c S
Poslovanju Akosa negativno mnenje računskega sodišča 27.02.2018 14:10 Ljubljana, 27. februarja (STA) - Računsko sodišče je Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) zaradi več nepravilnosti za poslovanje v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje. Akos med drugim pri predlogu tarif ni upošteval stroška amortizacije, direktorju je izplačal previsoki dnevnici za tujino ter kršil predpise o javnem naročanju.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja agencije v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo, da agencija ni pripravljala izjave o večletni strategiji razvoja, poročila o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014 pa ni pripravila na predpisan način, so danes sporočili iz sodišča.

Pri predlogu tarif za leti 2014 in 2015 Akos po ugotovitvah računskega sodišča ni upošteval stroška amortizacije, poleg tega pri predlogu tarif za leto 2015 ni upošteval salda finančnih sredstev iz preteklega leta, kot ji to nalagajo predpisi, zato so bile predlagane tarife previsoke.

Agencija tudi ni spoštovala roka Evropske komisije ter strateških usmeritev pristojnega ministrstva in ni pravočasno podelila frekvenčnega pasu 800 megahercov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev.

Več nepravilnosti je računsko sodišče odkrilo tudi pri kadrovanju. Agencija tako ni preverjala izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in je z javno uslužbenko sklenila pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu, za zasedbo katerega ni imela zahtevanih delovnih izkušenj.

Z javnima uslužbenkama je Akos sklenil pogodbo o izobraževanju, ki ni vsebovala roka trajanja izobraževanja oziroma roka zaključka študija. Zaposlenim je Akos v nasprotju s predpisi izplačal delo preko polnega delovnega časa v znesku dobrih 3600 evrov ter previsoko odpravnino ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v znesku 400 evrov.

Direktorju je agencija izplačala previsoki dnevnici za tujino, članom sveta za radiodifuzijo pa je izplačala za dobrih 6100 evrov premalo mesečnih nagrad. Članom sveta za elektronske komunikacije je Akos izplačal za skoraj 700 evrov preveč in za okoli 200 evrov premalo mesečnih nagrad.

Pri naročanju materiala, storitev ter nabavi osnovnih sredstev v skupnem znesku skoraj 330.000 evrov je Akos ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, izvajalcem je plačal tudi za dela v znesku dobrih 22.000 evrov, ki niso bila opravljena v skladu s pogodbenimi določili. Čeprav so obstajali elementi delovnega razmerja, je Akos izplačal po pogodbah o avtorskem delu skoraj 89.000 evrov in na podlagi študentskih napotnic 25.300 evrov.

Agencija med revizijskim postopkom ni odpravila vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter ji podalo tudi priporočilo glede uskladitve sklepa o ustanovitvi s predpisi.

Medtem pa postopke Akosa pregleduje Evropska komisija. Kot izhaja s spletne strani Akosa in komisije, je ta 9. februarja uvedla drugo fazo preiskave, saj resno dvomi, da s strani Akosa predlagani izračun tehtanega povprečja stroškov kapitala izpolnjuje predpise in pravo EU.

"Komisija poziva agencijo k sistematičnemu in rednemu pregledovanju oziroma cenovnemu nadzoru nad Telekomom Slovenija kot operaterjem s pomembno tržno močjo," ugotovitve danes povzema Delo. Komisija namreč ugotavlja, da se v Sloveniji obveznosti cenovnega nadzora nad Telekomom ne izvajajo ustrezno.

Posledica tega je negativni vpliv na preglednost in regulatorno predvidljivost za operaterje in druge akterje na trgu, to pa lahko oteži tudi njihove dolgoročne naložbene načrte in povzroča neposredno finančno škodo drugim operaterjem, posredno pa tudi končnim naročnikom njihovih storitev in samemu razvoju trga elektronskih komunikacij pri nas, dodaja časnik.

Akos je, kot nadalje med drugim ugotavlja komisija, zadnjo analizo trga opravil leta 2008, čeprav bi jo moral izvajati na tri leta. Zato je komisija proti Sloveniji oktobra lani sprožila postopek za ugotavljanje kršitev pogodbe o delovanju EU.

V Akosu so zapisali, da so leta 2012 pripravili analizo upoštevnega trga in jo predložili v javno razpravo, a postopka do izdaje novih regulatornih odločb niso zaključili. V času priprave analize pa je komisija začela pripravo novega priporočila o upoštevnih trgih, zato so se v Akosu odločili, da bodo počakali na njegovo uveljavitev.

"Predmetni upoštevni trg pa je ostal reguliran na način, da je bil operaterjem, iskalcem dostopa, omogočen dostop pod reguliranimi pogoji do omrežja Telekoma Slovenije," so navedli.

Akos je v vmesnem času izdal regulatorni odločbi na upoštevnih trgih veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji in veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg. Sočasno pa je začel postopek priprave analize upoštevnega trga za veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji.

Analiza je v procesu notifikacije pri Evropski komisiji, ki je v tej fazi v zgoraj omenjenem sklepu izrazila resen dvom. "Analiza tega upoštevnega trga je v zaključni fazi. Agencija bo po zaključenem postopku notifikacije pri Evropski komisiji na njeni podlagi pristopila k pripravi regulatorne odločbe in s tem k implementaciji novim razmeram na trgu prilagojene regulacije," so še zapisali v Akosu.