FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Davčni članki in nasveti > Mnenja in pojasnila FURS
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 2 / 83
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 2066)
  Članek
Naslovnica

Davčna obravnava odpisov terjatev v bankah in uporaba 29. člena ZDDPO-2

Pojasnilo FURS, 5.5.2015

Pojasnilo FURS, št. 4200-1395/2013-2, z dne 28.3.2014Priznavanje prihodkov in odhodkov je za davčne namene v skladu 12. členom ZDDPO-2 vezano na pogoje za pripoznavanje in merjenje prihodkov ter odhodkov po računovodskih standardih, če z zakonom ni določeno drugače. Posebna ureditev glede na splošno ureditev prevrednotenj po 12. členu ZDDPO-2 je za prevrednotenja in odpise vseh vrst finančnih naložb določena v 22. členu ZDDPO-2, torej tudi finančnih naložb v posojila. Glede prevrednotenj in odpisov finančnih sredstev pri bankah, ki se v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: MSRP) razvrščajo med posojila, vrednotena po odplačni vrednosti, v skladu s petim odstavkom 22. člena ZDDPO-2 velja, da se davčno priznajo v obračunanih zneskih, ugotovljenih v izkazu finančnega položaja, v skladu z MSRP in zakonom, ki ureja bančništvo.
Naslovnica

Izvajanje določb ZDDV-1 pri osebah javnega prava

Pojasnilo FURS, 17.4.2015

Pojasnilo FURS, št. 423-19/2015/4 z dne 26.02.2015Ministrstvo za finance in Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) sta bila opozorjena na nepravilno razumevanje določb zakonodaje s področja DDV posameznih ministrstev in ostalih oseb javnega prava.
Naslovnica

Problematika knjigovodstva na kmetijah - upoštevanje subvencij za preteklo leto

Pojasnilo FURS, 24.3.2015

Pojasnilo FURS z dne 09.03.2015V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev, kako knjigovodsko in za davčen namene izkazati prihodke iz naslova neposrednih plačil (plačilne pravice, proizvodno vezana plačila, izravnalna plačila, kmetijsko okoljska plačila itd.) v obračunu dohodnine od dohodkov kmečkih gospodinjstev, ki za davčne namene ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih prihodkov. Kot problematična so bila izpostavljena neposredna plačila, dejansko izplačana v letu 2014, vendar za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2013. Mnenje zavezancev je bilo, da bi se morala taka plačila kot prihodek upoštevati v letu, na katero se nanašajo oziroma v primeru, da se jih upošteva v letu, v katerem so bile izplačane in to leto ni enako letu, v katerem so nastali stroški, povezani s temi prihodki, da se v letu izplačila priznajo tudi s subvencijo povezani stroški.
Naslovnica

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti

Pojasnilo FURS, 19.2.2015

Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19.12.2014Davčni urad nam je posredoval odločbo organa druge stopnje številka: DT- 499-11-18/2013-2 z dne 2. 8. 2013, v kateri je bilo zavzeto stališče (na strani 3), da v zunajzakonski skupnosti svaštvo ni možno. Glede na to, da smo doslej pojasnjevali, da sta zakonska in zunajzakonska skupnost za namene davka na dediščine in darila izenačeni in oproščali svaštvo (zet, snaha, pastorek) tako v zakonski kot zunajzakonski skupnosti, prosijo za stališče o nastali problematiki.
Naslovnica

Pojasnilo - četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2

Pojasnilo FURS, 10.2.2015

Pojasnilo FURS št. 4200-15/2014-2, z dne 30. 1. 2015Prejeli smo zaprosilo za posredovanje obrazložitve oziroma dodatnega pojasnila v zvezi z določbo četrtega odstavka 32. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bila spremenjena z novelo ZDDPO-2J, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje
Naslovnica

Telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskegaoddajanja ter elektronske storitve in DDV

Pojasnilo FURS, št. 4230-206/2014, 21.1.2015

Pojasnilo FURS, št. 4230-206/2014, 12.12.2014Od 1. januarja 2015 bodo telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki jih davčni zavezanec opravi osebi, ki ni davčni zavezanec(B2C), obdavčene v državi članici, v kateri ima prejemnik storitve sedež, stalno ali običajno prebivališče. Večina drugih storitev, ki se opravijo osebi, ki ni davčni zavezanec, se še naprejobdavčuje v državičlanici, v kateri je sedež izvajalca
Naslovnica

Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 060-31/2014-5, 6.11.2014

Pojasnilo FURS, št. 060-31/2014-5, 6. 11. 2014Pojasnilo FURS, št. 060-31/2014-5, 6. 11. 2014 Zavezanec navaja, da prihaja v postopkih izvršbe, ko se izterjujejo sodbe delovnih sodišč o prisojenih dohodkih iz zaposlitve, do težav pri ugotavljanju neto zneskov. Ugotavljanje višine prispevnih in dohodninskih obveznosti od dosojenih bruto zneskov je v primeru, da se dosojeni bruto znesek šteje kot izplačilo glavnega delodajalca (glede na znesek izplačila) izredno oteženo iz naslednjih razlogov:ugotavljanje skupnega neto zneska dolga (ob upošte
Naslovnica

