c S
Vlada o gospodarskih temah 25.01.2018 14:16 Ljubljana, 25. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o divjadi in lovstvu, s katero se bo uredilo plačilo za storitve, ki jih Lovska zveza Slovenije izvaja v javnem interesu. Imenovala je tudi direktorja Triglavskega narodnega parka ter se seznanila s sanacijo gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju.

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o divjadi in lovstvu, katere cilj je zagotoviti financiranje nalog, ki jih Lovska zveza Slovenije izvaja v javnem interesu ali kot javno pooblastilo. V njem se odpravljajo nejasnosti, kdaj se lahko lovska izkaznica prekliče oz. se ji veljavnost ne podaljša. Poenotene bodo tudi kazni.

Medtem pa je predlog novele tega zakona, ki ga je pripravila SDS in s katerim želi, da bi koncesijske dajatve v celoti pripadale občinam, ocenila za neprimernega. Divjad je naravna dobrina in lastnina države, ta pa prav tako kot občine lahko podeli koncesije in nadzira njihovo izvajanje. Zato je upravičena do teh dajatev, je menila.

Vlada se je seznanila z informacijo glede odreditve dokončanja sanacije gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju. Ker je iz strokovnega mnenja razvidno, da ne gre za gradbene proizvode, pač pa da so zmlete izrabljene gume še vedno odpadek, je zanje odgovoren imetnik odpadka, to je podjetje Albin Promotion. Razlogi za subsidiarno ukrepanje države po zakonu o varstvu okolja so torej prenehali, zadevo pa je prevzel Inšpektorat RS za okolje in prostor ter uvedel inšpekcijski postopek zoper Albin Promotion.

Vlada je sprejela sklep o izdaji uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Gre za občinsko gospodarsko javno službo prevoza pokojnika, uredba pa določa, da se pri oblikovanju cene storitve upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi. Uredba določa tudi vsebino in način poročanja izvajalcev javne službe ter kazenske določbe. Določeno je tudi prehodno obdobje za poročanje izvajalcev.

S področja kmetijstva je vlada izdala spremembe treh uredb: o shemah neposrednih plačil, o navzkrižni skladnosti ter o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz programa razvoja podeželja Slovenije za obdobje 2014-2020.

Vlada je izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici. Trasa plinovoda v dolžini približno 29,3 kilometra poteka od kompresorske postaje Ajdovščina do mejne merilno-regulacijske postaje Vrtojba in naprej do slovensko-italijanske meje pri naselju Miren, kjer se poveže s plinovodnim sistemom v Italiji. Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Vlada je podprla predlog sprememb zakona o javnem naročanju, s katerimi želita SMC in SD delavce zaščititi pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Po njenem mnenju predlog sledi obveznosti spoštovanja delovne, socialne in okoljske zakonodaje ter krepi socialno odgovorno javno naročanje.

Ni pa podprla vnovičnega poskusa SDS, da bi se stopnji DDV znižali in vrnili na predkrizno raven. Vlada si v času dobrih ekonomskih razmer prizadeva za čim hitrejšo konsolidacijo javnih financ in vztraja, da bo strukturni saldo sektorja države uravnotežen konec leta 2020. Ta pot je začrtana na podlagi že izdelanih projekcij prihodkov in vsakršna njihova sprememba bi pomenila še ostrejše zniževanje odhodkov.

Vlada je sprejela mnenje do predloga novele zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga je pripravila Levica. Levica meni, da veljavna ureditev ne prinaša zadovoljivih rezultatov na področju omejevanja najvišjih plač v teh družbah, a vlada ocenjuje drugače in predloga ne podpira.

Vlada je v odgovoru ZSSS glede priporočili OECD o kolektivnih pogodbah in plačnem sistemu v zasebnem sektorju zapisala, da ta za državo niso zavezujoča. Ob tem je poudarila, da bo skladno z dosedanjo prakso, pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta in socialnim sporazumom ureditev teh temeljnih vprašanj temeljila na usklajevanju med socialnimi partnerji in vlado.

Vlada je sprejela odgovor na pisno pobudo državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem podatkov v uradnih evidencah Geodetske uprave RS. Kot je zapisala, spremembe zemljišč v postopku prostorskega načrtovanja ne morejo biti samo rezultat zahtev in pobud posameznikov, temveč širših ciljev in možnosti lokalne skupnosti. Za zagotovitev bolj popolnih, pravilnih in kakovostnih podatkov o nepremičninah pa je vlada v DZ že posredovala predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin.

Vlada je v odgovoru na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 zapisala, da je formalna javna obravnava osnutka predvidena v letošnjem drugem polletju, DZ pa naj bi dokument obravnaval v prvi polovici leta 2019.

Vlada je za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park imenovala Janeza Rakarja, ki zavod začasno kot vršilec dolžnosti direktorja vodi od lanskega julija.

Vlada je za direktorja urada za preprečevanje pranja denarja znova imenovala Darka Muženiča. Nov petletni mandat se mu izteče 21. februarja 2023. Za generalnega direktorja direktorata za zakladništvo na finančnem ministrstvu pa je ponovno imenovala Marjana Divjaka.