FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2012
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
  Članek
Naslovnica

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27.12.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27. 12. 2012Z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V tem pojasnilu povzemamo ureditev glede obračuna dohodnine ter pojasnjujemo ureditev glede obračuna prispevkov za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki velja za izplačila tovrstnih odpravnin od 1. januarja 2013 dalje. Dohodki iz delovnega razmerja
Naslovnica

Odpravnina po 188. členu ZUJF

Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27.12.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27. 12. 2012Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) in Ministrstva za finance, ki ju v nadaljevanju povzemamo. ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev
Naslovnica

Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo davka od dividend, obresti, od plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (obr. KIDO 9 - 12)

Pojasnilo DURS, 29.10.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Sporočamo vam, da smo v zvezi z izvajanjem določbe petega odstavka 97. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4 in 32/12), na podlagi katere lahko davčni organ ob predložitvi izjave zavezanca za davek, ki je upravičen do vračila davka, ta davek vrne tretji osebi, ki jo v izjavi navede zavezanec za davek, pod pogojem, da ni možnosti za oškodovanje morebitnih upnikov zavezanca za davek, ustrezno spremenili tudi obstoječe besedilo pri obrazcih KIDO 9 - 12, ki je obj
Naslovnica

Jubilejna nagrada za javni sektor - dodatek

Pojasnilo DURS, št. 4210-9577/2012 2 01-610-501, 26.10.2012

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-9577/2012 2 01-610-501, 26. 10. 2012Prejeli smo vprašanje zavezanca, ali je v primeru, ko je javni uslužbenec v istem letu prejel jubilejno nagrado za 20 let skupne delovne dobe in kasneje jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe v javnem sektorju, kasneje izplačana jubilejna nagrada obdavčena. V nadaljevanju pojasnjujemo. Kot to izhaja iz našega pojasnila št. 4210-6214/2012, z dne 5. 10. 2012, je jubilejno nagrado za isti jubilej pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. To pomeni, da se neobdavčeno lahko izpl
Naslovnica

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17.10.2012

Dohodek iz kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17. 10. 2012Dobiček komanditne družbe (v nadaljevanju: k.d.), ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista ali se izplača komanditistu, se obdavči kot dividenda skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF in 75/12). Pojasnilo glede obdavčitve družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo s številko 4210-151/2010, z dne 16. 12. 2010, ki je objavljeno na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije, se lahk
Naslovnica

Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene

Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10.10.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10. 10. 2012Prejeli smo vprašanje zavezanca, po kateri pravni podlagi se obračuna boniteta za uporabo tovornega vozila, kot je primeroma kombi, glede na to da Zakon o dohodnini ureja le izračun bonitete za uporabo osebnega vozila. V nadaljevanju pojasnjujemo: Boniteta za uporabo avtomobila in drugih motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb, se ugotavlja skladno z določili drugega odstavka 43. člena Zakona o dohodnini. Po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 3
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev

Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8.10.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8. 10. 2012Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18.i člena Zakona o socialnem varstvu - ZSV (Uradni list RS, št. 3/04 - UPB2, s spremembami) pravico do delnega plačila za izgubl
Naslovnica

Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF

Pojasnilo DURS, št. 4210-6214/2012, 5.10.2012

Oprostitve plačila dohodnine in povračila stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-6214/2012, 5. 10. 2012Prejeli smo več vprašanj zavezancev, v katerem prosijo za pojasnilo 177. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), v zvezi z davčno obravnavo izplačila jubilejnih nagrad. V nadaljevanju pojasnjujemo. Jubilejno nagrado za isti jubilej je pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačati le enkrat. Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let delovne
Naslovnica

Opravljanje poslovodnih storitev

Pojasnilo DURS, št. 4217-10160/2012-2, 1.10.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-10160/2012-2, 1. 10. 2012Zavezanec prosi za pojasnila glede davčne obravnave dohodka, ki ga rezident Avstrije dosega z opravljanjem poslovodnih storitev za slovensko družbo. V skladu z avstrijsko zakonodajo gre za samozaposleno osebo, imenovano za direktorja slovenske družbe, ki bo v skladu z Dogovorom o opravljanju storitev upravičena do dohodka na podlagi urne postavke ter povračila dejanskih stroškov v zvezi z opravljenimi storitvami ob predložitvi računov. Zavezanec navaja, da bo poslovodja pri svojem delu samostoje
Naslovnica

