FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 2 / 32
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 778)
  Članek
Naslovnica

Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine

Pojasnilo DURS, št. 0611-128/2014-2, 7.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 0611-128/2014-2, 7. 2. 2014Prejeli smo vprašanje občine, v katerem navaja, da se po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami), ki je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen decembra 2013, subvencije najemnine tržnega najemnega stanovanja izplačujejo lastniku stanovanja (najemodajalcu), čeprav je upravičenec do subvencije najemnik. Vprašanje je, ali se občina šteje za plačnika davka in je tako dolžna od zneska dohodka, ki ga izplača najemodajalcu, izračunati, odtegniti i
Naslovnica

Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete v letu 2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-390/2014-2, 7.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-390/2014-2, 7. 2. 2014V zvezi z vprašanji, kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za socialno varnost samozaposleni, družbeniki in kmetje v letu 2014, pojasnjujemo v nadaljevanju. Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so v zavarovanje vstopili pred 1. 1. 2014, v letu 2014 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, v katero so bili uvrščeni na podlagi 209. člena ZPIZ-1*, dokler se jim zavarovalna osnova ne določi na podlagi doseženega dobička v letu 2013. Do nove določitve zavaro
Naslovnica

Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka

Pojasnilo DURS, št. 4251-259/2014-2, 6.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4251-259/2014-2, 6. 2. 2014Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca je potreben tudi zaradi pravilnosti podatkov v M4 obrazcu za leto 2013. V nadaljevanju pojasnjujemo. Popravek predloženega obračuna davčnega odtegljaja, če je davčna obveznost izkazana previsoko, delodajalec predloži, ko od zaposlenega prejme vračilo dohodka. Obveznost pr
Naslovnica

Davčna obravnava plačil, ki jih za svoje delo prejme direktor, nerezident Slovenije

Pojasnilo DURS, št. 4210-7907/2013-3, 6.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4210-7907/2013-3, 6. 2. 2014Zavezanec je rezident Avstrije in je v delovnem razmerju z avstrijskim delodajalcem, s katerim je podpisal pogodbo, na podlagi katere od 1. 9. 2013 dalje prevzema delovno mesto direktorja slovenske družbe za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja. Zavezanec v tem času ostaja v delovnem razmerju z avstrijskim delodajalcem, ki je matična družba slovenskega podjetja, kamor je napoten na delovno mesto direktorja. Zavezanec v času napotitve ostaja vključen v obvezno socialno zavarovanje pri avstr
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove normiranca in določitev zavarovalne osnove - znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4.2.2014

Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4. 2. 2014Zavezanec prosi za pojasnilo glede ugotavljanja davčne osnove za s.p. - normiranca in glede določitve zavarovalne osnove za prispevke za leto 2014. Navaja primer tovrstnega zavezanca, ki je dejavnost pričel opravljati po 1. 7. 2013 in je plačeval prispevke od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: PIZ), ki jo omogoča štirinajsti odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ
Naslovnica

Informativni izračun dohodnine za leto 2013 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Pojasnilo DURS, 27.1.2014

Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko skladno s 45. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13, v nadaljevanju: ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06
Naslovnica

Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - splošno pojasnilo velja od 1. 1. 2014 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4211-235/2014-2, 23.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4211-235/2014-2, 23. 1. 20141. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 1.1 Dohodki za opravljeno delo ali storitev 1.2 Avtorski honorar iz drugega pogodbenega razmerja 1.3 Začasno ali občasno delo upokojencev 1.4 Dohodek verskih delavcev 1.5 Osebno dopolnilno delo 2. DAVČNA OSNOVA DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 2.1 Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in nočitve 3. AKONTACIJA DOHODNINE 4. PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE OD DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 4.1 Prispevek
Naslovnica

Znižanje davčne osnove za plačane premije za PDPZ

Pojasnilo DURS, št. 4250-4666/2013-3, 17.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4250-4666/2013-3, 17. 1. 2014Prejeli smo vprašanje zavezanca, ali je v nadaljevanju opisan način plačevanja premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: PDPZ) pod 1. točko ustrezen. Delavec ima bruto plačo 2.000,00 EUR. Z delodajalcem je podpisal pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-PDPZ-XY. Ta pogodba je bila podpisana na podlagi pogodbe z delodajalcem, ki jo ima ta sklenjeno z zavarovalnico. Na tej podlagi sta se delodajalec in delavec dogovorila, da vsak od njiju plača 2,5 % od b
Naslovnica

Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov

Pojasnilo DURS, št. 4200-660/2013-3, 8.1.2014

Pojasnilo DURS, št. 4200-660/2013-3, 8. 1. 2014Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z obračunavanjem bonitete pri sklenitvi korporativnega zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora. V zvezi s pojasnilom DURS, št. 4210-6628/2011, z dne 25. 5. 2011 zavezanec želi dodatno pojasnilo, kako ugotoviti boniteto posameznih članov uprave in nadzornih svetov, glede na to, da se zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora nanaša tako na trenutne, kot tudi na predhodne ali bodoče člane organov vodenja in nadzora. V nadaljevanj
Naslovnica

Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11634/2013, 23. 12. 2013Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) je prejela vprašanja davčnih zavezancev, ki se nanašajo na davčno obravnavo poslovanja z bitcoin virtualno valuto. Ker davčna zakonodaja ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale davčno ureditev poslovanja z virtualnimi valutami, smo z navedeno problematiko seznanili Ministrstvo za finance in zaprosili za njihovo mnenje. Pojasnilo Ministrstva za finance, ki se nanaša tudi na davčno obravnavo tovrstnega poslovanja po Zakonu o davku od dohod
Naslovnica

Informacija o novostih Protokola med Slovenijo in Švico o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, sklenjene med državama

Pojasnilo DURS, št. 4217-12936/2013-1, 16.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12936/2013-1, 16. 12. 2013#&#REZIDENT#&#POSLOVNI DOBIČEK S Protokolom se v Konvencijo v celoti vnaša v izdaji Vzorčnega sporazuma OECD iz leta 2010 posodobljen 7. člen o poslovnem dobičku. Prejšnji člen, ki je vseboval sedem odstavkov, se skrči na štiri. Gre za prvo tovrstno posodobitev člena o poslovnem dobičku v konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih sklepa Slovenija. V skladu z novo formulacijo člena je potrebno opraviti hipotetično razmejitev stalne poslovne enote in jo obravnavati, kot da gre za samostojno gospodarsko družbo ter na podlagi tega opraviti analizo funkcij, uporabljenih sredstev in prevzetih tveganj ter ji s pomočjo aplikacije metod za določanje transfernih cen oz. neodvisnega tržnega načela pripisati dobiček na smiselno primerljiv način, kot izhaja iz določb 9. člena o povezanih podjetjih. Osnovno načelo starega člena je sicer upoštevano tudi v novem členu, po katerem se dobički podjetja države pogodbenice obdavčijo samo v omenjeni državi, razen če podjetje posluje v drugi državi preko stalne poslovne enote v njej. V tem primeru se lahko dobiček podjetja, ki se pripiše stalni poslovni enoti v skladu z določbami drugega odstavka, obdavči tudi v drugi državi. Vendar se v novem drugem odstavku člena posebej poudari pripoznanje t.i. notranjih transakcij v podjetju (v angl. »dealings«), s čimer se jasneje določi, da je dobiček, ki se v vsaki državi pripiše stalni poslovni enoti, dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga imela, še posebej pri poslovanju z drugimi deli podjetja (pri t.i. notranjih transakcijah), če bi bila ločeno in neodvisno podjetje, ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod enakimi ali podobnimi pogoji, ob upoštevanju opravljenih nalog, uporabljenih sredstev in tveganj, ki jih prevzame podjetje preko stalne poslovne enote in drugih delov podjetja. Obravnava stalne poslovne enote kot samostojnega subjekta, ki je povezan z matično družbo, izhaja iz tretjega odstavka sprem
Naslovnica

Stalna poslovna enota - zaprosilo za pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013#&#K točki 1:#&#K točki 2:#&#K točki 3:Pojasnilo DURS, št. 4200-1540/2013-2, 13. 12. 2013 Zavezanec nam je posredoval vprašanja glede davčne obravnave stalnih poslovnih enot v Sloveniji v več točkah, v zvezi s katerimi je želel pridobiti dodatna pojasnila: 1. Kot prvo izpostavlja vprašanje o izkazovanju dobička stalne poslovne enote, ki jo ima slovenska družba v tujini. Iz Metodologije za izpolnjevanje obrazca razume, da se pod zaporedno številko 1.1 vključi znesek prihodkov (in ne le dobiček) poslovne enote v tujini, od katerih je
Naslovnica

Obračun bonitete

Pojasnilo DURS, 6.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-11070/2013-02-01-610-07, 4.12.2013 Prejeli smo vaše vprašanje glede obračuna bonitete za uporabo osebnega vozila. Zanima vas, ali se lahko v primeru, ko delodajalec delavcu za privatne namene zagotavlja uporabo osebnega motornega vozila, zmanjša vrednost bonitete za znesek obračunanega povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Nadalje vas zanima ali na odgovor vpliva dejstvo, da je delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela dejansko izplačano in pa dejst
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 14. septembra 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Islandijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 11. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Med
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. maja 2011 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3/11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/11). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Repub
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Otokom Man

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 31. avgusta 2012 začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (v nadaljevanju: Sporazum), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 6/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 10/12 (Uradni list Republike Sl
Naslovnica

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4217-12714/2013, 26. 11. 2013Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 10. septembra 2012 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 8/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/12). Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo
Naslovnica

