c S
Nekatere občine nedosledne pri poročanju o oskrbi s pitno vodo 16.01.2018 11:20 Ljubljana, 16. januarja (STA) - Inšpekcija za okolje in naravo republiškega inšpektorata za okolje in prostor je od septembra do decembra lani izvedla akcijo nadzora poročanja občin o standardih opremljenosti za oskrbo s pitno vodo. Ugotovila je, da so nekatere občine pri tem nedosledne, a želijo v večini primerov ugotovljene nepravilnosti čim prej odpraviti.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, uredba o oskrbi s pitno vodo med drugim določa standarde opremljenosti oziroma kje mora občina zagotoviti oskrbo z javnim vodovodom.

Občine morajo ministrstvu vsako leto poročati o številu in odstotku prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda in iz lastne oskrbe s pitno vodo oziroma s kapnico, deležu stavb, do katerih je zgrajen javni vodovod, in koliko jih je nanj že priključenih.

Poročati morajo tudi o številu zasebnih vodovodov in njihovem upravljanju ter o predvidenem datumu in stroških za zagotovitev manjkajočega javnega vodovoda skladno s predpisi.

Iz informacijskega sistema javnih služb varstva okolja je bilo po navedbah ministrstva razvidno, da 22. avgusta lani 46 oziroma 21 odstotkov od skupno 212 občin še ni ali ni v celoti izvedlo poročanja o standardih opremljenosti. Nadzor so izvedli v 43 občinah, tri inšpekcijske postopke pa bodo izvedli letos, če občine ne bodo poročale že prej.

Večina oziroma 25 občin je posredovalo manjkajoča poročila o standardih opremljenosti oziroma manjkajoče podatke iz poročil že na poziv inšpektorjev, ena pa še pred prejemom poziva. V treh primerih so inšpektorji občinam izrekli opozorilo na zapisnik, pri čemer sta dve občini nato poročilo tudi posredovali, ena pa še ne.

V sedmih primerih so inšpektorji občinam z odločbami naložili, da morajo do določenega roka posredovati manjkajoče poročilo oziroma podatke. V treh primerih so občine odločbo že izvršile, v štirih pa ne, zato so v enem primeru izdali sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Šest inšpekcijskih postopkov še teče.