FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2007
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 29
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 720)
  Članek
Naslovnica

Novi zneski pavšalnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24.12.2007

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24. 12. 2007Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24. 12. 2007 V Uradnem listu RS, št. 118/07, je bil dne 21. 12. 2007 objavljen Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki začne veljati 1. januarja 2008. Sprememba višine pavšalnih prispevkov je razvidna iz naslednje tabele: Vrsta pavšalnega prispevka Znesek od 1. 1. do 31. 12. 2007 Znesek od 1. 1. 2008 dalje Za zavarovance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ* 99,22 EUR 104,98 EUR Za zavarovance iz 17., 18., in 21. to
Naslovnica

Rezervacije – davčno priznan odhodek

Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007#&#Strinjamo se z njegovim mnenjem, da so rezervacije, ki so taksativno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, priznane v višini 50 % oblikovanih rezervacij, rezervacije, oblikovane v skladu s SRS (2006) oziroma MSRP, ki v drugem odstavku 20. člena niso izrecno naštete, pa so, na podlagi splošne določbe 12. člena ZDDPO-2, davčno priznane v celoti.Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007 Zavezanec navaja določbe 20. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki ureja priznavanje rezervacij pri ugotavljanju davčne osnove davčnega zavezanca. V nadaljevanju dodaja tudi določbe Slovenskega računovodskega standarda (SRS 10), ki se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, in ki med drugim določa, da med rezer
Naslovnica

Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007#.Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 9. členu ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Plačevanja davka so oproščeni zavezanci, ki so po posebnem zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati), ob pogoju, da tud
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 35. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007 Pogosto vprašanje davčnih zavezancev je, ali je darilo delodajalca, ki ga podari otroku delojemalca (do starosti 15 let) v mesecu decembru in njegova vrednost ne presega 42 eurov, davčno priznan odhodek. Vrednost takšnega darila se namreč skladno z določbo četrtega odstavka 39. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo delojemalca. Odgovarjamo: 35. člen ZDDPO-2, ki ureja plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, v prvem odstavku določa, da se
Naslovnica

Davčno priznan odhodek – vračilo glavnice in obresti

Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007#&#Ad 1.)#&#Iz opisanega primera izhaja, da mati - družba A, ki je najela posojilo za nakup lastniškega deleža, ni prejela deleža na dobičku, torej tudi prihodkov iz tega naslova ni mogla izvzeti iz davčne osnove. V povezavi s tem se tudi odhodki, ki se nanašajo na udeležbo, priznajo kot davčno priznani odhodki.#&#Ad 2.)#&#Pri družbi B so obresti za bančno posojilo, ki ga je najela mati - družba A in drugi stroški v zvezi s tem posojilom, davčno nepriznan odhodek.#&#DOPOLNITEV pojasnila glede na določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06):#&#Ad 2.)Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007 Zavezanec navaja, da je družba A d. o. o. septembra 2005 kupila 100 % lastniški delež družbe B d. o. o. Za plačilo kupnine je najela posojilo pri banki. Družba B je v letu 2005 ustvarila dobiček, ki je ostal nerazporejen, v letu 2006 pa ima družba B zaradi novih investicij izgubo. Mati - družba A se na dan 31. 12. 2005 pripoji k hčeri - družbi B. Vpis pripojitve v sodni register je bil julija 2006, zato je potrebno za prenosno družbo sestaviti obrač
Naslovnica

Promet z lastnimi delnicami

Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14.12.2007

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14. 12. 2007#. vprašanje:#&#Odgovor:#&#Pri hčerinskih družbah se navedeni dohodki, ki po 5. točki prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2 štejejo za dividendam podobne dohodke, izvzamejo iz davčne osnove, na način in po pogojih, kot jih določa 24. člen ZDDPO-2. V tem primeru se tudi ne priznajo odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v te delnice, v znesku, ki je enak 5 % zneska v davčnem obdobju prejetih in iz davčne osnove izvzetih prihodkov.#. in 3. vprašanje:#&#Odgovor:Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14. 12. 2007 Zavezanec je posredoval vprašanja, vezana na promet z lastnimi delnicami, ki jih navajamo in nanje odgovarjamo v nadaljevanju. 1. vprašanje: Matična družba namerava od hčerinskih družb pridobiti lastne delnice. Kako se zadeva obdavči pri matični in kako pri hčerinskih družbah? Odgovor: Pri matični družbi so plačila za pridobitev (nakup) lastnih delnic predmet davčnega odtegljaja (v višini izplačane vrednosti pridobljenih lastnih delnic, zmanjšane z
Naslovnica