Novica

Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013#). člen ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2M) - davčna osnova#,. člen ZDoh-2 (2. člen ZDoh-2M) - dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo#A. člena ZDoh-2 (3. člen ZDoh-2M) - olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje#V. člen ZDoh-2 (4. člen ZDoh-2M) - davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja#k. člen ZDoh-2 (5. člen ZDoh-2M) - oprostitev#p. člen ZDoh-2 (6. člen ZDoh-2M) - osebne olajšave#q. člen ZDoh-2 (7. člen ZDoh-2M) - posebna osebna olajšava#t. člen ZDoh-2 (8. člen ZDoh-2M) - olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP#v. člen ZDoh-2 (9. člen ZDoh-2M) - uskladitev olajšav#z. člen ZDoh-2 (10. člen ZDoh-2M) - stopnje dohodnine#. člen ZDoh-2 (11. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve#€. člen ZDoh-2 (12. člen ZDoh-2M) - akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti26. 11. 2013 Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013 V Uradnem listu RS, št. 96/13 je bil dne 22. 11. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2M), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013. Za odmero dohodnine za leto 2013 pa se še ne uporablja določb spremenjenega 41. (davčna osnova), 44. (dohodek iz delo
Naslovnica

Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev)

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-9508/2013, z dne 23. 10. 2013V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Pravilnik je objavljen na spletnih straneh. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev posameznih sprememb obračunov davčnega odtegljaja (v nadaljevanju
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

Pojasnilo DURS, 6.11.2013

Pojasnilo DURS, št. 4210-6470/2013, z dne 16.10.2013Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 132. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 13/13) upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen 5 let. Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) v 10. členu ne določa omejitve 5 let, zavezanca zanima, ali je odpr
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014

Pojasnilo DURS, št. 4213-856/2013-2  01-610-03, 20.9.2013

Pojasnilo DURS, št. 4213-856/2013-2 01-610-03, 20. 9. 2013Zavezanec prosi za odgovore na vprašanja v zvezi z obveznim knjigovodstvom na kmetijah po 1. 1. 2014. Zanima ga: - na kakšen način lahko kmetje ugotovijo, ali presegajo mejni znesek 7.500 eurov skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in so dolžni 1. 1. 2014 ugotavljati davčno osnovo od tega dohodka na podlagi dejanskih prihodkov, - ali se tudi prejete subvencije štejejo v skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in - ali bo Davčna uprava Re
Naslovnica

Vpliv nepremičnine pridobljene pred in po 1.1.2005 na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ob prenehanju zavezanca

Pojasnilo DURS, št. 4212-1845/2013-2 (01-640-06), 2.8.2013

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-1845/2013-2 (01-640-06), 2. 8. 2013Zavezanec navaja, da je samostojni podjetnik (v nadaljevanju zavezanec) začel opravljati dejavnost leta 2000. V letu 2003 mu je bilo izdano gradbeno dovoljenje za poslovni prostor, v letu 2004 pa je poslovni prostor dokončal. Leta 2010 je ta poslovni prostor predelal v apartmaje. Zavezanec v letu 2013 načrtuje prenehati z opravljanjem dejavnosti. Sprašuje ali ima odtujitev nepremičnine ob prenehanju zavezanca kakšen vpliv na davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti. Na vprašanje odgovarjamo: Odtuj
Naslovnica

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke

Pojasnilo DURS, št. 4210-6544/2013, 31.7.2013

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-6544/2013, 31. 7. 2013Na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-B (Uradni list RS, št. 63/13) se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od prejemkov, izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela, od 27. 7. 2013 dalje. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) je bilo s 1. 7. 2013 uvedeno začasno ali občasno delo upokojencev. Davčna obravnava dohodkov iz naslova tega dela je bila pojasnj
Naslovnica

Davčna obravnava denarnih izplačil za sodelovanje pri pridobivanju novih strank

Pojasnilo DURS, št. 4210-5338/2013-2 01-610-05, 31.7.2013

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-5338/2013-2 01-610-05, 31. 7. 2013Zavezanec sprašuje, če se lahko v nadaljevanju obravnavano izplačilo za pospeševanje prodaje šteje za darilo, ki se ne všteva v davčno osnovo do vrednosti 42 evrov. Pri tem navaja, da zavezanec, kot je primeroma gospodarska družba ali oseba, ki opravlja dejavnost, organizira akcijo pridobivanja novih strank. Obstoječe in nove stranke preko prodajnih in elektronskih poti prejmejo kupon, na katerem izpolnijo svoje podatke in ga skupaj s svojim priporočilom posredujejo morebitni novi stranki. Stran
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(778)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine Rezidentski status

Leto objave

2015(2) 2014(32) 2013(43) 2012(24)
2011(53) 2010(35) 2009(42) 2008(96)
2007(165) 2006(113) 2005(146) 2004(27)