c S
Predlog za avtentično razlago obligacijskega zakonika glede poplačila podizvajalcev 23.01.2018 13:29 Ljubljana, 23. januarja (STA) - Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog za sprejem avtentične razlage 631. člena obligacijskega zakonika, ki ureja poplačilo podizvajalcev. Predlagajo, da je pogoj koneksnosti oz. zavezanosti v primeru terjatev izpolnjen, če se obe terjatvi nanašata na dela, opravljena v okviru istega pogodbenega razmerja.

Institut neposrednih plačil podizvajalcem v obligacijskem pravu pomeni izjemo od pravila, da pogodba ustvarja pravice in obveznosti le za pogodbeni stranki. Čeprav je ta institut v obligacijskem pravu poznan že od uveljavitve zakona o obligacijskih razmerjih, pa je v uporabo pogosteje stopal ob nastopu gospodarske krize in z njo povezane plačilne nediscipline ter začetka stečajnih postopkov v gradbeništvu.

Omenjeni člen obligacijskega zakonika navaja, da se sodelavci za svoje terjatve do podjemnika lahko obrnejo neposredno na naročnika in zahtevajo od njega, da jim te terjatve izplača iz vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje podjemniku, če so pripoznane.

Vendar pa v SDS opozarjajo, da je je Višje sodišče v Ljubljani v več zadevah sprejelo izrazito ozko razlago zahteve po koneksnosti terjatev, ki priznava podizvajalcu zahtevek za neposredno plačilo do naročnika le v primeru, če se terjatev podizvajalca do glavnega izvajalca in terjatev glavnega izvajalca do naročnika ujemata do te mere, da je terjatev podizvajalca do glavnega izvajalca vsebovana v tisti začasni situaciji ali računu glavnega izvajalca naročniku, ki ga slednji prvemu še ni plačal. V nasprotnem primeru namreč pritožbeno sodišče šteje, da je bila terjatev podizvajalca že izpolnjena s plačilom glavnemu izvajalcu.

V poslanski skupini SDS pa izpostavljajo, da namen 631. člena obligacijskega zakonika ni zaščita glavnega izvajalca, ki svojih obveznosti do podizvajalcev ne spoštuje, temveč nuditi podizvajalcu realno možnost poplačila njegove priznane in nesporne terjatve, ob tem pa sočasno zavarovati interes naročnika do te mere, da ni dolžan plačati nič več, kot je to njegova pogodbena zaveza do glavnega izvajalca.

"Pravno pomembno je tako le, da se podizvajalec poplačuje iz terjatve, ki je nastala pri delu, pri katerem je tudi sam sodeloval, in ne pri nekem tretjem poslu, kot npr. delih v okviru druge glavne pogodbe, recimo pri drugem projektu," so pojasnili v poslanski skupini SDS. Niti naročnik niti glavni izvajalec z neposrednim plačilom v posledici nista v ničemer prikrajšana, sprejetje avtentične razlage pa nima nobenih finančnih učinkov na državni proračun, so dodali.