FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > Dohodek iz kapitala in naložb
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 132)
  Članek
Naslovnica

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29.4.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-4984/2014-2, 29. 4. 2014V Uradnem listu Republike Slovenije številka 29, z dne 25. 4. 2014, je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-175/11-12, z dne 10. 4. 2014, s katero se besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi »ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika«, 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena ZDoh-2 se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, teme
Naslovnica

Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi

Pojasnilo DURS, št. 4210-11891/2013, 28.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-11891/2013, 28. 2. 2014Zavezanec navaja, da je potrdilo o vlogi bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji. Potrdilo o vlogi ima naslednje značilnosti.Izdano je na ime.Izda se kot tiskana listina na celoten znesek vpisa oziroma v apoenih, kot jih ob vpisu določi vpisnik. Posamezni vpis je možno razdeliti na največ deset apoenov.Pravica se prenaša z indosamentom.Obresti se praviloma obračunavajo letno na linearen način.Obrestne mere za potrdilo o vlogi so praviloma fiksne.Iz
Naslovnica

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23. 12. 2013Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) je prejela vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na davčno obravnavo poslovanja z bitcoin virtualno valuto. Ker davčna zakonodaja ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale davčno ureditev poslovanja z virtualnimi valutami, smo z navedeno problematiko seznanili Ministrstvo za finance in zaprosili za njihovo mnenje. Pojasnilo Ministrstva za finance, ki se nanaša tudi na davčno obravnavo tovrstnega poslovanja po Zakonu o davku od dohod
Naslovnica

Davčna obravnava opustitve vrednostnih papirjev

Pojasnilo DURS, št. 42153-467/2013-01-600-02, 14.6.2013

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-467/2013-01-600-02, 14. 6. 2013V Uradnem listu RS, št. 69/12, z dne 14. 9. 2012, so bila objavljena Pravila poslovanja KDD (v nadaljevanju: Pravila), ki so se pričela uporabljati 12. 11. 2012. Pravila v 51. členu uvajajo opustitev vrednostnih papirjev, ki pomeni imetnikovo nepreklicno in trajno odpoved tem vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. Za opustitev vrednostnih papirjev imetnik ni upravičen do nikakršnega nadomestila. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 9/12 Odl.US, 24/12, 30/12, 40
Naslovnica

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17.10.2012

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17. 10. 2012Dobiček komanditne družbe (v nadaljevanju: k.d.), ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista ali se izplača komanditistu, se obdavči kot dividenda skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF in 75/12). Pojasnilo glede obdavčitve družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo s številko 4210-151/2010, z dne 16. 12. 2010, ki je objavljeno na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije, se lahk
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic

Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14.12.2011

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. 12. 2011Na podlagi zaprosila zavezanca v nadaljevanju posredujemo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji (kuponskimi obveznicami in delnicami), katerih izdajatelji so domače in tuje osebe, in ki se ponujajo javnosti oziroma uvrščajo v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS). 1. Kuponske obveznice* 1.1. Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic, ki jih dosegajo fizične osebe Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih o
Naslovnica

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4292-14682/2011, 29.8.2011

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4292-14682/2011, 29. 8. 2011Zavezanec navaja, da je fizična oseba - rezident Slovenije, družbenik v dveh tujih družbah, v katerih naj bi na podlagi Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (s spremembami) prišlo do združitve in posledično do zamenjave deležev. Nadalje navaja, da v skladu s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o dohodnini o tem, ali gre za odsvojitev kapitala iz drugega odst
Naslovnica

Dohodnina od dobička od odsvojitve deleža v gospodarski družbi

Pojasnilo DURS, št. 0900-1/2011, 16.3.2011

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 0900-1/2011, 16. 3. 2011Zavezanec navaja konkreten primer nameravane odsvojitve deleža v gospodarski družbi v letu 2011. Pripravil je tudi izračun dohodnine od dobička iz kapitala. Želi informacijo, ali je njegov izračun dohodnine pravilen. Ker se z njegovim izračunom ne strinjamo, v nadaljevanju navajamo relevantne podatke iz njegovega konkretnega primera in na tej podlagi pravilen izračun predvidene davčne osnove in dohodnine od dobička iz kapitala. Primer: Družbenika A in B (vsak do polovice) sta ustanovila družbo X
Naslovnica

