c S
Upravni odbor ZZZS nezadovoljen zaradi prepočasnih sistemskih sprememb 28.02.2018 07:40 Ljubljana, 27. februarja (STA) - Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na današnji seji finančno poslovanje zavoda v letu 2017 ocenil kot uspešno in potrdil letno poročilo, je po seji na novinarski konferenci sporočil generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj. Sicer pa je odbor izrazil tudi nezadovoljstvo zaradi prepočasnih sistemskih sprememb.

Sušelj je pojasnil, da je zavodov upravni odbor zmotila predvsem "neaktivnost" pri sprejemanju zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Odbor je zato pozval k čimprejšnjim spremembam, ki bi poenostavile nekatere postopke, zagotovile nekaj več javnih virov za obvezno zdravstveno zavarovanje ter spodbudile gospodarnost in učinkovitost zdravstvenega varstva.

Po več letih prizadevanj je bil lani dosežen pomemben premik, saj so bila sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje okrepljena s proračunskimi viri, je poudaril Sušelj. Država je namreč primaknila dodatnih 40 milijonov evrov, v celoti pa je ZZZS v letu 2017 zabeležil 162 milijonov evrov več sredstev za obvezno zavarovanje, večinoma iz naslova prispevkov.

Dodatna oz. višja sredstva je ZZZS po Sušljevih besedah namenil za povečanje programov zdravstvenih storitev, še posebej za tiste, kjer so dolge ali prekoračene dopustne čakalne dobe. "Kljub temu imamo za pokazati le delne rezultate, kar očitno kaže, da finančna sredstva niso zadosten pogoj za obvladovanje čakalnih dob," je dejal in opozoril na pomanjkanje zdravnikov ter težave z organizacijo in e-naročanjem.

Tudi vodja področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko Sladjana Jelisavčić je ocenila, da z obvladovanjem čakalnih dob ne morejo biti povsem zadovoljni. Po njenih besedah rešitev ni zgolj v povečevanju obsega storitev, ampak tudi v prečiščevanju čakalnih seznamov, natančnih smernicah za uvrščanje na sezname ter tudi v tem, da se bolniki pravočasno prijavijo na poseg ali pa odjavijo, če tega ne želijo.

Kljub trendu skrajševanja v letu 2017 čakalne dobe še naprej ostajajo dolge, je opozorila Jelisavčićeva. Po njenem mnenju "gre za izrazito sistemsko vprašanje, zato brez sistemskega pristopa na vseh segmentih tega problema ne bo mogoče obvladati. Enako kot Sušelj je spomnila na pomanjkanje zdravnikov, pa tudi operacijskih dvoran.

Sicer podatki o finančnem poslovanju ZZZS v letu 2017 kažejo, da so bili prihodki realizirani v višini 2683,5 milijona evrov in so bili za 1,5 milijona evrov manjši od načrtovanih. Na drugi strani so odhodki znašali 2682,5 milijona evrov in so bili pod načrtovanimi za 2,5 milijona evrov. Presežek prihodkov nad odhodki je tako po zavodovih podatkih znašal približno en milijon evrov.

Iz podatkov o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja izhaja, da je ZZZS v letu 2017 v strukturi odhodkov zagotovil 69,9 odstotka sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, 14,8 odstotka za zdravila, medicinske pripomočke, cepiva, preskrbo s krvjo in sanitetni material, 11,8 odstotka za denarne dajatve in povračila ter 1,9 odstotka za zdravljenje v tujini.

Lani je ZZZS sklenil pogodbe s 1722 izvajalci zdravstvenih storitev, od tega 1518 z zasebniki s koncesijo in 204 z javnimi zdravstvenimi zavodi. V strukturi pogodbene vrednosti programa zdravstvenih storitev so imeli največji delež odhodki za specialistično ambulantno in bolnišnično sekundarno in terciarno dejavnost, to je 63,8 odstotka.

Po podatkih ZZZS so sledili odhodki za osnovno zdravstveno dejavnost (25,9 odstotka), dejavnost socialno-varstvenih zavodov (6,5 odstotka), lekarniško dejavnost (2,3 odstotka) in zdraviliško dejavnost (1,5 odstotka). V strukturi odhodkov za denarne dajatve pa so imeli v letu 2017 največji, 99,2-odstotni delež odhodki za nadomestila plače med bolniškim staležem.

ZZZS je lani tudi izvedel skupno 808 nadzorov nad izvajanjem pogodb, ki jih je sklenil z izvajalci zdravstvenih storitev. Od tega je 77 nadzorov izvedel izključno v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov. Na podlagi nadzorov je ZZZS zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev v letu 2017 za 3,15 milijona evrov, izvajalci pa so plačali 312.549 evrov pogodbenih kazni.