FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2012
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 74)
  Članek
Naslovnica

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27.12.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27. 12. 2012Z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V tem pojasnilu povzemamo ureditev glede obračuna dohodnine ter pojasnjujemo ureditev glede obračuna prispevkov za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki velja za izplačila tovrstnih odpravnin od 1. januarja 2013 dalje. Dohodki iz delovnega razmerja
Naslovnica

Odpravnina po 188. členu ZUJF

Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27.12.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27. 12. 2012Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) in Ministrstva za finance, ki ju v nadaljevanju povzemamo. ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev
Naslovnica

Uveljavljanje odbitka tujega davka

Pojasnilo DURS, št. 4200-1928/2012, 21.12.2012

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-1928/2012, 21. 12. 2012Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanec je prejel dohodek od tuje družbe, ki je davčni rezident države, ki ni članica EU, in s katero Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja. Od dohodka, ki ga je prejel davčni zavezance, je bil obračunan in plačan davek na v
Naslovnica

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 v primeru, če davčni zavezanci niso identificirani za DDV

Pojasnilo DURS, št. 061-803/2012, 3.12.2012

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 061-803/2012, 3. 12. 2012Na vprašanje, ali upoštevati 76.a člen ZDDV-1 ali ne v primeru, ko je davčni zavezanec izvajal dobave blaga oziroma storitev, pri katerih je v skladu s 76.a členom ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik blaga oziroma storitve, pri čemer pa se dobavitelj oz. izvajalec storitve ni identificiral za namene DDV, čeprav bi se moral, odgovarjamo: V primerih, ko se davčni zavezanec ne identificira za DDV, čeprav bi se moral, in opravi dobave blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1, pogoji za uporabo posebnega prav
Naslovnica

Obdavčitev evropske pokojnine

Pojasnilo DURS, št. 4217-10385/2012-5, 23.11.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4217-10385/2012-5, 23. 11. 2012Uslužbenka Komisije se odloča za prenos pokojninskih pravic iz Slovenije v EU. Čez približno osem let bo upravičena do starostne pokojnine, ki jo bo izplačevala Komisija. Zanima jo, ali bo ta pokojnina obdavčena skladno s slovensko davčno zakonodajo, ali ne. Pojasnjujemo sledeče. Starostna pokojnina, ki jo bo uslužbenki v prihodnosti izplačevala Komisija, bo ob izplačilu, skladno z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist E
Naslovnica

Obvestilo o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (novela ZDDV-1G)

Pojasnilo DURS, št. 007-133/2012-5, 21.11.2012

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 007-133/2012-5 , 21. 11. 2012V Uradnem listu RS, št. 83/12 je bil dne 6. 11. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G). Zakon bo začel veljati 1. januarja 2013. Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost je vezana predvsem na prenos Direktive Sveta 2010/45/EU glede pravil o izdajanju računov in 4. člena Direktive Sveta 2008/08/ES glede kraja opravljanja storitev pri dolgoročnem najemu prevoznih sredstev. Kraj opravljanja storitev (sprememba 9. in 30.b člena ZDDV-1) Vsebins
Naslovnica

Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 4217-10548/2012 2 01-650-03, 21.11.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo DURS, št. 4217-10548/2012 2 01-650-03, 21. 11. 2012Zavezanec v dopisu navaja, da bo tuja pravna oseba v Sloveniji opravljala montažo proizvodne linije, ki jo bo tudi dobavila naročniku v Slovenijo, vendar ne bo registrirala družbe oziroma podružnice - torej na območju Slovenije ne bo imela nikakršne pravno-formalne subjektivitete. Pred opravljeno dobavo bo v Sloveniji pridobila davčno in DDV številko na podlagi ZDDV-1. Montažna dela bodo trajala dlje od 12-ih mesecev, zato se v skladu s 6. členom ZDDPO-2 šteje, da ima v Sloveniji poslovno enoto
Naslovnica

Obvestilo o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (novela ZDDV-1G)

Pojasnilo DURS, št. 007-133/2012-5, 21.11.2012

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 007-133/2012-5 , 21. 11. 2012V Uradnem listu RS, št. 83/12 je bil dne 6. 11. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G). Zakon bo začel veljati 1. januarja 2013. Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost je vezana predvsem na prenos Direktive Sveta 2010/45/EU glede pravil o izdajanju računov in 4. člena Direktive Sveta 2008/08/ES glede kraja opravljanja storitev pri dolgoročnem najemu prevoznih sredstev. Kraj opravljanja storitev (sprememba 9. in 30.b člena ZDDV-1) Vsebins
Naslovnica

Dobava blaga z montažo in DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-544338/2012, 15.11.2012

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-544338/2012, 15. 11. 2012Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčne obravnave dobave blaga z montažo, pri čemer nemški davčni zavezanec v okviru izvajanja svojih pogodbenih obveznosti vnaša v Slovenijo blago iz držav članic EU, kakor tudi iz tretjih držav. Direktiva 2006/112/ES v prvem odstavku 36. člena določa, da se kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, pridobitelj ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun s poskusnim zagonom ali brez njega, za kraj dob
Naslovnica

Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije

Pojasnilo DURS, št. 0611-1388/2012 01-610-00, 5.11.2012

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 0611-1388/2012 01-610-00, 5. 11. 2012Podjetje iz Slovaške zaposluje delavca iz Slovenije, za katerega velja zakonodaja s področja obveznega socialnega zavarovanja v Sloveniji. Podjetje želi na podlagi obrazca A1 poslati podatek o davčnih obveznostih, ki izhajajo iz zaposlitve delavca na Slovaškem. Zanima ga, na kakšnem obrazcu oziroma na kakšen način lahko posreduje te podatke. Nadalje navaja, da se želi prijaviti tudi kot podjetje, ki je izplačevalec dohodka. Zanima ga, na kakšen način lahko to stori ter kolikšen znesek mora odteg
Naslovnica

Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo davka od dividend, obresti, od plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (obr. KIDO 9 - 12)

Pojasnilo DURS, 29.10.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Sporočamo vam, da smo v zvezi z izvajanjem določbe petega odstavka 97. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4 in 32/12), na podlagi katere lahko davčni organ ob predložitvi izjave zavezanca za davek, ki je upravičen do vračila davka, ta davek vrne tretji osebi, ki jo v izjavi navede zavezanec za davek, pod pogojem, da ni možnosti za oškodovanje morebitnih upnikov zavezanca za davek, ustrezno spremenili tudi obstoječe besedilo pri obrazcih KIDO 9 - 12, ki je obj
Naslovnica

Jubilejna nagrada za javni sektor - dodatek

Pojasnilo DURS, št. 4210-9577/2012 2 01-610-501, 26.10.2012

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-9577/2012 2 01-610-501, 26. 10. 2012Prejeli smo vprašanje zavezanca, ali je v primeru, ko je javni uslužbenec v istem letu prejel jubilejno nagrado za 20 let skupne delovne dobe in kasneje jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe v javnem sektorju, kasneje izplačana jubilejna nagrada obdavčena. V nadaljevanju pojasnjujemo. Kot to izhaja iz našega pojasnila št. 4210-6214/2012, z dne 5. 10. 2012, je jubilejno nagrado za isti jubilej pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. To pomeni, da se neobdavčeno lahko izpl
Naslovnica

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17.10.2012

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17. 10. 2012Dobiček komanditne družbe (v nadaljevanju: k.d.), ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista ali se izplača komanditistu, se obdavči kot dividenda skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF in 75/12). Pojasnilo glede obdavčitve družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo s številko 4210-151/2010, z dne 16. 12. 2010, ki je objavljeno na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije, se lahk
Naslovnica

Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene

Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10.10.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10. 10. 2012Prejeli smo vprašanje zavezanca, po kateri pravni podlagi se obračuna boniteta za uporabo tovornega vozila, kot je primeroma kombi, glede na to da Zakon o dohodnini ureja le izračun bonitete za uporabo osebnega vozila. V nadaljevanju pojasnjujemo: Boniteta za uporabo avtomobila in drugih motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb, se ugotavlja skladno z določili drugega odstavka 43. člena Zakona o dohodnini. Po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 3
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev

Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8.10.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8. 10. 2012Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18.i člena Zakona o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/04 - UPB2, s spremembami) pravico do delnega plačila za izgubl
Naslovnica

Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF

Pojasnilo DURS, št. 4210-6214/2012, 5.10.2012

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-6214/2012, 5. 10. 2012Prejeli smo več vprašanj zavezancev, v katerem prosijo za pojasnilo 177. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), v zvezi z davčno obravnavo izplačila jubilejnih nagrad. V nadaljevanju pojasnjujemo. Jubilejno nagrado za isti jubilej je pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let delovne
Naslovnica

Obračun DDV pri prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu

Pojasnilo DURS, št. 4230-585478/2012-1, 1.10.2012

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-585478/2012-1, 1. 10. 2012V zvezi z obveznostjo identifikacije za namene DDV davčnih zavezancev, ki opravljajo prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prometu preko ozemlja Slovenije, pojasnjujemo: Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in ki opravi storitev prevoza potnikov preko ozemlja Slovenije, mora davčnemu organu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV najpozneje 15 dni, preden bo opravil takšno storitev. V primerih, ko prevoznik potnikov (podizvajalec) opravlja prevoz na podlagi naroči
Naslovnica

Opravljanje poslovodnih storitev

Pojasnilo DURS, št. 4217-10160/2012-2, 1.10.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-10160/2012-2, 1. 10. 2012Zavezanec prosi za pojasnila glede davčne obravnave dohodka, ki ga rezident Avstrije dosega z opravljanjem poslovodnih storitev za slovensko družbo. V skladu z avstrijsko zakonodajo gre za samozaposleno osebo, imenovano za direktorja slovenske družbe, ki bo v skladu z Dogovorom o opravljanju storitev upravičena do dohodka na podlagi urne postavke ter povračila dejanskih stroškov v zvezi z opravljenimi storitvami ob predložitvi računov. Zavezanec navaja, da bo poslovodja pri svojem delu samostoje
Naslovnica

