FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Davčni članki in nasveti > 2007
 

Vsebine Finančne uprave RS

Stran 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 599)
  Članek
Naslovnica

Novi zneski pavšalnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24.12.2007

Prispevki za socialno varnost

Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24. 12. 2007Pojasnilo DURS, št. 4252-6/2007, 24. 12. 2007 V Uradnem listu RS, št. 118/07, je bil dne 21. 12. 2007 objavljen Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki začne veljati 1. januarja 2008. Sprememba višine pavšalnih prispevkov je razvidna iz naslednje tabele: Vrsta pavšalnega prispevka Znesek od 1. 1. do 31. 12. 2007 Znesek od 1. 1. 2008 dalje Za zavarovance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ* 99,22 EUR 104,98 EUR Za zavarovance iz 17., 18., in 21. to
Naslovnica

Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007#.Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2007, 20. 12. 2007 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 9. členu ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Plačevanja davka so oproščeni zavezanci, ki so po posebnem zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati), ob pogoju, da tud
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 35. člena ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20.12.2007

Oprostitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2007-2, 20. 12. 2007 Pogosto vprašanje davčnih zavezancev je, ali je darilo delodajalca, ki ga podari otroku delojemalca (do starosti 15 let) v mesecu decembru in njegova vrednost ne presega 42 eurov, davčno priznan odhodek. Vrednost takšnega darila se namreč skladno z določbo četrtega odstavka 39. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo delojemalca. Odgovarjamo: 35. člen ZDDPO-2, ki ureja plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, v prvem odstavku določa, da se
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007
Naslovnica

Rezervacije – davčno priznan odhodek

Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007#&#Strinjamo se z njegovim mnenjem, da so rezervacije, ki so taksativno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, priznane v višini 50 % oblikovanih rezervacij, rezervacije, oblikovane v skladu s SRS (2006) oziroma MSRP, ki v drugem odstavku 20. člena niso izrecno naštete, pa so, na podlagi splošne določbe 12. člena ZDDPO-2, davčno priznane v celoti.Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007 Zavezanec navaja določbe 20. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki ureja priznavanje rezervacij pri ugotavljanju davčne osnove davčnega zavezanca. V nadaljevanju dodaja tudi določbe Slovenskega računovodskega standarda (SRS 10), ki se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, in ki med drugim določa, da med rezer
Naslovnica

Davčno priznan odhodek – vračilo glavnice in obresti

Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007#&#Ad 1.)#&#Iz opisanega primera izhaja, da mati - družba A, ki je najela posojilo za nakup lastniškega deleža, ni prejela deleža na dobičku, torej tudi prihodkov iz tega naslova ni mogla izvzeti iz davčne osnove. V povezavi s tem se tudi odhodki, ki se nanašajo na udeležbo, priznajo kot davčno priznani odhodki.#&#Ad 2.)#&#Pri družbi B so obresti za bančno posojilo, ki ga je najela mati - družba A in drugi stroški v zvezi s tem posojilom, davčno nepriznan odhodek.#&#DOPOLNITEV pojasnila glede na določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06):#&#Ad 2.)Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007 Zavezanec navaja, da je družba A d. o. o. septembra 2005 kupila 100 % lastniški delež družbe B d. o. o. Za plačilo kupnine je najela posojilo pri banki. Družba B je v letu 2005 ustvarila dobiček, ki je ostal nerazporejen, v letu 2006 pa ima družba B zaradi novih investicij izgubo. Mati - družba A se na dan 31. 12. 2005 pripoji k hčeri - družbi B. Vpis pripojitve v sodni register je bil julija 2006, zato je potrebno za prenosno družbo sestaviti obrač
Naslovnica

