FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2007
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 165)
  Članek
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20.12.2007

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-498/2007, 20. 12. 2007
Naslovnica

Zahtevek za oprostitev davka od pokojnin na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik pokojnine ali anuitete predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan. ZPIZ na podlagi posredovanih obrazcev »potrdila o živetju«, ki vključujejo izjavo zavezanca, da uveljavlja ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, upošteva ugodnosti iz mednarodnih pogodb za vse upravičence iz držav, za katere velja omenjena pogodba. Ti upravičenci posebej ne vlagajo teh zahtevkov, ampak jih zanje vloži ZPIZ. OBRAZEC
Naslovnica

Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2007

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Davčne olajšave

Pojasnilo MF, 28. 5. 2007#&#Subjekti, ki menijo, da izpolnjujejo v 142. členu ZDoh-2 in v uredbi navedene pogoje za upravičence do donacij za leto 2007 in se želijo uvrstiti na seznam, naj se obrnejo na ministrstvo oziroma vladno službo, pristojno za področje, na katerem delujejo. To bo pri izpolnjevanju pogojev Ministrstvu za finance ob pripravi dokončnega seznama predlagalo, da se tak subjekt uvrsti na dokončni seznam upravičencev do donacij za leto 2007.Pojasnilo MF, 28. 5. 2007 Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Skladno z drugim odstavkom istega člena se za splošne koristne namene po tem členu štejejo humanitarni nameni (vključno z
Naslovnica

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Drugi dohodki

KDO predloži priglasitev#&#KDAJ in KJE zavezanec predloži priglasitev#&#KJE IN KAKO predložiti podatke o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela#&#KDAJ mora zavezanec predložiti podatke#&#VLOGA - obrazec#&#OBRAZEC o podatkih o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela#&#POJASNILAPriglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela KDO predloži priglasitev Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela mora opraviti posameznik, kadar osebno sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Dela so določena v prilogi 1, ki je sestavni del Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni
Naslovnica

Določanje zavarovalnih osnov za leto 2006

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Obračun dohodnine

A. Obračun davka zadeva celotno davčno leto (od 1. 1. do 31. 12. 2005)V skladu z določbo 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 104/05 - UPB3) se osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije doh
Naslovnica

Splošno pojasnilo

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz dejavnosti

Predložitev davčnega obračunaUvod Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Bistvena elementa, na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti, sta, da se dejavnost opravlja trajno (o opravljanju dejavnosti ne moremo govoriti, če gre za enkraten ali občasen posel) in neodvisno oziroma samostojno (zavezanec opravlja dejavnost na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter za opravljanje dejavnosti
Naslovnica

Zahtevek za vračilo davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži zahtevek Zahtevek predloži prejemnik dividend. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Prejemnik dividend predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. Za vsako izplačilo dividend se predloži nov zahtevek. PRILOGE k zahtevku K zahtevku se priložijo izpisek iz registra, kopija delniške knjige, potrdilo o lastništvu za izvajanje 10. člena (dividende) mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdav
Naslovnica

Zahtevek za vračilo davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži zahtevek Zahtevek predloži prejemnik obresti. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Prejemnik obresti predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. Za vsako izplačilo obresti se predloži nov zahtevek. PRILOGE k zahtevku K zahtevku se priloži pooblastilo. Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi. TAKSA Takse ni. POJAS
Naslovnica

Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik dohodka predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača dohodek, ne da bi izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj, š
Naslovnica

Zahtevek za oprostitev davka od dohodka, ki ga študenti dosegajo v Republiki Sloveniji, na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik dohodka predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača dohodek, ne da bi od tega dohodka izračunal, odtegnil in plačal dav
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine za leto 2006

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Obračun dohodnine

PREDIZPOLNJENA NAPOVED za dohodnino za leto 2006#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved za odmero dohodnine Davčni zavezanec, mora napoved za dohodnino za leto 2006 vložiti najpozneje do 30. aprila 2007. Če davčni zavezanec preneha biti rezident, mora vložiti napoved najpozneje do odhoda iz Slovenije, če odide iz Slovenije pred 30. aprilom 2007. Napoved vloži za obdobje davčnega leta, v katerem je bil rezident. VLOGA - obrazec in navodilo#&#INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Program za informativni izračun dohodnine bo objavljen od 16. 3. 2007 na spletni strani eDavki.Informativni izračun dohodnine za leto 2006#&#PRILOGE k obrazcu napovedi za odmero dohodnine#&#KJE IN KAKO vložiti napoved za odmero dohodnine#&#SANKCIJE Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi. Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. ODMERA DOHODNINE (ODLOČBA) Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo leto#&#VROČANJE ODLOČBE O ODMERI DOHODNINE Odločba o odmeri dohodnine se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. PLAČILO IN VRAČILO DOHODNINE Vračilo dohodnine Preveč plačana dohodnina bo zavezancu nakazana na račun, če je v napovedi za odmero dohodnine vpisana številka transakcijskega (osebnega) računa s šifro banke oziroma hranilnice. S posebno nakaznico bo davčni organ vrnil preveč plačano akontacijo dohodnine tistim zavezancem, ki niso navedli računa a
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine za leto 2005

