FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2008
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 279)
  Članek
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2009

Pojasnilo DURS, št. 4250-20/2008, 29.12.2008

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4250-20/2008, 29. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4250-20/2008, 29. 12. 2008 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2008 1.424,08 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2009. Vrste zavarovancev Višina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2008 Določitev prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2009 Osnova Stopnja Znesek prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2009 Način plačevanja prispevka Zavarovanci iz 12., 13. in 14.
Naslovnica

Obvestilo o zacetku veljavnosti mednarodne pogodbe

Pojasnilo DURS, št. 4217-364/2008, 29.12.2008

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-364/2008, 29. 12. 2008Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe Pojasnilo DURS, št. 4217-364/2008, 29. 12. 2008 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 12. septembra 2008 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), podpisana v Londonu dne 13. novembra 2007
Naslovnica

Dobava blaga znotraj Skupnosti in dokazila o prevozu blaga

Pojasnilo DURS, št. 4230-296/2008, 29.12.2008

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-296/2008, 29. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4230-296/2008, 29. 12. 2008 Slovenski davčni zavezanec (v nadaljevanju: dobavitelj blaga) opravi dobavo blaga davčnemu zavezancu z identifikacijsko številko za namene DDV iz druge države članice* (v nadaljevanju: prejemnik blaga), račun pa izstavi davčnemu zavezancu z identifikacijsko številko za namene DDV v tretji državi članici (v nadaljevanju: pridobitelj blaga). Skladno s pariteto FCO dobavitelj (Ex-works) odgovarja za prevoz blaga iz Slovenije v drugo državo članico zad
Naslovnica

Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2008, 29.12.2008

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2008, 29. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2008, 29. 12. 2008 Davčni zavezanec opisuje, da v primeru reklamacij za popravilo blaga v garancijskem roku zamenja pokvarjeno (polomljeno) blago z blagom iz lastne zaloge in zamenjani del vrne svojemu dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti (Francijo). Davčnega zavezanca zanima, ali za vgrajeno blago in opravljene storitve zaradi popravila v garancijskem roku lahko upošteva dobropis dobavitelja iz Francije, oziroma je omenjena transakcija nova dobava blaga, za
Naslovnica

Evidentiranje božičnice v obrazec M-4

Pojasnilo DURS, št. 02340- /2008, 29.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo ZPIZ, št. 02340- /2008, 29. 12. 2008Pojasnilo ZPIZ, št. 02340- /2008, 29. 12. 2008 Na vprašanje o vštevanju božičnice v pokojninsko osnovo posredujemo naslednje pojasnilo: V skladu s četrtim odstavkom 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB4; v nadaljevanju: ZPIZ-1), se za izračun pokojninske osnove vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po pov
Naslovnica

Seznam krovnih skladov in podskladov

Pojasnilo DURS, 23.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Seznam krovnih skladovSeznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B. Seznam objavljamo na podlagi Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08). Ime krovnega sklada: KREKOV KROVNI SKLA
Naslovnica

Premije PDPZ in priznavanje olajšav

Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22. 12. 2008#. Ali tudi za napotene delavce oziroma njihove delodajalce, ki neposredno plačujejo premije za PDPZ v svoji matični državi, ter za premije, ki jih za račun svojih delojemalcev plačuje delodajalec s sedežem v Sloveniji izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v drugi državi članici EU, veljajo določbe 44. in 117. člena ZDoh-2 glede nevštevanja premij v davčno osnovo oziroma priznavanja davčnih olajšav?#. Ali je prenos sredstev iz pokojninskega načrta v Sloveniji k drugemu pokojninskemu načrtu, ki ga izvaja izvajalec s sedežem v EU, kjer opravlja posle dodatnega pokojninskega zavarovanje oproščen plačila dohodnine na podlagi 7. točke 107. člena ZDoh-2?Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22. 12. 2008 Zavezanec je zastavil vprašanji glede davčne obravnave premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premije PDPZ) in prenosa sredstev med pokojninskimi načrti v primerih, ko gre za vplačila premij ali prenos sredstev v pokojninske načrte, ki jih upravljajo izvajalci pokojninskih načrtov s sedežem v drugi državi članici EU (so ustanovljeni po predpisih ene od držav članic EU in v tej državi opravljajo posle dodatnega pok
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. 12. 2008 Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 11/06, 10/08 in 78/08) v 97. člena ureja določanje davčne osnove od dobička iz kapitala. V drugem odstavku 97. člena ZDoh-2 je določeno splošno pravilo, po katerem se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, v primeru ko je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz k
Naslovnica

Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 421-254/2008/2, 19.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008 Zavezanec je zaprosil za pojasnilo v zvezi s 54. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08; v nadaljevanju: ZDoh-2) v delu, ki se nanaša na obresti. V zvezi s tem pojasnjujemo: V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 se kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev, izd
Naslovnica

Vprašanje v zvezi s priznavanjem potnih stroškov, izplačanih zaposlenim kot članom nadzornih svetov v hčerinski družbi

Pojasnilo DURS, št. 4200-153/2008, 18.12.2008

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-153/2008, 18. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-153/2008, 18. 12. 2008 Zavezanec navaja, da so nekateri zaposleni tudi člani v nadzornih svetih drugih družb, v katerih ima ta družba lastniški delež (predvsem v hčerinskih družbah v tujini). V zvezi s tem sprašuje, ali so potni stroški, ki jih na podlagi potnega naloga izplača družba svojemu zaposlenemu, ki se udeleži seje nadzornega sveta druge družbe, v kateri ima ta družba lastniški delež, davčno priznan odhodek v skladu s 26. členom ZDDPO-2 in prvim odstavkom 9. čle
Naslovnica

Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008

Pojasnilo DURS, 16.12.2008

Davčne olajšave

Obrazec vlogeKdo naj izpolni vlogo?Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?Zakaj je potrebno oddati vlogo?Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?Kaj pridobim, če oddam vlogo?Kje je dostopen obrazec?Kako izpolniti vlogo?Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?Kako oddati vlogo?Do kdaj je potrebno oddati vlogo?Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? 1. Kdo naj izpolni vlogo? Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akonta
Naslovnica

Ustanovitev hčerinske pravne osebe

Pojasnilo DURS, 16.12.2008

Davek na dediščine in darila

Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008#. Zanima vas, ali je v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila možno šteti finančna sredstva, ki jih bo organizacija namenila za delo hčerinske pravne osebe v Sloveniji, kot darila oziroma kako drugače opredeliti sredstva, ki jih za delovanje zagotavlja matični center hčerinskemu centru in kakšne obveznosti nastanejo.#. Zanima vas, ali je v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila ustanovo ali društvo, ki bo ustanovljeno v Republiki Sloveniji, možno šteti kot pravno osebo, ki se ukvarja s človekoljubno, dobrodelno, izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo in je zaradi tega izvzeta od davka, saj so vsa sredstva namenjena izvajanju temeljne dejavnosti, kar bo razvidno iz ustanovitvenega akta pravne osebe.#. Zanima vas, kako je z davkom na dodano vrednost, ki ga pravna oseba plačuje kot vstopni davek za sredstva in storitve, namenjene izvajanju aktivnosti v javnem interesu.#&#Informacije v zvezi s postopkom pridobitve identifikacijske številke za namene DDV so vam na voljo na spletnih straneh Davčne uprave RS.#. Zanima vas, kakšne dajatve bi bilo potrebno plačati, če bi matični center za delovanje hčerinskega centra v Republiki Sloveniji dodelil tudi eno ali dve osebni vozili.Pojasnilo DURS, 28. 10. 2008 Medvladna organizacija, katere članica je tudi Republika Slovenija, ima namen ustanoviti hčerinsko pravno osebo v Republiki Sloveniji ter namenjati sredstva za projekte, ki se bodo izvajali preko te pravne osebe v Sloveniji. Zastavljena so bila vprašanja glede ustanovitve hčerinske pravne osebe (po vsej verjetnosti bo to ustanova, ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovah) in vprašanja glede davkov in drugih dajatev, ki jim bo hčerinska pravna oseba podvržena. 1. Za
Naslovnica