Promet z lastnimi delnicami

Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14.12.2007

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14. 12. 2007#. vprašanje:#&#Odgovor:#&#Pri hčerinskih družbah se navedeni dohodki, ki po 5. točki prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2 štejejo za dividendam podobne dohodke, izvzamejo iz davčne osnove, na način in po pogojih, kot jih določa 24. člen ZDDPO-2. V tem primeru se tudi ne priznajo odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v te delnice, v znesku, ki je enak 5 % zneska v davčnem obdobju prejetih in iz davčne osnove izvzetih prihodkov.#. in 3. vprašanje:#&#Odgovor:Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14. 12. 2007 Zavezanec je posredoval vprašanja, vezana na promet z lastnimi delnicami, ki jih navajamo in nanje odgovarjamo v nadaljevanju. 1. vprašanje: Matična družba namerava od hčerinskih družb pridobiti lastne delnice. Kako se zadeva obdavči pri matični in kako pri hčerinskih družbah? Odgovor: Pri matični družbi so plačila za pridobitev (nakup) lastnih delnic predmet davčnega odtegljaja (v višini izplačane vrednosti pridobljenih lastnih delnic, zmanjšane z
Naslovnica

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10.12.2007

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10. 12. 2007#&#V nadaljevanju navajamo nekaj poudarkov iz te uredbe, predvsem področja, ki so v tej uredbi razlikujejo od rešitev v Uredbi o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj, ki se je uporabljala za leto 2006Pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007, 10. 12. 2007 V Uradnem list RS, št. 110 z dne 3. 12. 2007 je objavljena Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (v nadaljevanju: uredba), ki jo je na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07) in prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07), izdala Vlada Republike Slovenije. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Naslovnica

Registracija, prenehanje registracije oziroma izbris iz registra za DDV

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

V lanski številki Davčnega biltena (september 2002, številka 6) smo objavili prispevek z naslovom Registracija, prenehanje registracije oziroma izbris iz registra za DDV. Ker smo bili opozorjeni, da zadnji odstavek pojasnila ni povsem jasen, tokrat objavljamo dopolnitev, kot sledi. Davčni zavezanec je torej vsak, ki bodisi kot fizična oseba, fizična oseba - podjetnik ali pravna oseba presega promet, opredeljen v 45. členu ZDDV. Kadar fizična oseba opravlja dejavnost kot s.p. in hkrati pridobiva
Naslovnica

Zakaj se v primeru tranzita nabava blaga ne evidentira v davčnih evidencah in obračunu DDV, prodaja blaga v tranzitu pa se evidentira? Kje je logika?

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

V 135. a členu pravilnika so določene posebnosti pri evidentiranju izvoza blaga v knjigo izdanih računov. V prvem odstavku je določeno, da se v knjigo izdanih računov, kar zadeva evidentiranje izvoza blaga, ne vpisuje tranzita blaga, ker se ta storitev ne šteje kot izvoz blaga. Kadar se opravi promet blaga izven slovenskega davčnega območja (ko slovensko podjetje v tujini kupi blago (prvi promet) in ga nato v tujini tudi proda (drugi promet)), pa velja: • Promet blaga, pri katerem slovenski davč
Naslovnica

Davcni zavezanec je pri izpolnjevanju carinske deklaracije naredil napako in za obrac

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Davčni zavezanec je pri izpolnjevanju carinske deklaracije naredil napako in za obračun DDV navedel 20-odstotno stopnjo namesto 8,5-odstotne ter na carinski organ naslovil zahtevek za vračilo DDV in popravek napake, kar pa je carinski organ z odločbo zavrnil kot neutemeljeno. Kakšen znesek vstopnega DDV si davčni zavezanec lahko odbije? Po določilih 6. odstavka 40. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98 do 67/02), v nadaljevanju ZDDV, sme davčni zavezanec odbiti vstopni DD
Naslovnica

Zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti ni zavezanec za DDV. Uvozil je blago in plačal DDV. Ali lahko odbija DDV in ali ga lahko odbija tisti, ki bo od njega to blago odkupil?

