c S
Občini Trzin za poslovanje v letu 2015 mnenje s pridržkom 12.03.2018 09:11 Ljubljana, 12. marca (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Trzin v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih in zadolževanje. Sodišče je občini izreklo mnenje s pridržkom.

Kot so danes sporočili z računskega sodišča, so mnenje s pridržkom izrekli, ker občina v nekaterih primerih ni poslovala v skladu s predpisi.

V proračunu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov, obrazložitve proračuna občine za leto 2015 niso bile popolne, v sprejetem dvoletnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2015 in 2016 ni ločeno prikazala načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2015, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih in poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2015 nista popolna. Kot so navedli v povzetku revizijskega poročil, župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti.

Po navedbah revizorjev naročila blaga in storitev v znesku 8930 evrov ni oddala s pogodbo, v načrtu razvojnih programov za leto 2015 ni načrtovala investicijskih izdatkov v znesku 12.347 evrov. Poleg tega pa plačanih obveznosti v letu 2015 v znesku 30.198 evrov, ki so bile prevzete v letu 2014, ni vključila v proračun tekočega leta. Dvema izvajalcema programa izven področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 3550 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis, so navedli na računskem sodišču.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.