Določanje časa pridobitve kapitala v primeru odsvojitve poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo katere osnovni kapital je bil povečan iz sredstev družbe

Pojasnilo DURS, št. 42153-70/2011, 11.2.2011

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-70/2011, 11. 2. 2011Zavezanec je zastavil vprašanje, ali se v primeru odsvojitve poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo, katerega del vrednosti izvira iz povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (prenesenega dobička), za potrebe obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala, obravnava kot: a) odtujitev enega samega deleža, katerega čas pridobitve je enak času pridobitve poslovnega deleža, b) odtujitev dveh deležev (tj. delež 1 - del poslovnega deleža v prvotno pridobljeni vrednosti; delež 2 - del
Naslovnica

Način obdavčitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo v povezavi z izvajanjem tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16.12.2010

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16. 12. 2010#. Kdaj se dobiček obdavči oziroma, kdaj se dobiček pripiše kapitalskemu deležu družbenika in posledično, v skladu z 90. členom Zakona o dohodnini, tudi obdavči kot dividenda?#. Kako se davčno obravnava uporaba dobička za pokrivanje izgube v družbi z neomejeno odgovornostjo oziroma ali je uporaba dobička za te namene obdavčena?Pojasnilo DURS, št. 4210-151/2010, 16. 12. 2010 Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo razdelitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo, usklajeno z Ministrstvom za finance: 1. Kdaj se dobiček obdavči oziroma, kdaj se dobiček pripiše kapitalskemu deležu družbenika in posledično, v skladu z 90. členom Zakona o dohodnini, tudi obdavči kot dividenda? Dobiček*, ki ga ustvari družba z neomejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: d. n. o.) tekom poslovnega leta, se na podlagi drugega odstavka 94. člena Zak
Naslovnica

Pojasnilo glede načina obdavčitve obveznic SOS2E po 1. juliju 2010

Pojasnilo DURS, št. 42153-24/2010, 15.11.2010

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-24/2010, 15. 11. 2010Pojasnilo DURS, št. 42153-24/2010, 15. 11. 2010 V zvezi s vprašanjem glede načina obdavčitve obresti iz obveznic SOS2E po 6. točki 82. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10-UPB6) v obdobju po 1. juliju 2010, ko so se pričele uporabljati določbe sedmega odstavka 58. člena in 383. b do 383. g členov Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09 in 43/10), navajamo pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance: Problematika se nanaša na prim
Naslovnica

Obdavčitev obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je RS in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, z dohodnino

Pojasnilo DURS, št. 4210-29/2010, 22.2.2010

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4210-29/2010, 22. 2. 2010#&#Obveznice Republike Slovenije:Pojasnilo DURS, št. 4210-29/2010, 22. 2. 2010 Z zadnjo spremembo zakona, ki ureja dohodnino (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)), je bilo sprejeto, da so obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, oproščene plačila dohodnine, če so izplačane fizičnim osebam nerezidentom. Dohodnina od obresti od teh papirjev, ki jih prejmejo rezidenti, pa se ne plača ob izplačilu z davčnim odteglja
Naslovnica

Določanje nabavne vrednosti in časa pridobitve investicijskih kuponov podsklada krovnega sklada

Pojasnilo DURS, št. 42153-45/2009, 12.1.2010

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 42153-45/2009, 12. 1. 2010Pojasnilo DURS, št. 42153-45/2009, 12. 1. 2010 Sistem obdavčevanja dobička iz kapitala je določen v poglavju III.6.3 Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljevanju: ZDoh-2). Splošna pravila, ki se nanašajo na določanje nabavne vrednosti kapitala (investicijskih kuponov), so določena v 98., 100. in 152. členu ZDoh-2, pravila, ki se nanašajo na določanje časa pridobitve kuponov, pa v 100. in 101. členu ZDoh-2. Upoštevaje ZDoh-2 v spodnji preglednici p
Naslovnica

Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, po Zakonu o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 4210-246/2009, 6.1.2010

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4210-246/2009, 6. 1. 2010#.2 Pri fizični osebi, rezidentu države članice EU#.3 Pri fizični osebi, rezidentu države, ki NI članica EU#.4 Obveznost dajanja podatkov po 337. členu ZDavP-2 (avtomatično dajanje podatkov)#. Davčna obravnava obresti na denarne depozite, dosežene pri fizični osebi, ki opravlja dejavnost#&#I. Fizična oseba, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov,#&#II. Za fizično osebo, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkovPojasnilo DURS, št. 4210-246/2009, 6. 1. 2010 Po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah. V nadaljevanju pojasnjujemo le davčno obravnavo obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: obresti od denarnih depozitov). Davčna obravnava doseženih obresti od dena
Naslovnica

Pravilo iz 1. točke petega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini (pravilo navidezne odsvojitve kapitala)

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26.11.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009Pojasnilo DURS, št. 42153-22/2009, 26. 11. 2009 Skladno z določbo drugega odstavka 97. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se v primeru, kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova. V
Naslovnica

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2.10.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. 10. 2009#&#V obravnavanem primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, gre za obresti, ki so po vsebini primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah ali hranilnicah. To pomeni, da se v obravnavanem primeru celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU.Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. 10. 2009 Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 % letni obrestni meri, pri ostalih komitentih pa so pozitivna stanja na transakcijskih računih obrestovana po 0,10 % letni obrestni meri. V nadaljevanju pojasnjujemo: V obravnavanem primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki
Naslovnica

Obdavčitev bilaterarnih terminskih poslov

Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2.4.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2. 4. 2009#&#a)#&#b)#&#a)#&#b)Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2009, 2. 4. 2009 Zavezanec nam je predstavil dva primera pogodbenih razmerij, ki po svoji vsebini predstavljajo bilaterarne terminske posle na vrednostne papirje. V enem primeru je izpolnitev posla možna samo s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), v drugem primeru pa je izpolnitev posla možna s prenosom osnovnega instrumenta (vrednostnega papirja), bodisi z denarno poravnavo. V praksi se pojavljajo vse pogostejše transakcije s finančnimi instrumenti
Naslovnica

Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu

Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9.3.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. 3. 2009#&#Za izdajo potrdila, na podlagi katerega se uveljavlja izjema od davčnega odtegljaja v Avstriji, Belgiji ali Luksemburgu, v skladu s 13. členom Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, je pristojen Davčni urad Kranj. Davčni urad Kranj navedeno potrdilo izdaja za vse rezidente Slovenije, ne glede na to, pri katerem davčnem uradu so vpisani v davčni register.Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. 3. 2009 Zavezanec navaja, da prejema dohodke v Belgiji, od katerih se odteguje davek. Pri tem ga zanima, kje se pridobi potrdilo, opredeljeno v členu v 13(2) Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003, na podlagi katerega lahko uveljavi izjemo pri postopku davčnega odtegljaja, t.j. da se mu davek od navedenih dohodkov v Belgiji ne bo odtegnil. V nadaljevanju pojasnjujemo: Za izdajo potrdila, na podlagi katerega se uveljavlja izjema od davčnega odtegljaja
Naslovnica

Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi

Pojasnilo DURS, št. 42150-2/2009, 5.3.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42150-2/2009, 5. 3. 2009#&#Banka je v obravnavanem primeru ravnala pravilno. Zavezancu in davčni upravi je poročala o obrestih, doseženih v letu 2008, čeprav so bile obresti obračunane po NSVS za leta 2005, 2006, 2007 in 2008. Te obresti so bile namreč dosežene pri odstopu od varčevalne pogodbe, ki je bila sklenjena za dobo desetih let.Pojasnilo DURS, št. 42150-2/2009, 5. 3. 2009 Zavezanec navaja, da je stranka 10. 4. 2001 sklenila varčevalno pogodbo po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (v nadaljevanju: NSVS) za dobo deset let. Dne 31. 7. 2008 je stranka pogodbo predčasno prekinila. Banka do prekinitve pogodbe po NSVS davčni upravi ni poročala o obrestih iz tega naslova. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je banka ravnala pravilno, da je obresti po pogodbi NSVS, za leto 2005, 2006, 2007 in 2008 stranki vključila v Povz
Naslovnica

Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42153-48/2008, 20.1.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-48/2008, 20. 1. 2009#&#Državljan EU#&#V primeru odsvojitve nepremičnine je zavezanec kot prodajalec zavezan k plačilu davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin, ter hkrati tudi plačilu dohodnine od dobička iz kapitala po določbah Zakona o dohodnini.Pojasnilo DURS, št. 42153-48/2008, 20. 1. 2009 Zavezanec navaja, da sta on in njegova soproga britanske narodnosti, vendar v Združenem kraljestvu ne prebivata več, prav tako tam nimata v lasti nobene lastnine. V Sloveniji sta dne 17. 5. 2005 kupila posest ter se mesec dni pred tem, v Slovenijo tudi za stalno preselila. Prebivališče v Sloveniji je njun dom, kjer skupaj z družino stalno prebivata. Njuni otroci obiskujejo lokalno šolo, prav tako imata v Sloveniji registrirano podjetje. Za dovoljenj
Naslovnica

Dostava podatkov za dobiček iz kapitala v zvezi s transakcijami z investicijskimi kuponi (VIRINVK.DAT)

Pojasnilo DURS, št. 42153-50/2008, 8.1.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-50/2008, 8. 1. 2009Pojasnilo DURS, št. 42153-50/2008, 8. 1. 2009 Zavezanec je posredoval opis transakcij z investicijskimi kuponi, ki potekajo na primarnem trgu kot tudi transakcij na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (sekundarni trg) v primeru trgovanja z investicijskimi kuponi, ki so izdani kot prenosljivi vrednostni papirji. V zvezi z izpostavljenim vprašanjem o obveznosti poročanja posameznih subjektov o transakcijah z investicijskimi kuponi na podlagi določb Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohod
Naslovnica

Seznam krovnih skladov in podskladov

Pojasnilo DURS, 23.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Seznam krovnih skladovSeznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B. Seznam objavljamo na podlagi Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08). Ime krovnega sklada: KREKOV KROVNI SKLA
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. 12. 2008 Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 11/06, 10/08 in 78/08) v 97. člena ureja določanje davčne osnove od dobička iz kapitala. V drugem odstavku 97. člena ZDoh-2 je določeno splošno pravilo, po katerem se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, v primeru ko je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz k
Naslovnica

Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 421-254/2008/2, 19.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008 Zavezanec je zaprosil za pojasnilo v zvezi s 54. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08; v nadaljevanju: ZDoh-2) v delu, ki se nanaša na obresti. V zvezi s tem pojasnjujemo: V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 se kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev, izd
Naslovnica

Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij

Pojasnilo DURS, št. 421-205/2007, 27.10.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 421-205/2007, 27. 10. 2008Pojasnilo MF, št. 421-205/2007, 27. 10. 2008 V nadaljevanju navajamo pojasnilo v zvezi z določanjem časa pridobitve kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih bodo zavezanci pridobivali z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, in sicer v primeru, ko se bodo zamenjave opravile v okviru prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad, ali v okviru oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(132)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Dohodek iz kapitala in naložb

Leto objave

2014(2) 2013(2) 2012(1) 2011(4)
2010(5) 2009(7) 2008(22) 2007(34)
2006(25) 2005(25) 2004(5)