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegel 5.000.000 tolarjev obdavčljivega prometa, in nima odločbe o zavezanosti za DDV, ne sme obračunavati DDV, na izdanih računih ne sme izkazovati DDV, nima pravice do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona.
Naslovnica

Evidentiranje vstopnega DDV pri uvozu blaga in naknadnih popravkov davčne osnove pri uvozu blaga ter evidentiranje izvoza blaga

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 24775/02, z dne 26. 11. 2002#&#Splošno#&#Kako izpolnjujemo posamezne stolpce v obrazcu E-UVOZ?#&#Stolpec 2#&#Stolpec 3#&#Stolpec 4#&#Stolpec 5#&#Stolpec 6#&#Stolpec 7#&#Stolpec 8#&#Stolpec 9#&#Stolpec 10#&#Stolpec 11#&#Stolpec 12#&#Evidentiranje naknadnih popravkov davčne obveznosti pri uvozu blaga#&#Splošno#&#Izpolnjevanje posameznih stolpcev v obrazcu I-RAČ v primeru evidentiranja izvoza in ponovnega izvoza blaga#&#Stolpec 2#&#Stolpec 3#&#Stolpec 4#&#Stolpec 5#&#Stolpec 9Pojasnilo MF, št. 24775/02, z dne 26. 11. 2002 1. Posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga (obrazec E-UVOZ) Splošno V skladu s petim odstavkom 56. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00-Odl. US, 30/01 in 67/02), dalje ZDDV se v posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga (obrazec E-UVOZ) iz 137. člena PZDDV vpisujejo podatki le o tistem DDV, ki je bil pri uvozu tudi obračunan. Obveznost za obračun in plačilo DDV pri uvozu blaga v skladu z 20. členom
Naslovnica

Izvajanje določb Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju ZDDV

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

Pojem trajno doseganje dohodkaNa Ministrstvo za finance RS smo naslovili vprašanje glede izvajanja Zakona o DDV (ZDDV) in Pravilnika o izvajanju zakona o DDV (pravilnik). Pojem trajno doseganje dohodka Vprašanje in odgovor V skladu s 13. členom ZDDV je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli dejavnost ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Dejavnost pa obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicn
Naslovnica

Izobraževanje in preizkusi strokovnih znanj v sistemu DDV

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 12560/02Pojasnilo MF, št. 12560/02 Na Ministrstvo za finance RS je davčni zavezanec poslal vprašanje obravnave organizacije izobraževanj ter opravljanja preizkusov strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja iz 1. točke drugega odstavka 230. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00 in 91/00), dalje ZZavar, ter prvega odstavka 4. člena Sklepa o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalneg
Naslovnica

Kaj se kmetu bolj splača, da je zavezanec za DDV ali ne, in koliko časa mora biti registriran?

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

Davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki opravlja dejavnost kmetijstva in gozdarstva, za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, pri tem pa skupni katastrski dohodek vseh članov njegovega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 1.500.000 tolarjev, se lahko prostovoljno odloči za obdavčitev. Davčni organ mu izda odločbo o zavezanosti za DDV za obdobje, ki ne sme biti krajše od 60 mesecev. Če se navedeni davčni zavezanec ne odloči
Naslovnica

Geološki zavod Slovenije in obračun DDV

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 12556/02Pojasnilo MF, št. 12556/02 V zvezi z vprašanjem, ali je Geološki zavod Slovenije zavezan obračunavanju DDV oziroma kdaj je zavezanec za DDV, Ministrstvo za finance RS pojasnjuje. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98, 17/00 - Odločba US, 30/01 in 67/02, ZDDV) je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Dejavnost obsega vsako proizvodn
Naslovnica

Evidentiranje carinskega postopka uvoza zaradi proizvodnje za izvoz

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost

Pojasnilo MF, št. 56082/03, z dne 7. 4. 2003Pojasnilo MF, št. 56082/03, z dne 7. 4. 2003 Davčnega zavezanca zanima evidentiranje carinskega postopka uvoza zaradi proizvodnje za izvoz v posebni evidenci o vstopnem DDV pri uvozu blaga (obrazec E-UVOZ). V zvezi s tem Ministrstvo za finance RS pojasnjuje. V obrazec E-UVOZ iz 137. člena PZDDV se vpisujejo podatki o obračunanem DDV in davčna osnova pri uvozu blaga, ki je oproščeno plačila DDV v skladu z 28. in 29. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00-Odl.US
Naslovnica