Vračilo DDV v zvezi s prenosom novega prevoznega sredstva v drugo državo članico

Pojasnilo DURS, št. 4230-500728/2012, 27.8.2012

Pojasnilo DURS, št. 4230-500728/2012, 27. 8. 2012Davčni zavezanec navaja, da mora fizična oseba iz Slovenije, ki živi in dela v drugi državi članici, še enkrat plačati DDV v tej drugi državi članici za avtomobil, ki ga je kupila v Sloveniji v mesecu februarju 2012 in je bil do sedaj registriran v Sloveniji. Davčnega zavezanca zanima, pri katerem uradu je možno zahtevati vračilo DDV. V nadaljevanju pojasnjujemo: Ker v konkretnem primeru oseba ne opravi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico, ni upravičena do vračila DDV, ki ga
Naslovnica

Pojasnila določb Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na nepremično premoženje večje vrednosti

Pojasnilo DURS, 24.8.2012

Davčni postopek in davčna služba

Pojasnilo MF, številka: 007-253/2012/131, z dne 3. 8. 2012Davek na nepremično premoženje večje vrednosti urejajo 189. do 196. člen ter 244. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju: ZUJF). Nepremičnine so v Sloveniji obremenjene z dvema dajatvama, ki imata naravo davka na nepremičnine. Za nepremičnine, ki so pozidana in nepozidana stavbna zemljišča v lasti pravnih in fizičnih oseb, se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: NUSZ), za stavbe v lasti fizičnih oseb pa tudi davek od pre
Naslovnica

Pojasnila določb Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

Pojasnilo DURS, 24.8.2012

Pojasnilo MF, številka: 007-253/2012/, z dne 3. 8. 2012Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč urejajo 133. do 140. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju: ZUJF). ZUJF v 134. členu določa, da prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije. Davek se uvaja kot protišpekulativna dajatev na dobiček, ki nastaja zaradi spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče, na katerem je mogoče graditi stavbe (zemljišče za gradnjo stavb). Namen davka je pobrati del dobička, h kateremu lastnik n
Naslovnica

Zdravilske storitve in oprostitev DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-342725/2012-2, 26.7.2012

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo DURS, št. 4230-342725/2012-2, 26. 7. 2012Prejeli smo vprašanje glede uveljavljanja oprostitev za storitve zdravilcev. Na vprašanje, ali so storitve zdravilcev oproščene plačila DDV, odgovarjamo: Storitve zdravilcev so oproščene plačila DDV, če zdravilec opravlja zdravilsko storitev v skladu z Zakonom o zdravilstvu ter se njegova storitev uvršča med alternativne oblike zdravljenja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.901 SKD. Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11 in 38/12)
Naslovnica

Plačilo najemodajalca najemniku po najemni pogodbi in DDV

Pojasnilo DURS, 24.7.2012

Iz navedenega izhaja, da davčni zavezanec, ki kot najemojemalec v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe prejme znesek denarnih sredstev kot stimulacijo, ker s svojo prisotnostjo v stavbi pritegne druge bodoče najemnike v stavbi, opravi storitev, ki je predmet obdavčitve z DDV in mora od opravljene storitve obračunati DDV.Pojasnilo DURS, št. 4230-242768/2012-2, 5. 6. 2012 Prejeli smo vprašanje glede obračunavanja DDV v primeru najemne pogodbe, po kateri najemodajalec najemojemalcu plača določen denarni znesek za sklenitev najemne pogodbe. V najemni pogodbi za nepremičnino, namenjeno izvajanju maloprodajne dejavnosti, je dogovorjeno plačilo v dveh delih, minimalni znesek najemnine na m2 in dodatno v znesku, odvisnem od obsega prometa, ki se izračuna kot odstotek od letnega prometa prodaje v tej nepremičnini. V čle
Naslovnica

Drugi obrazci

Pojasnilo DURS, 24.7.2012

Za pregledovanje nekaterih obrazcev boste potrebovali Adobe Acrobat Reader (*.pdf). Spodaj objavljene obrazce lahko natisnete, izpolnete ter podpisane oddate na pristojni davčni urad ali izpostavo osebno ali po pošti. Za oddajo obrazcev po elektronski poti kliknite tukaj: eDavkiObračun prispevkov za socialno varnost Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11) Obrazec bančne garancije za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne
Naslovnica

Obračun potnih nalogov po ZUJF

Pojasnilo DURS, št. 4210-6097/2012-2, 18.7.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-6097/2012-2, 18. 7. 2012Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem prosi za pojasnilo 166. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012), v zvezi z davčno obravnavo dodatne prehrane, ki pripada delavcu na službenem potovanju, ki traja manj kot 12 ur. Navaja, da če je zaposleni na službenem potovanju več kot 8 in manj kot 12 ur, mu pripada dodatni znesek regresa za prehrano, kar znese 7,04 eur. Ker je ta znesek višji, kot bi delavcu pripadal, če bi obračunali regres za prehrano (brez upošt
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Mnenja in pojasnila FURS(74)

Področja

Davčni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2012(74)
> Januar(11) > Februar(8) > Marec(6) > April(6) > Maj(7) > Junij(10) > Julij(5) > Avgust(3) > Oktober(8) > November(6) > December(4)