Obračun potnih nalogov po ZUJF

Pojasnilo DURS, št. 4210-6097/2012-2, 18.7.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-6097/2012-2, 18. 7. 2012Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem prosi za pojasnilo 166. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012), v zvezi z davčno obravnavo dodatne prehrane, ki pripada delavcu na službenem potovanju, ki traja manj kot 12 ur. Navaja, da če je zaposleni na službenem potovanju več kot 8 in manj kot 12 ur, mu pripada dodatni znesek regresa za prehrano, kar znese 7,04 eur. Ker je ta znesek višji, kot bi delavcu pripadal, če bi obračunali regres za prehrano (brez upošt
Naslovnica

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike

Pojasnilo DURS, št. 4250-2880/2012-2, 21.6.2012

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4250-2880/2012-2, 21. 6. 2012Pojasnilo DURS, št. 4250-2880/2012-2, 21. 6. 2012 S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12), se spreminja obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za posamezne zavarovance. Skladno z 9. členom ZUJF se za družinske pomočnike - zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3 s spremembami) obračunava in plačuje tudi prispevek delo
Naslovnica

Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji

Pojasnilo DURS, št. 061-349/2012-3, 14.6.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 061-349/2012-3, 14. 6. 2012V zvezi s storitvami radiodifuzne retransmisije kot materialne avtorske pravice v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP (Uradni list RS, št. 16/07-UPB3 in 68/08) in obveznostjo izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja po določbah 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12) pojasnjujemo sledeče. Davčni zavezanec pri izplačilu nadomestila, ki ima naravo materi
Naslovnica

Obravnava čebelarske dejavnosti – za odmero 2011

Pojasnilo DURS, št. 4213-435/2012-1, 14.5.2012

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-435/2012-1, 14. 5. 2012Registracija čebelarske dejavnosti Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko dejavnost. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev, matic in prodaja drugih primarnih čebeljih pridelkov (npr. satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, surovega propolisa, čebeljega strupa). Glede na to, da je čebelarstvo kmetijska dejavnost, z
Naslovnica

Boniteta za uporabo osebnega vozila za privatne namene in reklamiranje

Pojasnilo DURS, št. 4200-541/2012, 11.5.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4200-541/2012, 11. 5. 2012Pojasnilo DURS, št. 4200-541/2012, 11. 5. 2012 Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem prosi za pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo uporabe osebnega vozila v privatne namene in reklamiranje. V dopisu navaja, da so nabavili osebno vozilo, ki je v celoti prelepljeno z reklamnimi napisi. Ker je bistvo, da so reklame vidne, družba želi da je vozilo čim več v uporabi, in bodo zato vozilo dajali v uporabo zaposlenim, študentom in tretjim osebam. Zavezanca zanima, kako je z obdavčitvijo fizičnih oseb,
Naslovnica

Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v tujini

Pojasnilo DURS, št. 4217-4393/2012-3, 26.4.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-4393/2012-3, 26. 4. 2012Slovenski rezident bo na podlagi pogodbe, za obdobje enega leta, delo opravljal v Švici. Glede na to, da bo rezident Slovenije plačal davek od dohodkov v Švici, tj. na viru, v nadaljevanju pojasnjujemo, kakšne so njegove davčne obveznosti v Sloveniji. 1. Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami slovenske davčne zakonodaje Po določbah veljavnega Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 - UPB7, 24/12, v nadaljevanju: ZDoh-2) rezidenti Slovenije plačujejo dohodnino od vseh svoj
Naslovnica

Obvezni prispevki za socialno varnost v primerih sodnih poravnav, ko ni dejanskega izplačila neto dohodka

Pojasnilo DURS, št. 4250-4907/2011, 16.2.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4250-4907/2011, 16. 2. 2012Prejeli smo vprašanja zavezancev glede davčne obravnave plačila prispevkov za socialno varnost brez izplačila plač, oziroma z izplačilom plač le v določenem znesku (odstotku). Zavezanci navajajo, da se v praksi pojavljajo primeri, ko se delodajalec in delojemalec v sodnih poravnavah dogovorita, da delodajalec obračuna in plača prispevke za socialno varnost od dogovorjene osnove medtem, ko se izplačilo plač ne izvrši ali pa se izvrši v manjšem znesku, kot je dogovorjena osnova za obračun in plači
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-134/2012-1, 13.2.2012

