FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2006
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 113)
  Članek
Naslovnica

Obdavčevanje pokojnin, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v povezavi s konvencijami o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 429-123/2006/2, 27.12.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo MF, št. 429-123/2006/2, 27. 12. 2006
Naslovnica

Nepremičnina v najemu

Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21.12.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006#&#Ad 1) Najemnik lahko odbije vstopni DDV tudi od vlaganj v tujo nepremičnino, če jo uporablja za svoje obdavčene transakcije.#&#Ad 2, 3) Iz vprašanj ni razvidno, da bi fizična oseba iz naslova vlaganj pravne osebe v dograditev poslovnih prostorov v času najemne pogodbe (20 let) imela kakršnekoli koristi, to pa pomeni, da iz naslova vlaganj v tem času ne bo dosegala dohodka.#&#a)#&#b)#&#Ad 4) V zvezi z vprašanjem, kako bi bilo, če bi stroške investicij kril najemodajalec (ne najemnik, kakor je navedeno v vprašanju), odgovarjamo naslednje:Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006 Zavezanec navaja, da za stranko pripravlja pogodbo o najemu poslovnih prostorov, v katerih bi bil lastnik fizična oseba kot najemodajalec, njegova firma pa kot najemnik. Poslovni prostor s halo je treba še dograditi, da bosta primerna za uporabo, investicijo pa bi kril najemnik. Najemnik bi najemodajalcu plačeval najemnino, pogodba pa bi bila sklenjena za 20 let. V zvezi s tem stranko, za katero pripravlja pogodbo, zanima: Kako mora imeti vodene p
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno

Pojasnilo DURS, št. 103-22/2006/2, 20.12.2006

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006Pojasnilo MF, št. 103-22/2006/2, 20. 12. 2006 V skladu z 2. točko drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št 117/06; v nadaljevanju: ZDoh-2), ki se bo začel uporabljati s 1. 1. 2007, veljajo za dohodek iz delovnega razmerja tudi dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo. V skladu s petim odstavkom 100.b člena Zakona o lokalni samouprav
Naslovnica

Problematika obračunavanja dnevnic v avtoprevozništvu

Pojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19.12.2006

Oprostitve plačila dohodnine

Pojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19. 12. 2006#. Obračun dnevnice za službena potovanja#. Višina dnevnice za službena potovanja v tujini, ko je pot opravljena na ozemlju dveh ali več držav#. Verodostojna knjigovodska listina za službene potiPojasnilo DURS, št. DT 061-174/2006, 19. 12. 2006 Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se presoja tudi upravičenost delojemalca do povračila stroškov v zvezi z delom. Tako je v 130. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) določeno, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela in povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določeni
Naslovnica

Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin - december 2006

Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 18.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 22. 8. 2006, 7. 9. 2006, 5. 10. 2006, 14. 11. 2006, 18. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 42102-9/2006, 22. 8. 2006, 7. 9. 2006, 5. 10. 2006, 14. 11. 2006, 18. 12. 2006 V Uradnem listu RS, št. 73/06, je bil dne 13. 7. 2006 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1, ki je začel veljati dan po objavi, torej 14. 7. 2006. Na tej podlagi se je prvi odstavek 4. člena pravilnika spremenil tako, da se sedaj glasi: »(1) Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji
Naslovnica

Ugotavljanje davčne osnove pri odmeri dohodnine od dobička iz kapitala – poračunavanje izgub z dobički, doseženimi z odsvojitvijo kapitala

Pojasnilo DURS, št. 4210-103/2006, 18.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4210-103/2006, 18. 12. 2006#&#Primer#&#Ugotovitev sorazmernega deleža (Zneski so v SIT) Obdobje imetništva kapitalaPojasnilo DURS, št. 4210-103/2006, 18. 12. 2006 Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB4, 69/06 - odl. US) v 90. členu ureja davčno osnovo od dobička iz kapitala. Tako je v drugem odstavku navedenega člena določeno: kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjša pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar n
Naslovnica

Izdelava spletne strani za ameriško podjetje

Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14.12.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14. 12. 2006 Zavezanec sprašuje: če fizična oseba (rezident Slovenije) opravi storitev oziroma spletno stran za naročnika, ki je podjetje iz ZDA, ali je to dohodek, dosežen s posameznim poslom. Razmerje je neodvisno, med naročnikom in izvajalcem je sklenjena avtorska pogodba za delo, ki ima naravo avtorstva in ga davčni zavezanec opravi le nekajkrat na leto. Zavezanec sprašuje, kaj pomeni določba 3. točke prvega odstavka 55. člena ZDoh-1, ki določa, da velja
Naslovnica