Predlaganje popravkov in umik predloženih REK obrazcev

Pojasnilo DURS, št. 4210-34/2014-2, 8.10.2014

Pojasnilo FURS, št. 4210-34/2014-2, 8. 10. 2014Po določbi 57. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 UPB4, 32/12, 94/12 in 111/13) izplačevalec dohodka, ki je plačnik davka, izračuna davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja (v nadaljevanju: REK obrazec). V REK obrazcu se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 352. člena ZDavP-2. Plačnik davka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost po stopnjah, ki veljajo na dan nastanka davčne
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDoh-2N

Pojasnilo DURS, 28.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4212-6631/2014-2 z dne 12. 8. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N). Novela določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bodo
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDDPO-2K

Pojasnilo DURS, 28.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4212-6631/2014-2 z dne 12. 8. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 je bil objavljen Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K). Novela določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bo
Naslovnica

Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje REK obrazcev

Pojasnilo DURS, št. 4210-6/2014-1, 22.8.2014

Pojasnilo FURS, št. 4210-6/2014-1, 22. 8. 2014Prejeli smo več vprašanj zavezancev v zvezi z obdavčitvijo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin. V zvezi z obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje povzemamo pojasnilo Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ) št. 90
Naslovnica

Javna uprava in obračun DDV od prejetih storitev prevajanja, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države

Pojasnilo DURS, 18.8.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-447394/2014-2, z dne 15. 7. 2014Ministrstvo, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, prosi za pojasnilo glede obračuna DDV od prejetih storitev prevajanja, ki mu jih bo opravil davčni zavezanec iz druge države. V nadaljevanju pojasnjujemo: Za storitve prevajanja, ki jih davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV v Sloveniji, opravi davčni zavezanec iz druge države, se za določitev kraja opravljanja storitve uporabi splošno pravilo iz 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št.
Naslovnica

Prenos sredstev iz naslova poklicnega zavarovanja na ZPIZ Slovenije za dokup pokojninske dobe

Pojasnilo DURS, 18.8.2014

Pojasnilo DURS, DT 4251-1585/2014-2, 31. 7. 2014Kakšna je davčna obravnava prenosa odkupne vrednosti sredstev iz poklicnega zavarovanja v obvezno pokojninsko zavarovanje na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije? V skladu z enajstim odstavkom 202. člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovanec vključen, v poklicno zavarovanje oziroma prejemnik poklicne pokojnine, dokupi pokojninsko dobo za razliko med pridobljeno dodano dobo iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje in obdobjem prejemanja poklicne pok
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce

Pojasnilo DURS, št. 4251-1574/2014-4, 23.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4251-1574/2014-4, 23. 7. 2014Prejeli smo več vprašanj glede plačevanja prispevkov za prostovoljne gasilce. V nadaljevanju pojasnjujemo plačevanje pavšalnih prispevkov za prostovoljne gasilce. Za prostovoljne gasilce organizatorji del oziroma akcij enkrat letno plačajo prispevek za poškodbe pri delu (znesek v letu 2014 znaša 6,10 eur) in prispevek za posebne primere zavarovanja (znesek od 1. 4. 2014 dalje znaša 3,17 eur). Osebe, ki kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju
Naslovnica

Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih vrstah zavarovanj

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4235-2/2014-2 z dne 19. 6. 2014Na vprašanja davčnega zavezanca s področij davka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljevanju: DPZP) in požarne takse v nadaljevanju posredujemo odgovore, pripravljene skupaj z Ministrstvom za finance: 1.Ali se obdobje 10 let, ki je določeno v 2. točki 8. člena ZDPZP nanaša na vse vrste zavarovanj, ki so v tej točki našteta? Obdobje 10 let iz 2. točke 8. člena ZDPZP se nanaša na nezgodna, zdravstvena in življenjska zavarovanja. ZDPZP v drugi točki 8. člena določa, da se DPZP ne plačuje od pre
Naslovnica

Novosti na področju DDV glede obdavčitve telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS št. 4230-370811/2014-1 01-620-03, z dne 9. 7. 2014 Novosti na področju DDV glede obdavčitve telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev V zvezi s spremembami zakonodaje s področja DDV s 1. januarjem 2015 vas želimo obvestiti o spremembah pravil glede določanja kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci in možnostjo prostovoljne vključitve v p
Naslovnica

Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-600/2014, 18. 6. 2014Od različnih bank smo prejeli vprašanja glede obravnave prodaje kreditnih terjatev ter prodaje depozita. V zvezi z vprašanji glede obdavčitve prodaje kreditnih terjatev je treba najprej ugotoviti, kaj predstavlja prevzemniku terjatev plačilo za opravljeno storitev odkupa terjatev. V kolikor diskont, provizija ali stroški pomenijo plačilo za njegovo opravljeno storitev, se davčna osnova določi v skladu z drugim odstavkom 39. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - praviln
Naslovnica

Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS št. 0100-3081/2014 z mnenjem MGRT št. 314-6/2012/20 V skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in50/14) lahko zavezanec po tem zakonu uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Naslovnica

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega

Pojasnilo DURS, 21.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-1269/2014, z dne 18. 6. 2014Prejeli smo vaše sporočilo, v katerem navajate, da zaposlenemu izplačujete nadomestilo za uporabo lastnega orodja in naprav, ki se po 6. točki prvega dostavka 44. člena Zakona o dohodnini, do višine 2 % mesečne plače delojemalca oziroma največ do višine 2 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Zanima vas, v kakšni višini se nadomestilo všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. V nadaljevanju pojasnjujemo: Nadom
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran

Pojasnilo DURS, št. 4217-7831/2014, 2.7.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-7831/2014, 2. 7. 2014Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 30. aprila 2014 začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom, (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 4/14 (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/14). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljeno v Uradne
Naslovnica

Prodaja kreditnih terjatev, depozitov in DDV

Pojasnilo FURS, št. 4230-600/2014-2, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4230-600/2014-2, 18. 6. 2014#&#Primer 1#&#Primer 2#&#Primer 3#&#Primer 4#&#Primer 5#&#Primer 6#&#Primer 7#&#Primer 8#&#Primer 9#&#Primer 10#&#Primer 11#&#Primer 12#&#Primer 13#&#Primer 14#&#Primer 15Pojasnilo DURS, št. 4230-600/2014-2, 18. 6. 2014 Od različnih bank smo prejeli vprašanja glede obravnave prodaje kreditnih terjatev ter prodaje depozitov, v zvezi s katerimi v nadaljevanju objavljamo pojasnilo, ki je usklajeno z Ministrstvom za finance. V zvezi z vprašanji glede obdavčitve prodaje kreditnih terjatev je treba najprej ugotoviti, kaj predstavlja prevzemniku terjatev plačilo za opravljeno storitev odkupa terjatev. V kolikor diskont, provizija ali stroški pomenijo plačilo za njegovo
Naslovnica

Stalna poslovna enota in obveznost davčnega odtegljaja

Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18. 6. 2014Pojasnilo DURS, št. 4217-6398/2014-2, 18. 6. 2014 V zvezi z obdavčitvijo stalnih poslovnih enot in obveznostjo davčnega odtegljaja nam je zavezanec v dopisu posredoval naslednja vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na obresti ali licenčnine, ki jih slovenska podružnica (poslovna enota) plačuje sedežu družbe v drugo državo članico EU. V zvezi s tem zavezanca zanima, ali je stalna poslovna enota v tem primeru dolžna izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od plačil obresti in licenčnin s
Naslovnica

Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso

Pojasnilo DURS, št. 4250-697/2014-4, 18.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-697/2014-4, 18. 6. 2014Prejeli smo več vprašanj glede določitve osnove za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % od nagrad dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo nagrad dijakom in študentom za obvezno praktično delo. V zvezi z določitvijo osnove za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso je v pojasnilu povzeto stališče Ministrstva za zdravje (dopis št. 425-1/2014/4, z dne 12. 6. 2014). Nagrada dija
Naslovnica

Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10. 6. 2014V zvezi z vprašanjem, ali lahko tudi čezmejni delovni migranti, tj. rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu in prejmejo povračilo stroškov službenih potovanj, te stroške izvzamejo iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, pojasnjujemo v nadaljevanju. V skladu s 45. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12- ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13)lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčn
Naslovnica

Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon

Pojasnilo DURS, 3.6.2014

Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, z dne 27. 5. 2014Pojasnilo DURS, št. 4234-713/2014-3, z dne 27. 5. 2014 Na vprašanje, katera stopnja CO2 izpusta se upošteva pri odmeri davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV), kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno skupaj z Ministrstvom za finance: Kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, se stopnja DMV določi na podlagi bencinskega pogona. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 83 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(2066)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčni postopek in davčna služba Davek na dediščine in darila Davek na dobitke od iger na srečo Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na motorna vozila Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek na tonažo in drugi davki Davek na vodna plovila Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Okoljske dajatve Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2019(3) 2018(6) 2017(8) 2016(5)
2015(9) 2014(82) 2013(96) 2012(66)
2011(126) 2010(165) 2009(166) 2008(239)
2007(564) 2006(214) 2005(227) 2004(77)
2003(12) 2002(1)