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Obračun dohodnine

KDO je zavezanec za dohodnino#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved za odmero dohodnine#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE#&#PRILOGE k obrazcu napovedi za odmero dohodnine#&#KJE IN KAKO vložiti napoved za odmero dohodnine#&#SANKCIJE Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi. Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. ODMERA DOHODNINE (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE O ODMERI DOHODNINE Odločba o odmeri dohodnine se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena. Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. PLAČILO IN VRAČILO DOHODNINE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO je zavezanec za dohodnino Napoved za odmero dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so bili v letu 2005 rezidenti Republike Slovenije. To so v prvi vrsti tisti, ki
Naslovnica

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v Republiki Sloveniji za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO predloži zahtevek Slovenski davčni zavezanci rezidenti (fizične in pravne osebe) lahko v tujini uveljavljajo ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija. OBRAZEC zahtevka#&#KJE IN KAKO predložiti zahtevek Praviloma se ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (oprostitev ali zmanjšanje davka) v drugih državah pogodbenicah, kjer slovenski rezidenti dosegajo dohodek, uveljavljajo s predložitvijo posebnih obrazcev, ki so v veljavi v teh državah. Del teh obrazcev je namenjen potrdilu davčnega organa v Republiki Sloveniji, da je predlagatelj obrazca ob prejemu dohodka rezident Slovenije v smislu določb zadevne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Te tuje obrazce zato slovenski rezidenti najprej predlagajo v potrditev pristojnemu davčnemu organu v Republiki Sloveniji, preden jih predložijo plačniku oziroma pristojnemu organu v tujini. Kadar ni posebnih obrazcev, se ugodnosti iz konvencij v drugih državah pogodbenicah, kjer slovenski rezidenti dosegajo dohodek, praviloma uveljavljajo s predložitvijo posebnega potrdila o rezidentstvu, ki ga izda davčni organ v Republiki Sloveniji. V ta namen slovenski davčni zavezanec rezident predloži davčnemu organu izpolnjeni zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v Republiki Sloveniji. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ predložene tuje obrazce potrdi v delu, ki je namenjen potrdilu slovenskega davčnega organa, da je predlagatelj obrazca rezident Slovenije v smislu določb zadevne konvencije, oziroma kadar ni posebnih obrazcev, izda na zavezančevo zahtevo posebno potrdilo o davčnem rezidentstvu v Republiki Sloveniji. Potrdilo o davčnem rezidentstvu v Republiki Sloveniji je sestavljeno iz dveh delov: iz splošnega dopisa in iz dejanskega potrdila o rezidentstvu. Davčni organ zavezancu na njegovo zahtevo pošlje splošni dopis, katerega priloga je potrdilo o rezidentstvu. Davčni zavezanec v tujini predloži samo potrdilo o rezidentstvu (origi
Naslovnica

Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži zahtevek Prejemnik obresti predloži plačniku obresti izpolnjeni obrazec, preden so obresti izplačane. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik obresti predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača obresti in obračuna davek po nižji stopnji, kakor je določeno z zakonom (Z
Naslovnica

Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik plačil uporabe premoženjskih pravic predloži plačniku plačil uporabe premoženjskih pravic izpolnjeni obrazec, preden so plačila uporabe premoženjskih pravic izplačana. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskemin madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik plačil uporabe premoženjskih pravic predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Plačnik davka lahko izplača plačila uporabe premoženjsk
Naslovnica

Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davkov od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik dividend predloži plačniku dividend izpolnjeni obrazec, preden so dividende izplačane. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik dividend predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača dividende in obračuna davek po nižji stopnji, kakor je določe
Naslovnica

Potrdilo o plačanem davku v Sloveniji

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO vloži vlogo#&#OBRAZEC zahtevka#&#KJE IN KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#PRAVNE PODLAGEKDO vloži vlogo Fizične in pravne osebe - nerezidenti Republike Slovenije, ki so v Republiki Sloveniji dosegli dohodke, od katerih je bil plačan davek na viru. OBRAZEC zahtevka je v slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem jeziku. KJE IN KAKO predložiti zahtevek Prejemniki dohodka v Sloveniji - nerezidenti lahko odbitek ali oprostitev davka v državi rezidenstva uveljavljajo s predložitvijo posebnega potrdila o plačanem davku, ki ga izda davčni organ v Republiki Sloveniji. V ta namen ner
Naslovnica

Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO in KDAJ predloži zahtevek#&#OBRAZEC#&#KJE in KAKO predložiti zahtevek#&#POSTOPANJE ORGANA#&#PRILOGE k zahtevku#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO in KDAJ predloži zahtevek Prejemnik dohodka iz zaposlitve predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan. OBRAZEC in NAVODILO zahteve sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. KJE in KAKO predložiti zahtevek Plačnik dohodka iz zaposlitve predloži izpolnjeni obrazec Davčni upravi Republike Slovenije. POSTOPANJE ORGANA Davčni organ odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Plačnik davka lahko izplača dohodek, ne da bi od tega dohodka izrač
Naslovnica

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodnina

Bistvene spremembe v prilogi so:Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007 V Uradnem listu RS, št. 98/07, je objavljen Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007. Priloga: Podatki za odmero dohodnine Oddaja kontrolnih podatkov (program WDohod 2007) Bistvene spremembe v prilogi so: ni več datoteke VIROPR.DAT, s katero so zavezanci za dajanje podatkov za leto 2006 poročali o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine; ni več datoteke VIRAPS.DAT, s katero so zavezanci za dajanje podatkov za
Naslovnica

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (105. člen ZDoh-2)

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Drugi dohodki

KDO vloži napoved# v nadaljevanju: ZDoh-2) vloži davčni zavezanec pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljevanju: ZDavP-2) pravna oseba, združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni pod
Naslovnica

Ugotovitev rezidentskega statusa po ZDoh-2 in po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO vloži vlogo#&#KDAJ mora zavezanec vložiti vlogo#&#VLOGA - vprašalnik#&#KJE IN KAKO vložiti obrazec#&#PRILOGE k vlogi#&#TAKSA Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 42/07 - UPB3) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti. POJASNILAKDO vloži vlogo Vlogo vloži posameznik, ki želi formalno urediti svoj rezidentski status (vpis spremembe statusa v davčni register) ali pridobiti mnenje davčnega organa o svojem rezidentskem statusu. Takšen posameznik pri pristojnem davčnem uradu vloži vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa, h kateri priloži izpolnjen vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (odhod iz RS)" ali vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (prihod v RS)". KDAJ mora zavezanec vložiti vlogo Vlogo vloži: posam
Naslovnica

Obvestilo o uporabi (in obvestilo o preklicu) stopenj in lestvice ter davčnih olajšav pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Drugi dohodki

KDO predloži obvestilo#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO predložiti obvestilo#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO predloži obvestilo Davčni zavezanec, ki prejema drugi dohodek iz 105. člena tega zakona redno za mesečno obdobje, se lahko v skladu z drugim odstavkom 131. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) odloči za izračun akontacije dohodnine od tega dohodka z uporabo stopnje dohodnine in lestvice iz 122. člena tega zakona, preračunane na 1/12 leta, ter z upoštevanjem 1/12 zneska olajšave iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena in iz 114. člena tega zakona. VLOGA
Naslovnica

Ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

KDO vloži vlogo oziroma obrazec#&#KDAJ mora zavezanec vložiti obrazec#&#OBRAZEC#&#Navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti obrazec#&#PRILOGE K OBRAZCU#&#TAKSA#&#POJASNILAKDO vloži vlogo oziroma obrazec Obrazec predloži fizična oseba, v zvezi z ugotovitvijo rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDoh-2, ki določa, da je ne glede na 6. člen ZDoh-2 fizična oseba zavezanec nerezident, če izpolnjuje naslednje pogoje: a) v Sloveniji bo prebivala izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela, za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra, b) ni bila rezident v kateremkoli času pet let pred prihodom v Slovenijo, c) ni lastnik nepremičnin
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz kapitala in naložb

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#VLOGA - obrazec in navodilo#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#PRILOGE k obrazcu#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. POJASNILAKDO vloži napoved Napoved vloži davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone. Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so: odsvojili dolžniške vrednostne papirjeodsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvoji
Naslovnica

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Pojasnilo DURS, 6.12.2007

Dohodek iz kapitala in naložb

KDO vloži napoved#&#KDAJ mora zavezanec vložiti napoved#&#KJE IN KAKO vložiti napoved#&#PRILOGE k obrazcu#&#SANKCIJE#&#ODMERA DAVKA (ODLOČBA)#&#VROČANJE ODLOČBE#&#PRITOŽBA Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal. TAKSA#&#DAVČNA IZVRŠBA#&#POJASNILAKDO vloži napoved Napoved vloži davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU. Napovedi ni treba vložiti davčnemu zavezancu rezidentu, čigar skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska, dol
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(165)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine Rezidentski status

Leto objave

< Vsi
2007(165)
> Januar(8) > Februar(38) > Marec(11) > April(4) > Maj(6) > Junij(8) > Julij(2) > Avgust(4) > September(11) > Oktober(9) > November(9) > December(55)