FinD - Mnenja in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in vzorci > Vsebine Finančne uprave RS > Mnenja in pojasnila FURS > Davčni članki in nasveti > Dohodnina > 2008
 

Mnenja in pojasnila FURS

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 96)
  Članek
Naslovnica

Obvestilo o zacetku veljavnosti mednarodne pogodbe

Pojasnilo DURS, št. 4217-364/2008, 29.12.2008

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo DURS, št. 4217-364/2008, 29. 12. 2008Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe Pojasnilo DURS, št. 4217-364/2008, 29. 12. 2008 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporoča, da je dne 12. septembra 2008 začela veljati Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), podpisana v Londonu dne 13. novembra 2007
Naslovnica

Evidentiranje božičnice v obrazec M-4

Pojasnilo DURS, št. 02340- /2008, 29.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo ZPIZ, št. 02340- /2008, 29. 12. 2008Pojasnilo ZPIZ, št. 02340- /2008, 29. 12. 2008 Na vprašanje o vštevanju božičnice v pokojninsko osnovo posredujemo naslednje pojasnilo: V skladu s četrtim odstavkom 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB4; v nadaljevanju: ZPIZ-1), se za izračun pokojninske osnove vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po pov
Naslovnica

Seznam krovnih skladov in podskladov

Pojasnilo DURS, 23.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Seznam krovnih skladovSeznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B. Seznam objavljamo na podlagi Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08). Ime krovnega sklada: KREKOV KROVNI SKLA
Naslovnica

Premije PDPZ in priznavanje olajšav

Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22. 12. 2008#. Ali tudi za napotene delavce oziroma njihove delodajalce, ki neposredno plačujejo premije za PDPZ v svoji matični državi, ter za premije, ki jih za račun svojih delojemalcev plačuje delodajalec s sedežem v Sloveniji izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v drugi državi članici EU, veljajo določbe 44. in 117. člena ZDoh-2 glede nevštevanja premij v davčno osnovo oziroma priznavanja davčnih olajšav?#. Ali je prenos sredstev iz pokojninskega načrta v Sloveniji k drugemu pokojninskemu načrtu, ki ga izvaja izvajalec s sedežem v EU, kjer opravlja posle dodatnega pokojninskega zavarovanje oproščen plačila dohodnine na podlagi 7. točke 107. člena ZDoh-2?Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22. 12. 2008 Zavezanec je zastavil vprašanji glede davčne obravnave premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premije PDPZ) in prenosa sredstev med pokojninskimi načrti v primerih, ko gre za vplačila premij ali prenos sredstev v pokojninske načrte, ki jih upravljajo izvajalci pokojninskih načrtov s sedežem v drugi državi članici EU (so ustanovljeni po predpisih ene od držav članic EU in v tej državi opravljajo posle dodatnega pok
Naslovnica

Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 42153-55/2008, 22. 12. 2008 Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 11/06, 10/08 in 78/08) v 97. člena ureja določanje davčne osnove od dobička iz kapitala. V drugem odstavku 97. člena ZDoh-2 je določeno splošno pravilo, po katerem se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, v primeru ko je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz k
Naslovnica

Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 421-254/2008/2, 19.12.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008Pojasnilo MF, št. 421-254/2008/2, 19. 12. 2008 Zavezanec je zaprosil za pojasnilo v zvezi s 54. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08; v nadaljevanju: ZDoh-2) v delu, ki se nanaša na obresti. V zvezi s tem pojasnjujemo: V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 se kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev, izd
Naslovnica

Ključna vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2008

Pojasnilo DURS, 16.12.2008

Davčne olajšave

Obrazec vlogeKdo naj izpolni vlogo?Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?Zakaj je potrebno oddati vlogo?Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?Kaj pridobim, če oddam vlogo?Kje je dostopen obrazec?Kako izpolniti vlogo?Kaj potrebujem za izpolnitev vloge?Kako oddati vlogo?Do kdaj je potrebno oddati vlogo?Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca? 1. Kdo naj izpolni vlogo? Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akonta
Naslovnica

