le delno uspešna pri spodbujanju investicij in turizma, poleg tega je ravnala tudi v nasprotju s predpisi o javnem naročanju.

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu zapisalo, da je agencija pri nabavah v vrednosti 101.207 evrov ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, pri najemu poslovnih prostorov v ocenjeni letni vrednosti 184.347 evrov ni preverila ponudbe na zunanjem trgu, neupravičeno je izplačala nadomestilo za neizrabljeni letni dopust in sejnine članom sveta agencije v vrednosti 9440 evrov ter ni sprejela akta o izvajanju nadzora nad namensko porabo sredstev.

Poleg tega agencija ni bila uspešna pri dosegi sinergičnih učinkov združitve treh, prej samostojnih institucij. Računsko sodišče je od pravne naslednice agencije, to je Spirit Slovenija, zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Računsko sodišče meni, da je bila agencija le delno uspešna pri svojem poslovanju, saj ni opisala večletne strategije razvoja agencije, na posameznih področjih pa ni dovolj jasno določila ciljev, ki jih tudi ni v celoti dosegla.

Na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij je agencija zastavljene cilje dosegla le delno, saj ni dosegla načrtovanega cilja povečanja števila obiskov na spletnem portalu IzvoznoOkno in načrtovanega števila vhodnih gospodarskih delegacij. Pri spodbujanju tujih neposrednih investicij ni bilo mogoče preveriti finančne realizacije v okviru posamezne naloge niti je primerjati z načrtovano.

Na področju turizma agencija v letu 2014 ni dosegla načrtovanih ciljev pri projektu krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. Cilje v okviru svojega delovanja pri udeležbi Republike Slovenije na svetovni razstavi Expo v Milanu leta 2015 je dosegla v manjši meri, kot je načrtovala, predvsem zaradi zapletov pri izvedbi postopkov javnega naročanja. Z združitvijo treh, prej samostojnih institucij agencija ni dosegla vseh načrtovanih ciljev.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, ki sta nastali z izločitivijo iz skupne agencije, sta med revizijskim postopkom sprejeli ustrezne popravljane ukrepe za odpravo nekaterih nepravilnosti, za preostale pa je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila.