FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > 2005
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 238)
  Članek
Naslovnica

Obdavčitev obresti na obveznice (SOS2E), pridobljene kot odškodnina v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10536/2005, 30.12.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10536/2005, 30. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10536/2005, 30. 12. 2005 Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2 in 115/05) v 3. točki prvega odstavka 64. člena določa, da dohodek iz premoženja vključuje obresti. Kaj velja za obresti, je opredeljeno v 70. člena ZDoh-1. Prvi odstavek navedenega člena določa, da so obresti po poglavju 4.3 ZDoh-1 obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah in od drugih podobnih finančnih terj
Naslovnica

Dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnin od 1. 1. 2006 dalje

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10055/2005, 29.12.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 424-05-10055/2005, 29. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-05-10055/2005, 29. 12. 2005 Bistvene novosti, ki jih je na področju obdavčitve dobička iz kapitala prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05) z začetkom veljave dne 1. januarja 2006, so naslednje: obdavčuje se dobiček ne glede na rok imetništva kapitala; ni več akontacij davka; stopnja davka, je določena v višini 20 odstotkov, se bo vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala zmanjšala (po petih letih bo stopnja
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2006

Pojasnilo DURS, št. 42401-10533/2005, 29.12.2005

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42401-10533/2005, 29. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 42401-10533/2005, 29. 12. 2005 Zavezanec sprašuje, ali bodo morali zavezanci, ki želijo ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2006, izpolnjevati vse pogoje, kakor jih določa tretji odstavek 35. člena Zakona o dohodnini. V zvezi z navedenim pojasnjujemo: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2 in 115/05; v nadaljevanju: ZDoh-1) v tretjem odstavku 35. člena določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati zavezanec, če želi ugotavljati davčno os
Naslovnica

Izvajanje VIII. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Pojasnilo DURS, št. 4060/2005-PJ, 27.12.2005

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo ZPIZS, št. 4060/2005-PJ, 27. 12. 2005Pojasnilo ZPIZS, št. 4060/2005-PJ, 27. 12. 2005 Zavezanec je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zaprosil za mnenje glede izvajanja VIII. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, to je: ali za zavarovance, ki v okviru kakega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo in niso na podlagi istega pravnega razmerja že obvezno zavarovani po petem odstavku 13. člena ZPIZ-1, za bruto znesek osebnega prejemka iz pravnega razmerja velja tudi znesek
Naslovnica

Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 42-401-10298/2005, 22.12.2005

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 42-401-10298/2005, 22. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 42-401-10298/2005, 22. 12. 2005 V zvezi z vprašanji glede davčne obravnave premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih delodajalec plačuje za svoje delavke in delavce v času porodniškega oziroma starševskega dopusta, pojasnjujemo: V skladu z 2. točko prvega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2 in 115/05) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in
Naslovnica

Koncesijska pogodba in odbitek vstopnega DDV

Pojasnilo DURS, št. 426-66/2005/2, 22.12.2005

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo MF, št. 426-66/2005/2, 22. 12. 2005Pojasnilo MF, št. 426-66/2005/2, 22. 12. 2005 Zavezanec sprašuje, ali ima občina pravico do odbitka vstopnega DDV, kadar koncesionar na podlagi koncesijske pogodbe odplačno prenese toplovodno in plinovodno omrežje v last občine, občina pa kot koncedent odplačno podeli pravico uporabe na toplovodnem in plinovodnem omrežju koncesionarju. Iz vprašanja ni jasna vsebina koncesijske pogodbe, zato mu Ministrstvo za finance ne more dati konkretnega odgovora na vprašanje, lahko pa v splošnem pojasnimo: G
Naslovnica

Uporaba posebne sheme obračunavanja DDV po plačani realizaciji

Pojasnilo DURS, št. 426-01-10274/2005, 22.12.2005

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 426-01-10274/2005, 22. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 426-01-10274/2005, 22. 12. 2005 V zvezi z vprašanjem glede uporabe posebne sheme obračunavanja DDV po plačani realizaciji, pojasnjujemo: Zakonodajalec je v Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05-UPB3 in 108/05) predvidel posebno shemo obračunavanja DDV po plačani realizaciji kot možnost, za katero se lahko odločijo davčni zavezanci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Zakon predvideva, da se lahko za ta način obračunavanja DDV zavezanci, ki izpolnjujejo p
Naslovnica

Obračun bonitet po 1. januarju 2006

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10532/2005, 22.12.2005

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10532/2005, 22. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10532/2005, 22. 12. 2005 V zvezi z vprašanjem glede obračuna bonitete, ki jo delodajalec zagotovi svojemu delojemalcu v obliki uporabe parkirnega prostora ali uporabe mobilnega telefona za privatne namene po 1. januarju 2006, pojasnjujemo: V skladu z 8. členom Zakona o spremembah Zakona o dohodnini - ZDoh-1d (Uradni list RS, št. 115/05), ki začne veljati dne 1. januarja 2006, za boniteto ne velja: uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi delojemalcu, upo
Naslovnica

Okoljska dajatev – odlaganje odpadkov in obračun DDV

Pojasnilo DURS, št. 423-35/2005/2, 21.12.2005

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo MF, št. 423-35/2005/2, 21. 12. 2005Pojasnilo MF, št. 423-35/2005/2, 21. 12. 2005 Zavezanec navaja, da Komunala Slovenska Bistrica pri odvozu odpadkov zaračunava okoljsko dajatev odlaganja odpadkov, na katero zaračuna še 8,5-odstotni DDV. V tej zvezi Ministrstvo za finance pojasnjuje: Davčna osnova za obračun DDV od dobav blaga oziroma storitev je opredeljena v 21. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/04 - UPB3 in 108/05; v nadaljevanju: ZDDV). Tako je osnova za DDV vse, kar pomeni plačilo (v denarju, v
Naslovnica

Opravljanje storitev v okviru vzgoje in predšolskega izobraževanja v vrtcih

Pojasnilo DURS, št. 450-41/2005/2, 20.12.2005

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo MF, št. 450-41/2005/2, 20. 12. 2005
Naslovnica

Obračun davčnega odtegljaja od dohodkov, ki jih fizične osebe rezidenti Slovenije prejemajo iz tujih virov prek posrednika v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 426-63-2/2005/2, 20.12.2005

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 426-63-2/2005/2, 20. 12. 2005Pojasnilo MF, št. 426-63-2/2005/2, 20. 12. 2005 V zvezi z vprašanjem zavezanca, ki zadeva obračun davčnega odtegljaja od nedenarnih dividend iz tujine po določbah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) in Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05-UPB, 96/05 - ZRTVS-1 in 109/05; v nadaljevanju: ZDavP-1), pojasnjujemo: V skladu z določbami ZDoh-1 se od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom, ki imajo vir v Republiki Sloveniji ali izven nje, med
Naslovnica

Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sobodajalca - upokojenca

Pojasnilo DURS, št. 428-02-10019/2005, 14.12.2005

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 428-02-10019/2005, 14. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 428-02-10019/2005, 14. 12. 2005 Zavezanec sprašuje, ali mora upokojenec, ki živi v Sloveniji in občasno sezonsko oddaja stanovanje na podlagi vpisa v register sobodajalcev, plačevati pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Meni, da plačevanje tega prispevka ni logično, saj je upokojenec za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačeval vsa leta, ko je bil zaposlen. Zanima ga, kaj upokojenec s plačevanjem tega prispevka pridobi oziroma ali se mu s tem zviš
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz delovnega razmerja v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 424-10011/2005, 14.12.2005

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 424-10011/2005, 14. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-10011/2005, 14. 12. 2005 Zavezanec prosi za čimbolj podrobna pojasnila, zlasti o davkih, prispevkih in obveznih nadomestilih, ki zadevajo obračunavanje plač v RS. Pojasnila potrebuje, da bo japonska vlada lahko pripravila vse potrebno za zaposlitev lokalnih uslužbencev prihodnjega veleposlaništva v Sloveniji. Nadalje prosi, da mu navedemo tudi posebne pogoje, ki veljajo za tuje diplomatske misije v RS kot delodajalce. V zvezi s tem mu z vidika davčne obravnave dohodkov iz
Naslovnica

Davčne obveznosti državljanov RS, zaposlenih v tujini

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10488/2005, 9.12.2005

Rezidentski status

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10488/2005, 9. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10488/2005, 9. 12. 2005 Zavezanec sprašuje glede davčne obravnave dohodkov iz zaposlitve državljanov Slovenije, ki jih dosegajo v tujini, in to glede na to, ali imajo stalno prebivališče prijavljeno v Sloveniji ali v Švici. V zvezi z navedenim pojasnjujemo: V skladu z določbami Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) je davčna obveznost posameznika odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Tako je rezident Slovenije zaveza
Naslovnica

Informacija o določitvi predhodne akontacije davka iz dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006

Pojasnilo DURS, št. 42404-10039/2005, 9.12.2005

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 42404-10039/2005, 9. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 42404-10039/2005, 9. 12. 2005 Predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, se v letu 2005 določijo v skladu z našim navodilom, št. 42404-52/2004 01 503, z dne 20. 12. 2004. Po določbi petega odstavka 278. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 25/05 - UPB1, 56/05 - skl. US, 100/05 - odl. US) se predhodna akontacija v novem davčnem letu do novega davčnega obračuna plačuje v rokih in v višini obrokov, kakor se je plače
Naslovnica

Obdavčitev daril

Pojasnilo DURS, št. 426-01-10262/2005, 8.12.2005

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 426-01-10262/2005, 8. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 426-01-10262/2005, 8. 12. 2005 Zavezanec navaja, da ima podjetje, ki na trgu ponuja poslovna darila, stranke pa ga pogosto sprašujejo, kakšna je vrednost daril, ki je neobdavčena za obdarovanca. Sprašuje, kje lahko dobi uradni podatek o tej vrednosti. Pojasnjujemo: Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) darila veljajo za druge dohodke po tem zakonu. Drugi dohodki po ZDoh-1 so v skladu s prvim
Naslovnica

Začetek veljavnosti sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Republiko Hrvaško

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10484/2005-1, 6.12.2005

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10484/2005-1, 6. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10484/2005-1, 6. 12. 2005 V zvezi z uveljavljanjem oprostitve plačila davčnega odtegljaja od pokojnine, ki jo kot rezident Republike Hrvaške prejema iz Slovenije pojasnjujemo: Po sporočilu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 10. novembra 2005 začel za Republiko Slovenijo veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, objavljen j
Naslovnica

Sprostitev blaga po postopku 42

Pojasnilo DURS, št. 426-2-127/2005/2, 5.12.2005

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo MF, št. 426-2-127/2005/2, 5. 12. 2005
Naslovnica

Odpravnina

Pojasnilo DURS, št. 42401-10469/2005, 5.12.2005

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 42401-10469/2005, 5. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 42401-10469/2005, 5. 12. 2005 Zavezanec sprašuje, kako je z obračunom prispevkov za socialno varnost od odpravnine, ki mu jo delodajalec izplačuje iz poslovnega razloga. Navaja, da je seznanjen s pojasnilom Davčne uprave RS, šifra 42401-10108/2005, z dne 13. 4. 2005, ki je objavljeno na internetnih straneh. Pojasnjujemo: Kakor izhaja iz omenjenega pojasnila, se v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost glede na določbe Zakona o prispevkih za socialno varnost - ZPSV (
Naslovnica

Vračilo DDV tujcu

Pojasnilo DURS, št. 42601-10155/2005, 2.12.2005

Davek na dodano vrednost po 1. maju 2004

Pojasnilo DURS, št. 42601-10155/2005, 2. 12. 2005
Naslovnica

Plačevanje pavšalnih prispevkov

Pojasnilo DURS, št. 428-02-10016/2005, 1.12.2005

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 428-02-10016/2005, 1. 12. 2005Pojasnilo DURS, št. 428-02-10016/2005, 1. 12. 2005 V zvezi z vprašanjem, ali je treba plačevati pavšalne prispevke za socialno varnost v obdobju, ko: dijakinja, ki opravlja naloge v športu kot zasebna športna delavka, zaradi telesne poškodbe ne more opravljati svojega dela (to je razvidno tudi iz zdravniških izvidov), je zavezanec, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost, drugače pa je v delovnem razmerju, v bolniškem staležu nad 30 dni oziroma na porodniškem dopustu, smo od Zavoda za pokojnins
Naslovnica

Davčna obravnava pridelave vina za prodajo

Pojasnilo DURS, št. 424-04-10018/2005, 29.11.2005

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 424-04-10018/2005, 29. 11. 2005#. Ali lahko fizična oseba kot kmet prideluje vino le iz lastnega pridelka in ali mora drugače prijaviti opravljanje dejavnosti kot s. p. oziroma v drugi statusni obliki?#. Ali pridelava iz lastnega grozdja pomeni le pridelavo na zemljišču, katerega je prijavljeni »proizvajalec vina za prodajo« tudi dejanski zemljiškoknjižni lastnik, in kako se obravnava solastništvo? Je z zakonsko določbo »pridelava grozdja in proizvodnja vina iz lastnega pridelka, razen proizvodnje vina za prodajo« prodaja vina (katere dohodki so obdavčeni kot dohodki iz dejavnosti) mišljena proizvodnja vina šele od pobranega grozdja ali pa obravnavana dejavnost zajema tudi pridelavo grozdja?#. Nekatere zavezance zanima, ali obravnavana druga kmetijska dejavnost zajema le prodajo vina v večjihkoličinah oziroma ali zajema tudi stekleničeno vino v manjših količinah.#. Prijavljeni pridelovalec vina za prodajo proda le delež proizvedenega vina. Ali med stroške, potrebne za doseganje dohodkov iz dejavnosti, lahko všteje le stroške, nastale v zvezi s pridelavo tistega deleža vina, ki ga je prodal?#. Med odhodke v dejavnosti sodi tudi amortizacija, na primer za gradbene objekte (klet, zidanica …) in za opremo. Kot začetna (nabavna) vrednost za obračun amortizacije se lahko uporabi vrednost po cenitvi vseh pred prijavo nabavljenih osnovnih sredstev?Pojasnilo DURS, št. 424-04-10018/2005, 29. 11. 2005 Zavezanec prosi za mnenje o nekaterih vprašanjih v zvezi z davčno obravnavo pridelave vina za prodajo, ki jih je prejel od zavezancev, pridelovalcev vina. V zvezi z navedenim odgovarjamo: 1. Ali lahko fizična oseba kot kmet prideluje vino le iz lastnega pridelka in ali mora drugače prijaviti opravljanje dejavnosti kot s. p. oziroma v drugi statusni obliki? Pri tem vprašanju je treba upoštevati 7. člen Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozd
Naslovnica

Dohodninske obveznosti rezidenta

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10421/2005, 28.11.2005

Rezidentski status

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10421/2005, 28. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 424-01-10421/2005, 28. 11. 2005 Zavezanec je zaprosil za pojasnilo v zvezi z obveznostjo plačila dohodnine v Sloveniji. Sprašuje, ali mora tudi med letom vložiti napoved za dohodke, ki jih prejema iz tujine, in kakšen pomen ima določba 20. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (Uradni list RS-MP, št. 4/1998; v nadaljevanju: konvencija) v njegovem primeru. Hkrati tudi prosi za
Naslovnica

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti

Pojasnilo DURS, št. 913-10067/2005, 24.11.2005

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 913-10067/2005, 24. 11. 2005Pojasnilo DURS, št. 913-10067/2005, 24. 11. 2005 Zavezanec sprašuje, ali so morebitni donosi, ki jih doseže fizična oseba s trgovanjem prek FOREX pogodb, obdavčeni. Zanima ga tudi, kateri zakon to določa. V nadaljevanju pojasnjujemo: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) v drugem odstavku 1. člena določa, da je dohodnina davek od dohodkov fizičnih oseb, v 17. členu pa, kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino. V 20. členu ZDoh-1 so določeni prejemki, oproščeni
Naslovnica

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 42401-10428/2005, 22.11.2005

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (22. 11. 2005) Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 - velja do 31. 12. 2005 (23. 12. 2004)
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Inšpekcijski pregledi FURS(9) Mnenja in pojasnila FURS(227) Povzetki sodne prakse FURS(2)

Področja

Davčni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2005(238)
> Januar(38) > Februar(15) > Marec(23) > April(7) > Maj(18) > Junij(18) > Julij(29) > Avgust(13) > September(20) > Oktober(23) > November(13) > December(21)