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10.12.2007

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10. 12. 2007#&#V nadaljevanju navajamo nekaj poudarkov iz te uredbe, predvsem področja, ki so v tej uredbi razlikujejo od rešitev v Uredbi o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj, ki se je uporabljala za leto 2006Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10. 12. 2007 V Uradnem list RS, št. 110 z dne 3. 12. 2007 je objavljena Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (v nadaljevanju: uredba), ki jo je na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07) in prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07), izdala Vlada Republike Slovenije. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Naslovnica

Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davčne olajšave

Kdo naj izpolni vlogo?Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?Zakaj je potrebno oddati vlogo?Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?Kaj pridobim, če oddam vlogo?Kje je dostopen obrazec?Kako izpolniti vlogo?Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?Kako oddati vlogo?Do kdaj je potrebno oddati vlogo?Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? 1. Kdo naj izpolni vlogo? Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akonta
Naslovnica

Odmera dohodnine

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007Vloga v italijanskem jezikuVloga v madžarskem jeziku Napoved za odmero dohodnine za leto 2006 Napoved za odmero dohodnine za leto 2005
Naslovnica

Obrazec DDV-NPS-P1: Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

KDO predloži prijavo#&#KDAJ mora zavezanec predložiti prijavo#&#VLOGA - obrazec#&#KJE IN KAKO vložiti prijavo#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži prijavo Plačnik DDV je katerakoli oseba, ki pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice, ne glede na to, ali je identificirana za namene DDV ali ne. Prijavo predloži oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo. Brez dokazila o plačilu DDV se prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati. KDAJ mora zavezanec predložiti prijavo Prijavo mora zavezanec predložiti v 15 dneh od dneva pridobitve prevoznega sreds
Naslovnica

Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na vodna plovila

KDO in KDAJ vloži prijavo#ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku podatkov o plovilu na način določen v tretjem odstavku 10. člena ter drugega odstavka 18. člena. Z globo od 420 evrov do 4.100 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Z globo od 210 evrov do 1.200 evrov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ vloži prijavo Prijavo so dolžni vložiti rezidenti Republike Slovenije, lastniki plovil, ki so daljša od petih metrov (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vzpostavljene na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, vendar v njih niso vpisana, ter rezidenti Republike Slovenije, lastniki plovil, daljših od petih metrov, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so regist
Naslovnica

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Obdavčitev slovenskega rezidenta, napotenega na delo na Švedsko (9. 1. 2008) Informativni izračun dohodnine za leto 2007 - uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine (8. 1. 2008) Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi - državna služba (20. 11. 2007) Pojasnilo v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino (15. 1. 2007) Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v tujini (15. 9. 2006) Začasno d
Naslovnica

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov Vloga za uveljavitev oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja
Naslovnica

Dohodek iz zaposlitve

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja in delne pokojnine Obv
Naslovnica

Obrazec DDV-NPS-D1: Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

KDO predloži prijavo#&#KDAJ mora zavezanec predložiti prijavo#&#VLOGA - obrazec#&#KJE IN KAKO vložiti prijavo#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži prijavo Prijavo predloži davčni zavezanec, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV, predloži obrazec DDV-NPS-D1. Obrazec DDV-NPS-D1 predloži tudi davčni zavezanec iz tretjega odstavka 5. člena ZDDV-1, če priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje Skupnosti. KDAJ mora zavezanec predložiti prijavo Obrazec DDV-NPS-D1 je tre
Naslovnica

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil - za fizične osebe - pojasnila

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Okoljske dajatve

Splošna pojasnila:#&#Pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja:Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. Splošna pojasnila: Nova Uredba
Naslovnica

Ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO vloži vlogo oziroma obrazec#&#KDAJ mora zavezanec vložiti obrazec#&#OBRAZEC#&#Navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti obrazec#&#PRILOGE K OBRAZCU#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO vloži vlogo oziroma obrazec Obrazec predloži fizična oseba, v zvezi z ugotovitvijo rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2, ki določa, da je ne glede na 6. člen ZDoh-2 fizična oseba zavezanec nerezident, če izpolnjuje naslednje pogoje: a) v Sloveniji bo prebivala izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela, za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra, b) ni bila rezident v kateremkoli času pet let pred prihodom v Slovenijo, c) ni lastnik nepremičnin
Naslovnica

Napoved za odmero davka od premoženja – stanovanjski prostori, prostori za počitek oziroma za rekreacijo in garaže

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodnina

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva prejema odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. KDAJ mora zavezanec vložiti napoved Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. Prav tako mora zavezanec v 15 dneh od dneva
Naslovnica

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dediščine in darila

KDO vloži napoved# v nadaljevanju: ZDoh-2) ima davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki
Naslovnica

Napoved za odmero davka od premoženja – poslovni prostori

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodnina

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva prejema odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik poslovnih prostorov. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. KDAJ mora zavezanec vložiti napoved Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. Prav tako mora zavezanec v 15 dneh od dneva spremembe napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino dav
Naslovnica

Ugotovitev rezidentskega statusa po ZDoh-2 in po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO vloži vlogo#&#KDAJ mora zavezanec vložiti vlogo#&#VLOGA - vprašalnik#&#KJE IN KAKO vložiti obrazec#&#PRILOGE k vlogi#&#TAKSA Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 42/07 - UPB3) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti. POJASNILAKDO vloži vlogo Vlogo vloži posameznik, ki želi formalno urediti svoj rezidentski status (vpis spremembe statusa v davčni register) ali pridobiti mnenje davčnega organa o svojem rezidentskem statusu. Takšen posameznik pri pristojnem davčnem uradu vloži vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa, h kateri priloži izpolnjen vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (odhod iz RS)" ali vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (prihod v RS)". KDAJ mora zavezanec vložiti vlogo Vlogo vloži: posam
Naslovnica

Obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dobitke od iger na srečo

KDO predloži obrazec#&#KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec#&#KJE IN KAKO predložiti obrazec#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#TAKSA#&#SANKCIJE#&#POJASNILAKDO predloži obrazec Prireditelj klasičnih iger na srečo iz 13. in 30. člena Zakona o igrah na srečo je dolžan v skladu s 388. členom ZDavP-2 ob izplačilu posameznega dobitka izračunati in odtegniti davek na dobitke od klasičnih iger na srečo ter o tem davčnemu organu predložiti podatke o obračunu davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo na obrazcu DODDKIS. KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec Rok za predložitev obrazca DODDKIS in plačilo davka na dobitke od klasičnih iger n
Naslovnica

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (105. člen ZDoh-2) Obvestilo o uporabi (in obvestilo o preklicu) stopenj in lestvice ter davčnih olajšav pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka
Naslovnica

Zadržanje nepremičnine ob prenehanju opravljanja dejavnosti, ki je bila pridobljena s plačilom davka na promet nepremičnin v sistemu prometnega davka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Po 3. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju ZDDV, se DDV obračunava in plačuje od dobav blaga in opravljenih storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije za plačilo. V prvem odstavku 4. člena ZDDV je določeno, da promet blaga pomeni prenos lastninske pravice, če ni s tem zakonom drugače določeno. Za promet blaga po 8. točki 2. odstavka 4. člena ZDDV veljajo tudi uporaba blaga za o
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 29 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Inšpekcijski pregledi FURS(35) Mnenja in pojasnila FURS(685)

Področja

Davčni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2007(720)
> Januar(25) > Februar(262) > Marec(44) > April(18) > Maj(18) > Junij(19) > Julij(8) > Avgust(13) > September(23) > Oktober(19) > November(31) > December(240)