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dediščine in darila

KDO vloži napoved# v nadaljevanju: ZDoh-2) ima davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki
Naslovnica

Napoved za odmero davka od premoženja – stanovanjski prostori, prostori za počitek oziroma za rekreacijo in garaže

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodnina

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva prejema odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. KDAJ mora zavezanec vložiti napoved Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. Prav tako mora zavezanec v 15 dneh od dneva
Naslovnica

Obdavčitev prometa nepremičnin po adaptaciji

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 446-28/2003 01 510, z dne 22. 7. 2003#&#Gradnja novega objektaPojasnilo DURS, št. 446-28/2003 01 510, z dne 22. 7. 2003 Davčnega zavezanca glede obdavčitve prometa nepremičnin po adaptaciji zanima, ali se ob prodaji adaptiranega (ali rekonstruiranega) objekta, ki je bil pred tem že več kot dve leti vseljen oziroma v uporabi, obračuna davek na dodano vrednost (DDV) ali davek na promet nepremičnin (DPN). Prav tako sprašuje, kdaj nastopi pravica do odbitka vstopnega DDV (ob prejemu računa ali ob prodaji nepremičnine). Poglejmo podrobneje. Odgovor na prvo vpra
Naslovnica

Kakšno stopnjo DDV uporabi gostinec ob prodaji industrijsko pripravljene hrane?

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

V skladu s prvo točko 25. člena ZDDV pa se po nižji, 8,5-odstotni davčni stopnji obračunava in plačuje DDV tudi od hrane (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; živih živali, semen, rastlin in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek ter od priprave jedi. Na podlagi prvega odstavka 40. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 79/02 do 93/0
Naslovnica

Napoved za odmero davka od premoženja – poslovni prostori

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodnina

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva prejema odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik poslovnih prostorov. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. KDAJ mora zavezanec vložiti napoved Zavezanec vloži napoved v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. Prav tako mora zavezanec v 15 dneh od dneva spremembe napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino dav
Naslovnica

Obdavčitev prometa s prenovljenimi apartmaji

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dodano vrednost - arhiv

Pojasnilo DURS, št. 447-182/2003 01 522,510, z dne 17. 6. 2003Pojasnilo DURS, št. 447-182/2003 01 522,510, z dne 17. 6. 2003 Davčni zavezanec sprašuje, kako je z obdavčitvijo prometa s prenovljenimi apartmaji v stari nepremičnini, za katero je vložil napoved za odmero davka od prometa nepremičnin. Objekt je prešel v last podjetja, ki se ukvarja z lizingom nepremičnin, od katerega ga je v letu 2002 odkupila druga družba in ga dala v najem tretji družbi, ta pa ga je z prenovila za investitorja. Vsakokratni promet nepremičnine je bil obdavčen z davkom na prom
Naslovnica

Napoved za odmero davka od prejetega darila

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davek na dediščine in darila

KDO in KDAJ vloži napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE in KAKO vloži napoved#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA) Davčni zavezanec mora prejem darila napovedati v 15 dneh#&#VROČANJE ODLOČBE Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Davčni urad lahko pod pogoji , ki jih ureja zakon o davčnem postopku za izdajo odločbe v preprostih zadevah, izda odločbo z odtisom žiga na pogodbi ali drugem dokumentu. PRITOŽBA#&#TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA#&#POJASNILAKDO in KDAJ vloži napoved Dediščina: Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi. Davčni urad namreč odmeri davek na dediščino na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ga prejme od sodišča. Darilo: Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane: Pri darilih na dan sprejema darila*.Pri pogodbah o dos
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 24 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

Inšpekcijski pregledi FURS(35) Mnenja in pojasnila FURS(564)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dobitke od iger na srečo Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek na tonažo in drugi davki Davek na vodna plovila Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

< Vsi
2007(599)
> Januar(24) > Februar(235) > Marec(42) > April(17) > Maj(18) > Junij(19) > Julij(8) > Avgust(13) > September(23) > Oktober(18) > November(31) > December(151)