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v RS

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007/2, 15.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007/2, 15. 12. 2008#&#Zavezanec davčnemu organu napove bruto dohodek, v katerega so všteti prispevki za socialno varnost, ki se plačujejo v matični državi in hipotetičen davek, ter posebej izkaže navedene prispevke za socialno varnost in hipotetični davek.Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007/2, 15. 12. 2008 Zavezanec je postavil vprašanje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka, ki ga delavec na podlagi opravljanja zaposlitve v Sloveniji prejme od delodajalca v tujini. Ker ima delavec dogovorjen fiksen znesek neto plače, plača davek v njegovem imenu in za njegov račun tuji delodajalec. Nadalje je navedeno, da so pogosto pri napotitvah tujih delavcev iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe, pogoji delovnega razme
Naslovnica

Predložitev davčnega obračuna v primeru statusnega preoblikovanja s.p. v kapitalsko družbo po šestem odstavku 296. člena ZDavP-2 – sprememba pojasnila

Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11.12.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4212-67/2008, 11. 12. 2008 Po določbi šestega odstavka 296. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) mora zavezanec v primeru, ko po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja podjetnika do zadnjega dneva davčnega obdobja zavezanca še ni izveden vpis statusnega preoblikovanja podjetnika v sodni register, predložiti tudi davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na zadnji dan davčnega obdobja, ki sledi obračunsk
Naslovnica

Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu

Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3.12.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. 12. 2008#&#I. Izplačilo »božičnice« kot sestavni del plače#&#II. Izplačilo »božičnice«, ki ni opredeljena kot sestavni del plačePojasnilo DURS, št. 4210-284/2008, 3. 12. 2008 V pojasnilu je opredeljena davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (sklop A), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: božičnica, 13. plača, prednovoletna nagrada zaposlenim. V sklopu B. pa je pojasnjen način posredovanja podatkov o teh izplačilih na obrazcu REK-1. A. Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu Uvodoma pojasnjujemo, da delovnopravni predpisi pojmov božičnica, 13. plača ali novoletna nagrada ne urejajo eno
Naslovnica

Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika – novo pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1.12.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008#&#Pri prenosu dela podjetja podjetnika na kapitalsko družbo, ki se izvede v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika, nevtralne davčne obravnave po 2. točki četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini ni mogoče uveljavljati.Pojasnilo DURS, št. 4212-60/2008, 1. 12. 2008 Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 pop., 26/07-ZDSU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07, 100/07 popr., 10/08, 68/08) v 673. a členu omogoča prenos dela podjetja podjetnika in določa, da se pri prenosu dela podjetja smiselno uporabljajo določbe tega zakona o statusnem preoblikovanju podjetnika, razen določb o prenehanju opravljanja dejavnosti in o izbrisu podjetnika iz Poslovnega registra. V povezavi s tem je DURS dne 4. 8. 2
Naslovnica

Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18.11.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. 11. 2008Pojasnilo DURS, št. 42103-36/2007, 18. 11. 2008 Zavezanec sprašuje glede izračuna in plačila akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja delavcev, napotenih iz tuje matične družbe na delo v slovenske hčerinske družbe. Navaja, da so pogoji delovnega razmerja določeni v pogodbi med tujim delodajalcem in fizično osebo - tujim državljanom. Skladno s tem dogovorom delavec ostane v delovnem razmerju s tujim delodajalcem, vendar delo, najpogosteje na vodilnih položajih, opravlja v Republiki S
Naslovnica

Izvajanja tretjega odstavka 17 clena sporazuma o izogibanju dvojnega obdavcevanja dohodka in premozenja

Pojasnilo DURS, št. 423-2/2008/, 6.11.2008

Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja

Pojasnilo MF, št. 423-2/2008/, 6. 11. 2008Izvajanja tretjega odstavka 17. člena sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Pojasnilo MF, št. 423-2/2008/, 6. 11. 2008 Vprašanje se nanaša na situacijo, ko nastopajoči umetnik ali umetniška skupina za nastop, opravljen v Sloveniji, prejme plačilo, ki pa se ne opravi nastopajočemu umetniku ali skupini, temveč njegovemu zastopniku, pri tem pa nastopajoči umetnik in zastopnik nista rezidenta iste države. V opisani situaciji se zastavi vprašanje, katera konvencija se upo
Naslovnica

Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev

Pojasnilo DURS, št. 4210-261/2008, 4.11.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-261/2008, 4. 11. 2008#&#Add 1 in 2)#&#Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da se vsa izplačila za povrnitev nastalih stroškov pri pripravi izvedenskega mnenja ob samem izplačilu obdavčijo z upoštevanjem 10 % normiranih stroškov, od 90 % doseženega dohodka, pa se izračuna, odtegne in plača akontacija dohodnine, kot davčni odtegljaj, po stopnji 25 %.#&#Add 3)Pojasnilo DURS, št. 4210-261/2008, 4. 11. 2008 Zavezanka navaja, da je bila s strani ministra za pravosodje RS imenovana za sodno cenilko. Kot sodna cenilka podaja poročila o oceni vrednosti le na zahtevo sodišča, ki jo s sklepom določi v posamezni zadevi. Pri tem navaja, da imajo v skladu z 90. členom Zakona o sodiščih sodni cenilci pravico do nagrade za svoje izvedensko delo in pravico do povrnitve stroškov, ki jih imajo v zvezi z izvedenskim delom. Višino nagrade in stroškov podrobneje oprede
Naslovnica

Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008

Pojasnilo DURS, št. 4210-265/2008, 30.10.2008

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4210-265/2008, 30. 10. 2008#&#Podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 bodo torej izplačevalci posredovali v okviru podatkov za odmero dohodnine za leto 2008 do 31. januarja 2009, zato jim teh podatkov ni potrebno posredovati tudi v okviru individualnih REK obračunov.Pojasnilo DURS, št. 4210-265/2008, 30. 10. 2008 Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov, potrebnih za pobiranje dohodnine, posredovati tudi podatke o vzdrževanih družinskih članih. Podatke za odmero dohodnine za leto 2008 bodo izplačevalci posredovali na do sedaj veljaven način to je do 31. januarja 2009 za vsa izplačila v letu 2008 (tudi za tista, za katera bodo od 1. 7. 2008
Naslovnica

Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij

Pojasnilo DURS, št. 421-205/2007, 27.10.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo MF, št. 421-205/2007, 27. 10. 2008Pojasnilo MF, št. 421-205/2007, 27. 10. 2008 V nadaljevanju navajamo pojasnilo v zvezi z določanjem časa pridobitve kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih bodo zavezanci pridobivali z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, in sicer v primeru, ko se bodo zamenjave opravile v okviru prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad, ali v okviru oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih
Naslovnica

Pojasnilo o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pojasnilo DURS, št. 4212-43/2008, 17.10.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-43/2008, 17. 10. 2008#&#Določba drugega odstavka 33. člena ZDDPO-2, ki omogoča, da se sredstvo za davčne namene dokončno amortizira, se uporablja tudi za vsa sredstva, ki so se začela amortizirati v času uporabe določb ZDDPO ter ZDDPO-1, če po stanju na dan 1. januarja 2006 še niso bila v celoti amortizirana za poslovne namene, torej so še izkazovala neodpisano vrednost.#&#Določbe tretjega odstavka 13. člena ZDDPO-2 ni mogoče uporabiti v primeru, ko zavezanec proda osebno vozilo, za katerega ni smel uveljavljati stroškov za privatne namene.Pojasnilo DURS, št. 4212-43/2008, 17. 10. 2008 Zavezanec prosi za izdajo pojasnila glede izvajanja določb 33. člena v povezavi z 80. členom ter tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08). V nadaljevanju vprašanja na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo: Vprašanje 1: Ali se določba drugega odstavka 33. člena ZDDPO-2 uporablja tudi za amortizacijo, ki je bila začeta še v času uporabe določb Zakona o davku od dobička pra
Naslovnica

Datum pridobitve nepremičnine pri finančnem lizingu po ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4210-236/2008, 14.10.2008

Dohodek iz kapitala in naložb

Pojasnilo DURS, št. 4210-236/2008, 14. 10. 2008Pojasnilo DURS, št. 4210-236/2008, 14. 10. 2008 Po določbi 101. člena ZDoh-2, ki ureja čas pridobitve kapitala, se za čas pridobitve kapitala šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katere je fizična oseba pridobila kapital. To pomeni, da se pri pogodbah o finančnem najemu nepremičnine kot datum pridobitve nepremičnine šteje datum sklenitve pogodbe o dejanskem prenosu lastninske pravi
Naslovnica

Brezplačna pridobitev delnic Nove KBM iz naslova spodbude za dolgoročno imetništvo

