FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2015
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 10 (od skupaj 10)
  Članek
Naslovnica

Obdavčitev z DDV transakcij v trošarinskem skladišču, ki ni davčno skladišče

Pojasnilo FURS, 4.6.2015

Pojasnilo FURS št. 4230-201/2014-2 z dne 14. 11. 2014Pojasnilo FURS št. 4230-201/2014-2 z dne 14. 11. 2014 Na vprašanje, ali so transakcije v trošarinskem skladišču, ki ni davčno skladišče, oproščene plačila DDV, odgovarjamo: Dobava in uvoz blaga v trošarinsko skladišče ter dobave blaga, dokler je blago v trošarinskem skladišču, niso oproščene plačila DDV, če trošarinsko skladišče ni pridobilo dovoljenja za davčno skladišče. V skladu s 154. členom Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št.
Naslovnica

Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave

Pojasnilo FURS, 19.5.2015

Pojasnilo FURS št: 0900-3/2014-10 z dne 24.12.2014Zavezanec za davek na podlagi 37. člena Zakona ZDDPO-2 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube v višini zneska odpisanih obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi. Pojem »davčne izgube iz preteklih let« se nanaša na izgube, ugotovljene tako v davčnem obračunu za davek od dohodkov pravnih oseb in v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje pred začetkom prisilne poravnave, kakor tudi na izgube ugotovljene v davčnih obračunih, ki sledijo temu davčnemu obračunu.
Naslovnica

Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem - problematika prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja

Pojasnilo FURS, 5.5.2015

Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s.p.), če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja.
Naslovnica

Davčna obravnava odpisov terjatev v bankah in uporaba 29. člena ZDDPO-2

Pojasnilo FURS, 5.5.2015

Pojasnilo FURS, št. 4200-1395/2013-2, z dne 28.3.2014Priznavanje prihodkov in odhodkov je za davčne namene v skladu 12. členom ZDDPO-2 vezano na pogoje za pripoznavanje in merjenje prihodkov ter odhodkov po računovodskih standardih, če z zakonom ni določeno drugače. Posebna ureditev glede na splošno ureditev prevrednotenj po 12. členu ZDDPO-2 je za prevrednotenja in odpise vseh vrst finančnih naložb določena v 22. členu ZDDPO-2, torej tudi finančnih naložb v posojila. Glede prevrednotenj in odpisov finančnih sredstev pri bankah, ki se v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: MSRP) razvrščajo med posojila, vrednotena po odplačni vrednosti, v skladu s petim odstavkom 22. člena ZDDPO-2 velja, da se davčno priznajo v obračunanih zneskih, ugotovljenih v izkazu finančnega položaja, v skladu z MSRP in zakonom, ki ureja bančništvo.
Naslovnica

Izvajanje določb ZDDV-1 pri osebah javnega prava

Pojasnilo FURS, 17.4.2015

Pojasnilo FURS, št. 423-19/2015/4 z dne 26.02.2015Ministrstvo za finance in Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) sta bila opozorjena na nepravilno razumevanje določb zakonodaje s področja DDV posameznih ministrstev in ostalih oseb javnega prava.
Naslovnica

Problematika knjigovodstva na kmetijah - upoštevanje subvencij za preteklo leto

Pojasnilo FURS, 24.3.2015

Pojasnilo FURS z dne 09.03.2015V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev, kako knjigovodsko in za davčen namene izkazati prihodke iz naslova neposrednih plačil (plačilne pravice, proizvodno vezana plačila, izravnalna plačila, kmetijsko okoljska plačila itd.) v obračunu dohodnine od dohodkov kmečkih gospodinjstev, ki za davčne namene ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih prihodkov. Kot problematična so bila izpostavljena neposredna plačila, dejansko izplačana v letu 2014, vendar za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2013. Mnenje zavezancev je bilo, da bi se morala taka plačila kot prihodek upoštevati v letu, na katero se nanašajo oziroma v primeru, da se jih upošteva v letu, v katerem so bile izplačane in to leto ni enako letu, v katerem so nastali stroški, povezani s temi prihodki, da se v letu izplačila priznajo tudi s subvencijo povezani stroški.
Naslovnica

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti

Pojasnilo FURS, 19.2.2015

Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19.12.2014Davčni urad nam je posredoval odločbo organa druge stopnje številka: DT- 499-11-18/2013-2 z dne 2. 8. 2013, v kateri je bilo zavzeto stališče (na strani 3), da v zunajzakonski skupnosti svaštvo ni možno. Glede na to, da smo doslej pojasnjevali, da sta zakonska in zunajzakonska skupnost za namene davka na dediščine in darila izenačeni in oproščali svaštvo (zet, snaha, pastorek) tako v zakonski kot zunajzakonski skupnosti, prosijo za stališče o nastali problematiki.
Naslovnica

Tolmačenje MGRT

Pojasnilo FURS, 17.2.2015

Pojasnilo FURS št. 3030-18/2014/16, z dne 29. 1. 2015Dne 30. 6. 2014 je iztekla veljavnost “Regionalne sheme državnih pomoči”, št. priglasitve: BE01- 1783262-2007”, sprejete za izvajanje ZSRR-2 in sheme državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji - regionalni cilji«, št. priglasitve: BE01-1783262-2010, sprejete za izvajanje ZRPPR1015. Na podlagi novih evropskih in domačih pravnih podlag je Ministrstvo za finance potrdilo novo »Regionalno shemo državnih pomoči MGRT«, št.: BE02-2399245-2014, ki je nadomestila obe shemi, ki jim je iztekla veljavnost. Nova shema velja za obdobje od 24. 12. 2014 do 31. 12. 2020.
Naslovnica

Pojasnilo - četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2

Pojasnilo FURS, 10.2.2015

Pojasnilo FURS št. 4200-15/2014-2, z dne 30. 1. 2015Prejeli smo zaprosilo za posredovanje obrazložitve oziroma dodatnega pojasnila v zvezi z določbo četrtega odstavka 32. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bila spremenjena z novelo ZDDPO-2J, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje
Naslovnica

Telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskegaoddajanja ter elektronske storitve in DDV

Pojasnilo FURS, št. 4230-206/2014, 21.1.2015

Pojasnilo FURS, št. 4230-206/2014, 12.12.2014Od 1. januarja 2015 bodo telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki jih davčni zavezanec opravi osebi, ki ni davčni zavezanec(B2C), obdavčene v državi članici, v kateri ima prejemnik storitve sedež, stalno ali običajno prebivališče. Večina drugih storitev, ki se opravijo osebi, ki ni davčni zavezanec, se še naprejobdavčuje v državičlanici, v kateri je sedež izvajalca
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Mnenja in pojasnila FURS(10)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

< Vsi
2015(10)
> Januar(1) > Februar(3) > Marec(1) > April(1) > Maj(3) > Junij(1)