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-134/2012-1, 13. 2. 2012 1. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DOHODNINI#. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB#.1.1 Splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti#.1.2 Načini obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti#&#a) Član agrarne skupnosti je fizična oseba, ki opravlja dejavnost#&#b) Član agrarne skupnosti je oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji#&#c) Član agrarne skupnosti je oseba, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka in je član strojnega krožka#&#a)#&#b) Najemojemalec je pravna oseba oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnostPojasnilo DURS, št. 4213-134/2012-1, 13. 2. 2012 1. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DOHODNINI 1.1 Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.1 Splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.1.2 Načini obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 1.2 Obdavčitev dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti 1.3 Obdavčitev dohodkov iz oddajanja kmetijskih in gozdnih zemljišč v najem 2. OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOH
Naslovnica

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2012

Pojasnilo DURS, št. 4217-1121/2012, 1.2.2012

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-1121/2012, 1. 2. 2012Posredujemo preglednico1 metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju: MP) v letu 2012, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po MP in seznam držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine. 1. Preglednica metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po veljavnih mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (na dan 1. januar 2012)Zap. št.DržavaObjava v Uradnem l
Naslovnica

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov ter sejnine komisij nadzornega sveta

Pojasnilo DURS, št. 4210-1020/2012-2, 19.1.2012

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-1020/2012-2, 19. 1. 2012Zavezanec sprašuje glede poročanja dohodkov po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize - ZDDDČPNO (Uradni list RS, št. 78/2009), in sicer:ali mora izplačevalec poročati DURS-u o izplačanih zneskih sejnin članom komisij nadzornega sveta terali mora izplačevalec poročati DURS-u tudi znesek izplačane sejnine člana komisije nadzornega sveta družbe, ki je v istem letu postal član uprave te družbe. Pojasnjujemo naslednje: Poslov
Naslovnica

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

Pojasnilo DURS, št. 4212-4452/2011, 12.1.2012

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-4452/2011, 12. 1. 2012Na vprašanje, ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti, pojasnjujemo kakor sledi v nadaljevanju. Pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance in začne veljati z dnem objave. Če samostojni podjetnik poslovnega prostora, ki ga ima v lasti kot fizična oseba in ga uporablja za opravlja
Naslovnica

Obdavčitev drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, izplačanih v letu 2011

Pojasnilo DURS, št. 4213-48/2012-1, 12.1.2012

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4213-48/2012-1, 12. 1. 2012Med druge dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se v skladu s 70. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, 13/11-UPB7) štejejo vsa plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju: kmetijske subvencije). Izjema velja za dohodke, povezane s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, od katerih se dohodnina ne plača skladno s 26. člen
Naslovnica

Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2011

Pojasnilo DURS, 11.1.2012

Davčne olajšave

Obrazec vlogeKdo naj izpolni vlogo? Do kdaj je potrebno oddati vlogo?Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?Zakaj je potrebno oddati vlogo?Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?Kaj pridobim, če oddam vlogo?Kje je dostopen obrazec?Kako izpolniti vlogo?Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?Kako oddati vlogo?Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? 1. Kdo naj izpolni vlogo? Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akont
Naslovnica

Obdavčitev odpravnine – izplačilo po panožni kolektivni pogodbi

Pojasnilo DURS, št. 4210-236/2012-1, 9.1.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-236/2012-1, 9. 1. 2012Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na določitev neobdavčenega zneska od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov z vidika upoštevanja zneska, ki delavcu pripada po panožni kolektivni pogodbi. Pojasnjujemo v nadaljevanju. Obdavčitev odpravnine iz poslovnega razloga z dohodnino Po 9. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 - UPB3) se neobdavčen znesek odpravnine določi v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan iz
Naslovnica

Informativni izračun dohodnine za leto 2011 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Pojasnilo DURS, št. 4217-22/2012, 4.1.2012

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4217-22/2012, 4. 1. 2012Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko skladno s 45. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 - UPB7; v nadaljevanju: ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08; v nadaljevanju: Uredba). Če zavezanec
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(24)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine

Leto objave

< Vsi
2012(24)
> Januar(6) > Februar(3) > April(1) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(1) > Oktober(7) > December(2)