Dohodki iz premoženja in ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6.12.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4217-2/2006, 6. 12. 2006 Zavezanec navaja, da se z novim Zakonom o dohodnini - ZDoh-2 kaže problem v zvezi z zatečenim stanjem pri fizičnih osebah, ki oddajajo nepremičnine v najem. Po sedaj veljavnem Zakonu o dohodnini - ZDoh-1 so bile fizične osebe, ki oddajajo premoženje v najem, v določenih primerih opredeljene kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in so na tej podlagi ugotavljale davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov oziroma z upoštevanjem dejanskih prih
Naslovnica

Davčna obravnava pokojnin OZN

Pojasnilo DURS, št. 4210-1157/2006, 4.12.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-1157/2006, 4. 12. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1157/2006, 4. 12. 2006 V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo: Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku na svoj osebni račun pri banki v Sloveniji. Zanima ga davčna obravnava te pokojnine glede na dejstvo, da je kot sodnik imel diplomatski potni list OZN in da je užival privilegije in imuniteto kakor drugi fu
Naslovnica

Letalske vozovnice za novinarje, testna vozila, bonitete

Pojasnilo DURS, št. 4210-916/2006, 17.11.2006

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-916/2006, 17. 11. 2006# članki tedaj niso plačljivi, distributer pa v zvezi z oddajo vozila nosi tudi stroške goriva, registracije, vzdrževanja in zavarovanja.#. Obračun bonitete, ko ima zaposleni v enem mesecu pravico do uporabe dveh različnih vozil.Pojasnilo DURS, št. 4210-916/2006, 17. 11. 2006 V zvezi z vprašanji posredujemo odgovore glede izvajanja Zakona o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB4 in 69/06). 1. Ali plačilo stroškov letalskih vozovnic in nastanitve za novinarje neke novinarske hiše, sodelujoče na promociji novih modelov vozil v organizaciji družbe A, ki opravlja dejavnost prodaje oziroma pridobitve in uvoza vozil, pomeni darilo v smislu ZDoh-1? Če je to poslovni odnos med družbo A in novinarsko hišo, ki nekeg
Naslovnica

Podjemna pogodba – vračilo materialnih stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4210-937/2006, 17.11.2006

Drugi dohodkiDrugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-937/2006, 17. 11. 2006#&#Materialni stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljenim prevoznim poslom (plačilo cestnine, špediterski posli, stroški fitopatoloških pregledov, pranja vozila v tujini itd.), so strošek podjetja (naročnika) pod pogojem, da jih je kot strošek podjetja mogoče pripoznati iz verodostojnih knjigovodskih listih (ti stroški so bili plačani na podlagi računa, ki se glasi na podjetje (naročnika) prevoza). Navedeni stroški zato niso predmet podjemne pogodbe med naročnikom in izvajalcem prevoza, tako pa se ne vključujejo v plačilo za opravljeno delo fizični osebi, ki je opravila prevoz z vozilom naročnika.Pojasnilo DURS, št. 4210-937/2006, 17. 11. 2006 Pojasnilo obravnava vprašanje zavezanca v zvezi s plačilom po podjemni pogodbi s fizično osebo, ki za prevozno podjetje kot naročnika občasno opravi prevoz tovora z naročnikovim vozilom. Zavezanca zanima, kako je z vračilom materialnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljenim poslom, kakršni so plačilo cestnine, špediterski stroški, stroški fitopatoloških pregledov, pranja vozila itd.: ali se ti stroški izvajalcu povrnejo v enaki višini, kakor
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve rezidenta RS, doseženih z delom na Cipru

Pojasnilo DURS, št. 4210-1083/2006, 14.11.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-1083/2006, 14. 11. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1083/2006, 14. 11. 2006 Zavezanec navaja, da je njegova stranka sklenila pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem s sedežem na Cipru, po kateri bo opravljala delo na Cipru več kakor 183 dni v letu. Tuji delodajalec je agencija za posredovanje dela, stranki je našla delo na ladji, ki pluje v mednarodnih vodah. Navedena agencija za posredovanje dela je tudi izplačevalka dohodka, od katerega so plačane vse predpisane dajatve na Cipru. Stranka ima slovensko državljanstvo, družino
Naslovnica

Kaznovanje zavezancev, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005

Pojasnilo DURS, št. 4210-1137/2006, 13.11.2006

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-1137/2006, 13. 11. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1137/2006, 13. 11. 2006 Zavezanec sprašuje, kaj se bo zgodilo z zavezanci, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 in so v letu 2005 dosegli dohodke iz zaposlitve v Avstriji. Odgovor na zastavljeno vprašanje: Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB4 in 69/06 - odločba US) določa, da je zavezanec(-ka) za dohodnino v Sloveniji fizična oseba rezident Slovenije, to pomeni, da je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republ
Naslovnica

