c S
Vlada o gospodarskih temah 22.02.2018 15:27 Ljubljana, 22. februarja (STA) - Vlada se je danes seznanila z bistvenimi poudarki iz odgovora Evropske komisije na uradno prošnjo Slovenije za spremembo zavez glede Nove Ljubljanske banke (NLB) in končno ocene lanske suše. Potrdila je tudi predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, s katerim med drugim na novo opredeljuje turistični paket.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, se bo ministrica za finance Mateja Vraničar Erman v ponedeljek v Bruslju na temo NLB sestala z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager. Namen je zbližanje stališč pred odgovorom Slovenije na odziv komisije na predlog Slovenije za spremembo zavez glede NLB.

Vlada je potrdila končno oceno lanske suše. Ta je v kmetijski proizvodnji povzročila za 65,3 milijona evrov škode. Škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017, s čimer je dosežena meja za pomoč skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Suša je lani prizadela več delov države, najbolj jugovzhod države. Močan vpliv je imela v kmetijstvu, prizadela je predvsem poljščine, vključno z zelenjadnicami na njivah in travinje.

Sprejela je predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, s katerim med drugim na novo opredeljuje turistični paket. Nova definicija bo vključevala tudi kombinacijo potovalnih storitev po izbiri potrošnika.

Potrdila je dopolnitev strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, saj se je med izvajanjem strategije izkazalo, da določena področja, kot so upravljanje kakovosti, oblikovanje finančnih inštrumentov in problematika zmerno razvitega trga energetskega pogodbeništva, potrebujejo podrobnejšo obravnavo in nadgradnjo. Med drugim se je kot operativni cilj strategije v javnem sektorju do leta 2023 dodala prenova treh odstotkov javnih stavb v lasti ali uporabi ožjega javnega sektorja letno (med 15.000 in 25.000 kvadratnih metrov), prenova 1,8 milijona kvadratnih metrov stavb v širšem javnem sektorju do 2023 in izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi ter spodbujenimi naložbami v javnem sektorju na 1:3.

Sprejela je uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za letos, ki se v vsebinskem smislu prilagaja spremembam evropskih oz. slovenskih predpisov ter določa natančnejše postopke za integrirani administrativni in kontrolni sistem in navzkrižno skladnost za sheme neposrednih plačil, ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje, plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami in ukrep dobrobit živali iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Vlada se je seznanila s stanjem prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU: 17 direktiv je takih, katerih rok za prenos je že potekel, vsi predpisi za njihov prenos pa še niso sprejeti oz. notificirani, in 16 takih, katerih rok za prenos poteče najpozneje 1. julija. Februarja je bilo odprtih 51 postopkov ugotavljanja kršitev prava EU, 34 se jih nanaša na nepravočasen prenos direktiv, 17 na nepravilno implementacijo direktiv in druge kršitve prava EU, štiri zadeve pa so predmet postopkov pred Sodiščem EU.

Vlada se je seznanila z letnimi poročili o izvajanju začasnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter programov spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območja Pokolpje, Maribor ter Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Seznanila se je tudi s poročilom o izvedenih aktivnostih sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2017 in poročilom o nadzoru nad zapiralnimi aktivnostmi postopnega zapiranja RTH za leto 2016.

Vlada je izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi, ki daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrdila je tudi najustreznejšo rešitve za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava.

Vlada se je opredelila do predloga sprememb energetskega zakona, ki ga je DZ predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Francem Trčkom. Predlog po mnenju vlade ni skladen s pričakovano evropsko ureditvijo na področju samooskrbe niti ni ekonomsko trajnosten.

Opredelila se je tudi do predloga novele zakona o igrah na srečo, ki ga je v DZ vložil poslanec Branko Zorman. Predlog med drugim po oceni vlade ne naslavlja celovite usklajenosti področja iger na srečo s pravnim redom EU, ne odpravlja omejitve pri pridobitvi lastniških deležev koncesionarjev ter ne odpravlja nekaterih nepotrebnih administrativnih ovir. Zorman želi urediti zgolj področje stav, kar je še dodaten razlog, da vlada njegovega predloga ne podpira.

Vlada je dala soglasje k imenovanju Milana Brajnika za direktorja Geodetskega inštituta Slovenije. Brajnik, ki že zdaj vodi inštitut, bo nov štiriletni mandat začel s 1. julijem.