FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2006
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 293)
  Članek
Naslovnica

Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja – 98. člen ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 420-19/2006/75, 27.12.2006

Davčna osnova

Pojasnilo MF, št. 420-19/2006/75, 27. 12. 2006
Naslovnica

Obdavčevanje pokojnin, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v povezavi s konvencijami o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 429-123/2006/2, 27.12.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo MF, št. 429-123/2006/2, 27. 12. 2006
Naslovnica

Amortizacija zemljišč z omejeno dobo koristnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2006-2, 27.12.2006

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2006-2, 27. 12. 2006
Naslovnica

Nepremičnina v najemu

Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21.12.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006#&#Ad 1) Najemnik lahko odbije vstopni DDV tudi od vlaganj v tujo nepremičnino, če jo uporablja za svoje obdavčene transakcije.#&#Ad 2, 3) Iz vprašanj ni razvidno, da bi fizična oseba iz naslova vlaganj pravne osebe v dograditev poslovnih prostorov v času najemne pogodbe (20 let) imela kakršnekoli koristi, to pa pomeni, da iz naslova vlaganj v tem času ne bo dosegala dohodka.#&#a)#&#b)#&#Ad 4) V zvezi z vprašanjem, kako bi bilo, če bi stroške investicij kril najemodajalec (ne najemnik, kakor je navedeno v vprašanju), odgovarjamo naslednje:Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006 Zavezanec navaja, da za stranko pripravlja pogodbo o najemu poslovnih prostorov, v katerih bi bil lastnik fizična oseba kot najemodajalec, njegova firma pa kot najemnik. Poslovni prostor s halo je treba še dograditi, da bosta primerna za uporabo, investicijo pa bi kril najemnik. Najemnik bi najemodajalcu plačeval najemnino, pogodba pa bi bila sklenjena za 20 let. V zvezi s tem stranko, za katero pripravlja pogodbo, zanima: Kako mora imeti vodene p
Naslovnica

Dodatno pojasnilo za izvajanje 149. člena ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-426/2006-2, 21.12.2006

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-426/2006-2, 21. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4230-426/2006-2, 21. 12. 2006 Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) v drugem odstavku 149. člena določa, da se davčni zavezanec, ki je na dan uveljavitve tega zakona identificiran za namene DDV in izpolnjuje pogoje za oprostitev obračunavanja DDV v skladu s prvim odstavkom 94. člena tega zakona, lahko odloči za obračunavanje DDV v skladu s tem zakonom. O izbiri mora davčni organ obvestiti najpozneje do 31. decembra 2006. Navedena določba daje
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno

Pojasnilo DURS, št. 103-22/2006/2, 20.12.2006

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006 V skladu z 2. točko drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št 117/06; v nadaljevanju: ZDoh-2), ki se bo začel uporabljati s 1. 1. 2007, veljajo za dohodek iz delovnega razmerja tudi dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo. V skladu s petim odstavkom 100.b člena Zakona o lokalni samouprav
Naslovnica

Problematika obračunavanja dnevnic v avtoprevozništvu

Pojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19.12.2006

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19. 12. 2006#. Obračun dnevnice za službena potovanja#. Višina dnevnice za službena potovanja v tujini, ko je pot opravljena na ozemlju dveh ali več držav#. Verodostojna knjigovodska listina za službene potiPojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19. 12. 2006 Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se presoja tudi upravičenost delojemalca do povračila stroškov v zvezi z delom. Tako je v 130. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) določeno, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela in povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določeni
Naslovnica

Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin - december 2006

Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 18.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 22. 8. 2006, 7. 9. 2006, 5. 10. 2006, 14. 11. 2006, 18. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 22. 8. 2006, 7. 9. 2006, 5. 10. 2006, 14. 11. 2006, 18. 12. 2006 V Uradnem listu RS, št. 73/06, je bil dne 13. 7. 2006 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1, ki je začel veljati dan po objavi, torej 14. 7. 2006. Na tej podlagi se je prvi odstavek 4. člena pravilnika spremenil tako, da se sedaj glasi: »(1) Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove pri odmeri dohodnine od dobička iz kapitala – poračunavanje izgub z dobički, doseženimi z odsvojitvijo kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-103/2006, 18.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4210-103/2006, 18. 12. 2006#&#Primer#&#Ugotovitev sorazmernega deleža (Zneski so v SIT) Obdobje imetništva kapitalaPojasnilo DURS, št. 4210-103/2006, 18. 12. 2006 Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB4, 69/06 - odl. US) v 90. členu ureja davčno osnovo od dobička iz kapitala. Tako je v drugem odstavku navedenega člena določeno: kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjša pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar n
Naslovnica

Informacija o uveljavljenih prehodnih obdobjih v zvezi z uporabo nižje stopnje DDV od stanovanjske gradnje

Pojasnilo DURS, št. 423-228/2006, 18.12.2006

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 423-228/2006, 18. 12. 2006Pojasnilo MF, št. 423-228/2006, 18. 12. 2006 V zvezi z informacijo, ki jo je zavezanec zasledil, po kateri naj bi Slovenija zaprosila Evropsko Komisijo za podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) od prodaje novogradenj, in v zvezi z vprašanjema, ali je bilo navedeno prehodno obdobje podaljšano in ali bo moral investitor prodajalec ob plačilu stanovanja v letu 2008 obračunati DDV po 8,5- oziroma 20-odstotni stopnji, v nadaljevanju Mini
Naslovnica