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v RS

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007/2, 15.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007/2, 15. 12. 2008#&#Zavezanec davčnemu organu napove bruto dohodek, v katerega so všteti prispevki za socialno varnost, ki se plačujejo v matični državi in hipotetičen davek, ter posebej izkaže navedene prispevke za socialno varnost in hipotetični davek.Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007/2, 15. 12. 2008 Zavezanec je postavil vprašanje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka, ki ga delavec na podlagi opravljanja zaposlitve v Sloveniji prejme od delodajalca v tujini. Ker ima delavec dogovorjen fiksen znesek neto plače, plača davek v njegovem imenu in za njegov račun tuji delodajalec. Nadalje je navedeno, da so pogosto pri napotitvah tujih delavcev iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe, pogoji delovnega razme
Naslovnica

Predložitev davčnega obračuna v primeru statusnega preoblikovanja s.p. v kapitalsko družbo po šestem odstavku 296. člena ZDavP-2 – sprememba pojasnila

Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11.12.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11. 12. 2008 Po določbi šestega odstavka 296. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) mora zavezanec v primeru, ko po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja podjetnika do zadnjega dneva davčnega obdobja zavezanca še ni izveden vpis statusnega preoblikovanja podjetnika v sodni register, predložiti tudi davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na zadnji dan davčnega obdobja, ki sledi obračunsk
Naslovnica

Izjema od obveznosti izdajanja računov za kmete

Pojasnilo DURS, št. 4230-289/2008-1, 10.12.2008

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-289/2008-1, 10. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4230-289/2008-1, 10. 12. 2008 Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v drugem odstavku 94. člena določa, da je obračunavanja DDV oproščena dobava blaga in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodi
Naslovnica

Dobava blaga na krovu ladje in identifikacija za namene DDV v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4230-277/2008-2, 4.12.2008

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-277/2008-2, 4. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4230-277/2008-2, 4. 12. 2008 Davčni zavezanec v dopisu navaja, da mu je na krovu ladje opravljena dobava blaga po pariteti DES Koper (»Delivered ex ship«). Blago je odposlano od pošiljatelja iz rafinerije ali skladišča v državi članici EU, medtem ko so udeleženci v poslu lahko trije ali več. Zanima vas, ali se morajo dobavitelji s sedežem v drugih državah članicah Skupnosti v Sloveniji identificirati za namene DDV. V zvezi z navedenim odgovarjamo: V primeru zaporednih dobav b
Naslovnica

Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu

Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. 12. 2008#&#I. Izplačilo »božičnice« kot sestavni del plače#&#II. Izplačilo »božičnice«, ki ni opredeljena kot sestavni del plačePojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. 12. 2008 V pojasnilu je opredeljena davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (sklop A), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: božičnica, 13. plača, prednovoletna nagrada zaposlenim. V sklopu B. pa je pojasnjen način posredovanja podatkov o teh izplačilih na obrazcu REK-1. A. Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu Uvodoma pojasnjujemo, da delovnopravni predpisi pojmov božičnica, 13. plača ali novoletna nagrada ne urejajo eno
Naslovnica

Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika – novo pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1.12.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008#&#Pri prenosu dela podjetja podjetnika na kapitalsko družbo, ki se izvede v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika, nevtralne davčne obravnave po 2. točki četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini ni mogoče uveljavljati.Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008 Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 pop., 26/07-ZDSU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07, 100/07 popr., 10/08, 68/08) v 673. a členu omogoča prenos dela podjetja podjetnika in določa, da se pri prenosu dela podjetja smiselno uporabljajo določbe tega zakona o statusnem preoblikovanju podjetnika, razen določb o prenehanju opravljanja dejavnosti in o izbrisu podjetnika iz Poslovnega registra. V povezavi s tem je DURS dne 4. 8. 2
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI)

Pojasnilo DURS, št. 42153-147/2008, 25.11.2008

Davek od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 42153-147/2008, 25. 11. 2008# v nadaljevanju: ZDDOIFI) je začel veljati 15. julija 2008. 2. Opredelitev davčnega zavezanca Zavezanec za davek po ZDDOIFI je fizična oseba, rezident Slovenije po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08; v nadaljevanju: ZDoh-2). 3. Opredelitev davčne obveznosti Davčni zavezanec je zavezan za plač
Naslovnica

Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem ter obresti med povezanimi osebami

Pojasnilo DURS, 24.11.2008

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

Pojasnilo MF, št. 423-175/2008/5, 429-163/2008/3, 17. 11. 2008# v nadaljevanju: ZDDPO-2), ki so bile uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 56/08; v nadaljevanju: ZDDPO-2A), in sicer v zvezi: s prikritim izplačilom dobička in obdavčenjem z davčnim odtegljajem,z obrestmi na posojila m
Naslovnica

Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19.11.2008

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-58/2008, 19. 11. 2008 V zvezi z vprašanji glede ugotavljanja davčne osnove in davčne obravnave določenih dohodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 sporočamo: I. Na vprašanje, kako pri določenih zavezancih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, opredeliti obresti od vezanih depozitov pri zakladnici RS in občin, smo prejeli pisno stališče Ministrstva za finance, ki v zvezi s predmetno zadevo navaja naslednje: Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepri
Naslovnica

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18.11.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. 11. 2008Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. 11. 2008 Zavezanec sprašuje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja delavcev, napotenih iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe. Navaja, da so pogoji delovnega razmerja določeni v pogodbi med tujim delodajalcem in fizično osebo - tujim državljanom. Skladno s tem dogovorom delavec ostane v delovnem razmerju s tujim delodajalcem, vendar delo, najpogosteje na vodilnih položajih, opravlja v Republiki S
Naslovnica

Osebe javnega prava

Pojasnilo DURS, št. 4230-224/2008-1, 17.11.2008

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-224/2008-1, 17. 11. 2008Pojasnilo DURS, št. 4230-224/2008-1, 17. 11. 2008 V praksi se pogosto pojavlja vprašanje, kdaj se določene osebe štejejo za osebe javnega prava ter kdaj osebe javnega prava opravljajo dejavnost kot organi oblasti in se na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) ne štejejo za zavezance za DDV. Osebe javnega prava lahko poleg neobdavčljive dejavnosti opravljajo še obdavčeno ali oproščeno dejavnost. Kateri od navedenih dejavn
Naslovnica

Statusno preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo (d.o.o.)

Pojasnilo DURS, št. 4212-54/2008, 17.11.2008

Pojasnilo DURS, št. 4212-54/2008, 17. 11. 2008#&#V primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), nevtralne davčne obravnave po 2. točki četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini ni mogoče uveljavljati.Pojasnilo DURS, št. 4212-54/2008, 17. 11. 2008 Zavezanec navaja, da se po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu - ZOdv-B (Uradni list RS, št. 54/08) odvetniška družba lahko ustanovi tudi kot družba z omejeno odgovornostjo. Prosi za pojasnilo, ali se lahko uveljavlja nevtralno davčno obravnavo tudi v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo (d.o.o.). V zvezi z navedenim sporočamo naslednje: V primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetn
Naslovnica

Popravek obračunanega DDV za dobave blaga znotraj Skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4230-270/2008, 13.11.2008

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-270/2008, 13. 11. 2008Pojasnilo DURS, št. 4230-270/2008, 13. 11. 2008 Davčni zavezanec navaja, da je v letu 2007 prodal blago kupcu iz Skupnosti, ki v času prodaje blaga glede na podatke iz VIES sistema ni bil identificiran za namene DDV v drugi državi članici. Davčni zavezanec razpolaga z dokazili, da je blago zapustilo ozemlje Republike Slovenije (prevozni dokumenti). Kupec iz druge države članice Skupnosti je pri Davčnem uradu Ljubljana zahteval vračilo zaračunanega DDV, vendar je davčni organ z odločbo njegovo za
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 12 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Mnenja in pojasnila FURS(279)

Področja

Davčni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2008(279)
> Januar(112) > Februar(15) > Marec(18) > April(13) > Maj(9) > Junij(19) > Julij(19) > Avgust(22) > September(8) > Oktober(13) > November(13) > December(18)