Uveljavljanje olajšave za vlaganje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

Pojasnilo DURS, št. 4216-33/2006, 27.10.2006

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4216-33/2006, 27. 10. 2006#&#Za katera vlaganja je mogoče uveljavljati olajšavo#&#Kako se uveljavlja olajšavaPojasnilo DURS, št. 4216-33/2006, 27. 10. 2006 Olajšava za vlaganje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, od katere se osnovni del davčne osnove ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka, je opredeljena s 63. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-1. V tem členu je določeno, da se, kadar je mogoče z računi dokazati vlaganje v osnovno kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnost v okviru gospodinjstva ali agrarne skupnosti, v letu vlaganja prizna olajšava v višini 20 odstotkov vloženih sreds
Naslovnica

Obdavčevanje obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po Zakonu o dohodnini

Pojasnilo DURS, št. 472-15/2006/66, 20.10.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 472-15/2006/66, 20. 10. 2006# v nadaljevanju: ZDoh-1). Pojasnjujemo: a) Davčna osnova Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi ali odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja, je določena v 77. členu ZDoh-1. V prvem odstavku je določeno, da je davčna osnova od obres
Naslovnica

Izplačila članom volilnih organov

Pojasnilo DURS, št. 4210-1084/2006, 16.10.2006

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-1084/2006, 16. 10. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1084/2006, 16. 10. 2006 Ker se bližajo lokalne volitve 2006, se na pristojne davčne urade občine obračajo z različnimi vprašanji glede obdavčitve izplačil prejemkov članom volilnih organov. V zvezi s tem pojasnjujemo: Zakon o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB2 in 70/06) v tretjem odstavku 45.a člena določa, da imajo člani volilnih organov zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila, ki se izplača na podlagi o
Naslovnica

Obdavčitev dohodkov rezidentov RS, doseženih z delom v tujini

Pojasnilo DURS, št. 4210-735/2006, 12.10.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-735/2006, 12. 10. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-735/2006, 12. 10. 2006 Zavezanka navaja, da je njen mož zaposlen v Italiji za nedoločen čas, prav tako ima v Italiji prijavljeno začasno prebivališče. V zvezi z davčno obravnavo dohodkov iz zaposlitve, ki jih rezidenti Slovenije prejemajo za delo v Italiji (oziroma Avstriji, Nemčiji …), pojasnjujemo: Po določbah Zakona o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB4 in 69/06 - odločba US), ki se je začel uporabljati dne 1. 1. 2005, rezidenti Slovenije plačujejo do
Naslovnica

Olajšava za nakup nepremičnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-1059/2006, 4.10.2006

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4210-1059/2006, 4. 10. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1059/2006, 4. 10. 2006 Zavezanec navaja, da je prebral pojasnilo Generalnega davčnega urada, št. 092-1655/2006-08012-04, v katerem je zapisano, da smejo tudi zasebniki v letu 2006 uveljavljati olajšavo za vlaganja v naložbene nepremičnine. Navaja tudi, da se v letošnjem letu odloča za nakup poslovnega prostora. Prosi za pojasnilo, ali lahko v letu 2006 uveljavlja olajšavo za nakup poslovnega prostora in kolikšen je znesek olajšave. V zvezi z navedenim sporočamo: Če bo po
Naslovnica

Podelitev delniških opcij tujih družb zaposlenim v slovenskih družbah

Pojasnilo DURS, št. 4210-907/2006, 18.9.2006

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-907/2006, 18. 9. 2006#. Opcijska pravica#&#b) Kdo in kako mora prijaviti dohodek in plačati akontacijo dohodnine na podlagi izvršitve opcijske pravice?#&#c) Ali in kako se spremeni obdavčitev opcijske pravice, kadar tuja družba zaračuna strošek, ki ga ima s to pravico, slovenski družbi - delodajalcu fizične osebe?#. Plačilo prispevkov pri izvršitvi opcijske pravice#&#b) Podelitev opcijske pravice bremeni slovensko družbo - delodajalca prejemnikaPojasnilo DURS, št. 4210-907/2006, 18. 9. 2006 Zavezanec navaja, da so v praksi vse pogostejši primeri, ko posamezni fizični osebi, ki ima sklenjeno delovno razmerje s slovensko družbo, podeli opcijsko pravico tuja družba, ki je bodisi matična družba slovenskega delodajalca bodisi družba, skupaj s slovenskim delodajalcem vključena v isto skupino. V zvezi s temi primeri navaja več odprtih vprašanj, pri nekaterih pa nam posreduje tudi svoje mnenje. Odgovarjamo takole: 1. Opcijska pravica a) Ali tu
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v tujini