Izdelava spletne strani za ameriško podjetje

Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14.12.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14. 12. 2006 Zavezanec sprašuje: če fizična oseba (rezident Slovenije) opravi storitev oziroma spletno stran za naročnika, ki je podjetje iz ZDA, ali je to dohodek, dosežen s posameznim poslom. Razmerje je neodvisno, med naročnikom in izvajalcem je sklenjena avtorska pogodba za delo, ki ima naravo avtorstva in ga davčni zavezanec opravi le nekajkrat na leto. Zavezanec sprašuje, kaj pomeni določba 3. točke prvega odstavka 55. člena ZDoh-1, ki določa, da velja
Naslovnica

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 4252-7/2006, 14.12.2006

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4252-7/2006, 14. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4252-7/2006, 14. 12. 2006 V Uradnem listu RS, št. 129/06, je bil dne 12. 12. 2006 objavljen Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki se začne uporabljati 1. januarja 2007. Sprememba višine pavšalnih prispevkov je razvidna iz naslednje tabele: Vrsta pavšalnega prispevka Znesek od 1. 2. 2006 dalje Znesek od 1. 1. 2007 dalje Za zavarovance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ* 22.880 SIT 99,22 EUR Za zavarovance iz 17., 18., in 21.
Naslovnica

Identifikacijska številka kupca

Pojasnilo DURS, št. 423-251/2006/2, 14.12.2006

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 423-251/2006/2, 14. 12. 2006Pojasnilo MF, št. 423-251/2006/2, 14. 12. 2006 V zvezi z vprašanjem zavezanca, v katerem se zanima za razlago 4. točke 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljevanju: ZDDV-1), Ministrstvo za finance pojasnjuje: V skladu s 4. točko 82. člena ZDDV-1 je navedba identifikacijske številke kupca ali naročnika nujna, kadar je kupec ali naročnik določen kot plačnik DDV, ki je pod to identifikacijsko številko za DDV prejel dobavo blaga ali storitev ali dobavo blag
Naslovnica

Vračljiva embalaža – davčni vidik

Pojasnilo DURS, št. 423-172/2006/2, 13.12.2006

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 423-172/2006/2, 13. 12. 2006Pojasnilo MF, št. 423-172/2006/2, 13. 12. 2006 V zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca, ki zadeva spremembo načina vodenja vračljive embalaže, Ministrstvo za finance meni: V skladu s trinajstim odstavkom 21. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 21/06 - UPB4; v nadaljevanju: ZDDV) se v davčno osnovo ne vštevajo stroški vračljive embalaže, ki se pri dobavitelju blaga v vračljivi embalaži vodijo evidenčno. Enaka določba je vključena tudi v prvi odstavek 39. člena Zakona o da
Naslovnica

Prag za male davčne zavezance

Pojasnilo DURS, št. 423-246/2006/2, 13.12.2006

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 423-246/2006/2, 13. 12. 2006Pojasnilo MF, št. 423-246/2006/2, 13. 12. 2006 Na vprašanje, ki zadeva prag prometa blaga in storitev za male davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljevanju: ZDDV-1), zakaj ta prag ni določen v višini 10 oziroma 12 milijonov tolarjev, Ministrstvo za finance pojasnjuje: Po posebni ureditvi za male davčne zavezance v skladu s 94. členom ZDDV-1 je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v zadnjih 12 mesecih ni presegel oziroma ni verjetno,
Naslovnica

Plačnik DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-413/2006-2, 12.12.2006

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 4230-413/2006-2, 12. 12. 2006
Naslovnica

Dohodki iz premoženja in ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6. 12. 2006 Zavezanec navaja, da se z novim Zakonom o dohodnini - ZDoh-2 kaže problem v zvezi z zatečenim stanjem pri fizičnih osebah, ki oddajajo nepremičnine v najem. Po sedaj veljavnem Zakonu o dohodnini - ZDoh-1 so bile fizične osebe, ki oddajajo premoženje v najem, v določenih primerih opredeljene kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in so na tej podlagi ugotavljale davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov oziroma z upoštevanjem dejanskih prih
Naslovnica

Davčna obravnava pokojnin OZN

Pojasnilo DURS, št. 4210-1157/2006, 4.12.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-1157/2006, 4. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1157/2006, 4. 12. 2006 V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo: Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku na svoj osebni račun pri banki v Sloveniji. Zanima ga davčna obravnava te pokojnine glede na dejstvo, da je kot sodnik imel diplomatski potni list OZN in da je užival privilegije in imuniteto kakor drugi fu
Naslovnica

Storitve po 17. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Sodba Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 824/2003, z dne 29.11.2006, v povezavi s sodbo Upravnega sodišča RS, št. U 1887/2002, z dne 27.3.2002)

Povzetek sodne prakse, 1.12.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Naslovnica

Neregistrirana dejavnost in delo na črno

Inšpekcijski pregled, 1.12.2006

Obračun dohodnine

Naslovnica

Opredelitev pogodbenih strank za povezane osebe na temelju poslovne povezanosti

Inšpekcijski pregled, 1.12.2006

Naslovnica

Davčni zavezanec ni knjižil računov za opravljene storitve in ni zmanjševal obveznosti za plačilo DDV

Inšpekcijski pregled, 1.12.2006

Naslovnica

Dajanje nepremičnin v najem – povezane pravne osebe, nepravilni odbitek vstopnega DDV

Inšpekcijski pregled, 1.12.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Naslovnica

Preprodaja motornih vozil

Inšpekcijski pregled, 1.12.2006

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Naslovnica

Proizvodnja in konzerviranje mesa ter prodaja mesa in mesnih izdelkov

Inšpekcijski pregled, 1.12.2006

Davčni postopek in davčna služba

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Inšpekcijski pregledi FURS(68) Mnenja in pojasnila FURS(215) Povzetki sodne prakse FURS(10)

Področja

Davčni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2006(293)
> Januar(35) > Februar(48) > Marec(44) > April(17) > Maj(21) > Junij(20) > Julij(11) > Avgust(25) > September(18) > Oktober(11) > November(18) > December(25)