c S
Vlada potrdila predlog novele zakona o osebni asistenci 25.01.2018 11:35 Ljubljana, 25. januarja (STA) - Vlada je potrdila predlog novele zakona o osebni asistenci, ki bo omogočila pravočasno izvajanje tega lani sprejetega zakona. Med drugim predlaga, da bi komisije za ocenjevanje upravičencev do asistence zaradi preobremenjenosti centrov za socialno delo začasno delovale v okviru skupnosti centrov za socialno delo, so zapisali na omrežju Tumblr.

Vlada je besedilo predloga novele zakona, ki ga pošilja v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku, sprejela na današnji seji. Kot so zapisali na omrežju Tumblr, so spremembe in dopolnitve nujno potrebne za nemoteno izvajanje zakona, ki je bil sicer v DZ sprejet februarja lani. Ta določa pravico invalidov do osebne asistence in njen način uveljavljanja, s čimer bi omogočili invalidom večjo osebno samostojnost in vključenost v družbo.

Po pojasnilih vlade je treba skladno z zakonom ocenjevanje uporabnikov, ki bodo upravičeni do osebne asistence, začeti najpozneje julija letos, do konca leta morajo biti končani vsi postopki, uporabniki pa si morajo izbrati izvajalca osebne asistence in se z njim dogovoriti, kako se bo asistenca izvajala. Osebni asistenti morajo z delom pri uporabnikih, ki jih bo po ocenah v začetni fazi med 400 in 500, začeti 1. januarja 2019.

Ker so centri za socialno delo, ki so nosilci postopka za uveljavljanje pravice do osebne asistence, v fazi reorganizacije in izredno obremenjeni, vlada v noveli predlaga drugačno začasno rešitev v začetnem obdobju urejanja pravice. Po vladnem predlogu bi komisije, ki bodo ocenjevale upravičence in izdelovale mnenja o številu ur in vsebini osebne asistence, do najpozneje 31. decembra 2019 delovale v okviru Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. S tem bi se na začetku izvajanja zakona razbremenilo dela centre za socialno delo in tako omogočilo pravočasen začetek izvajanja osebne asistence, so prepričani na vladi.

Predlog novele po njihovih navedbah tudi na drug način ureja financiranje izvajalcev osebne asistence, ki ne bodo financirani po dvanajstinah, ampak na podlagi mesečno izstavljenih zahtevkov, ter metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence, ki bo predpisana v pravilniku.

Da bi zagotovili kakovostno ocenjevanje potreb po osebni asistenci, v noveli na novo opredeljujejo obvezno usposabljanje članov komisij in koordinatorjev. Program usposabljanja bosta skupaj s pristojnim ministrstvom pripravila Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in predvsem Inštitut za socialno varstvo Republike Slovenije. Zaradi ekonomičnosti so tudi določili, da komisija svoje delo opravlja v sestavi dveh članov, od katerih mora biti eden na željo uporabnika predstavnik uporabnikov.

Predlog novele spreminja pristojnost za odločanje o pravici do osebne asistence, in sicer glede na dejanski kraj prebivanja uporabnika. Med drugim dodatno ureja tudi pogodbo z izvajalci asistence, pripravo izvedbenega načrta, natančno vsebino dogovora o izvajanju storitev in evidenco osebnih asistentov.