Pojasnilo DURS, št. 4210-802/2006, 15.9.2006

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4210-802/2006, 15. 9. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-802/2006, 15. 9. 2006 I. Zavezanec je postavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil o polnem odbitku za obresti iz 132. člena ZDoh-1. V zakonu je določeno, da lahko rezident od dohodnine, odmerjene po ZDoh-1, od dohodka od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES in je obdavčen v drugi državi članici EU po 1. juliju 2005, odšteje znesek ustreznega dela dohodnine, ki jo je plačal v tej državi, kadar pa znesek plačane dohodnine v drugi državi članici presega d
Naslovnica

Udeleženci izobraževanja odraslih in posebna olajšava za študentsko delo

Pojasnilo DURS, št. 4210-1033/2006, 13.9.2006

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 4210-1033/2006, 13. 9. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1033/2006, 13. 9. 2006 V Uradnem listu, št. 69/06, je bil dne 3. 7. 2006 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A), na podlagi katerega lahko pod določenimi pogoji opravljajo začasna ali občasna dela prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela tudi udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja. Določba, ki uvaja
Naslovnica

Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-1019/2006, 13.9.2006

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-1019/2006, 13. 9. 2006Pojasnilo DURS, št. 4210-1019/2006, 13. 9. 2006 Zavezanec prosi za potrditev mnenja, da stroški postopka imenovanja v naziv visokošolskega učitelja za zaposlene na univerzi x ne veljajo med boniteto po četrtem odstavku 27. člena Zakona o dohodnini. To mnenje utemeljuje z določbami Zakona o visokem šolstvu in statuta univerze x, po katerih izvolitev v naziv za visokošolske učitelje pomeni pridobitev licence za opravljanje pedagoškega dela in s tem tudi pogoj za ohranitev delovnega razmerja na uni
Naslovnica

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in uveljavljanje dejanskih stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4218-19/2006, 13.9.2006

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnilo DURS, št. 4218-19/2006, 13. 9. 2006 Zavezanec navaja, da je nerezident Republike Slovenije, ki v Sloveniji dosega dohodek iz oddajanjem premoženja (nepremičnine - stanovanja) v najem. Navedeno nepremičnino oddaja v najem pravni, pa tudi fizični osebi. Pri tem se mu postavlja vprašanje, kako uveljavljati stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja (v nadaljevanju: dejanski stroški), če: dohodek dosega pri pravni osebi in akontacijo dohodnine od navedenega
Naslovnica

Obdavčitev kapitalskega dobička pri podaritvi stanovanja sinu

Pojasnilo DURS, št. 4224-22/2006, 11.9.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4224-22/2006, 11. 9. 2006Pojasnilo DURS, št. 4224-22/2006, 11. 9. 2006 Zavezanec navaja, da je septembra leta 2002 kupil enosobno stanovanje, v katerem živi in je od nakupa dalje tudi stalno prijavljen sin, ki mu želi sedaj omenjeno stanovanje tudi podariti. Pri tem pa se je soočil z odmero dohodnine od dobička iz kapitala, čeprav je to darovanje po I. dednem razredu in ne za prodajo. Podarjena vrednost bi bila enaka vrednosti nakupa in vloženih sredstev v obnovo stanovanja (z dokazili). Pri tem izpostavlja vprašanje: A
Naslovnica

Davek od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

Pojasnilo DURS, št. 425-20/2006/3, 6.9.2006

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 425-20/2006/3, 6. 9. 2006Pojasnilo MF, št. 425-20/2006/3, 6. 9. 2006 Zavezanec sprašuje o načinu obdavčevanja dohodka, ki ga davčni rezident Slovenije dosega iz prihrankov (hranilna knjižica in vrednostni papirji) v Avstriji. V skladu z Direktivo Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L, št. 157, z dne 26. junija 2003), ki se je začela uporabljati 1. julija 2005, se dohodek od prihrankov v obliki obresti, katerega davčni rezident Slovenije dosega v Avstriji,
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(113)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine Rezidentski status

Leto objave

< Vsi
2006(113)
> Januar(24) > Februar(28) > Marec(14) > April(4) > Maj(5) > Junij(7) > Julij(3) > Avgust(3) > September(7) > Oktober(5) > November(4) > December(9)