Pojasnilo DURS, št. 42153-21/2008, 19.9.2008

Drugi dohodki

Pojasnilo DURS, št. 42153-21/2008, 19. 9. 2008#&#ADD 1)#&#a) dodelitev brezplačne delnice KBMR rezidentu#&#Primer:#&#b) dodelitev brezplačne delnice KBMR nerezidentu#&#Primer:#&#ADD 2)#&#OPOMBE:Pojasnilo DURS, št. 42153-21/2008, 19. 9. 2008 V Prospektu za ponudbo delnic NKBM javnosti je zapisano, da pridobi mali vlagatelj za vsakih deset delnic, pridobljenih v postopku ponudbe malim vlagateljem v okviru zagotovljenega števila delnic in ki jih ima neprekinjeno v lasti najmanj do 12. septembra 2008, pravico do dodatne ene brezplačne navadne delnice NKBM. Zagotovljeno število delnic je 20, kar pomeni, da bo vlagatelj iz tega naslova lahko prejel največ dve delnici. Brezplačne navadne deln
Naslovnica

Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja

Pojasnilo DURS, št. 4210-232/2008, 18.9.2008

Davčne olajšave

Pojasnilo DURS, št. 4210-232/2008, 18. 9. 2008Pojasnilo DURS, št. 4210-232/2008, 18. 9. 2008 Zavezanka navaja, da je upravičenec do odškodnine žrtvam vojnega nasilja pokojni oče. Sprašuje, ali se od navedene odškodnine, ki jo prejme, kot dedinja, na podlagi sklepa o dedovanju, plača dohodnina. V nadaljevanju pojasnjujemo: Z vidika Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) Upravičenec, ki prejme odškodnino po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in podobne odškodnine, ki jih žrt
Naslovnica

Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora

Pojasnilo DURS, št. 421-157/2008, 3.9.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo MF, št. 421-157/2008, 3. 9. 2008Pojasnilo MF, št. 421-157/2008, 3. 9. 2008 V nadaljevanju predstavljamo pojasnilo glede davčne obravnave premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora. I. Skladno s prvim odstavkom 39. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08, v nadaljevanju: ZDoh-2) je boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba
Naslovnica

Pojasnilo o načinu izvajanja določb 371., 298. in 299. člena ZDavP-2, ter 50. in 51. člena ZDoh-2 v povezavi z 296. členom ZDavP-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-4/2008, 14.8.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-4/2008, 14. 8. 2008#&#V kolikor je višina akontacije na podlagi novega obračuna manjša, v katerem primeru se uporabi določba o sorazmernem zmanjšanju obrokov akontacije, v katerem primeru pa določba o vračilu oziroma pobotu morebitnih preplačil?#&#Predpostavlja, da zavezanec za davek od dohodka iz dejavnosti plačuje predhodno akontacijo (PA - v nadaljevanju) dohodnine v mesečnih obrokih. Zavezanec je za januar in februar 2007 plačal »začasna« obroka PA, nato pa v davčnem obračunu za leto 2006 ni izkazal davčne osnove in je bila posledično tudi PA za 2007 enaka 0. Zanima ga:#&#Ad. 1#&#Ad. 2#&#Ali se v primeru pričetka opravljanja dejavnosti PA izračuna od:#&#a) davčne osnove, za katero se predvideva, da bo dosežena do konca davčnega leta, ali#&#Primer 1#&#Primer 4#&#V kolikor s strani zavezanca izvršen prenos stvarnega premoženja iz podjetja v gospodinjstvo podleže obdavčitvi z dohodnino na podlagi 50. oziroma 51. člena ZDoh-2:#&#Ad. 1#&#Ad. 2#&#Ad. 1#&#Ad. 2, Ad. 3 in Ad. 4Pojasnilo DURS, št. 4200-4/2008, 14. 8. 2008 Zavezanec prosi za pojasnila o izvajanju posameznih določb Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št 117/06, 24/08-ZDDKIS) in Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08). V nadaljevanju vprašanja na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo: I. Davek od dohodkov pravnih oseb - izvajanje določb šestega odstavka 371. člena ZDavP-2 V kolikor je višina akontacije na podlagi novega obračuna manjša, v katerem primeru s
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izplačili povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo – po 1. avgustu 2008

Pojasnilo DURS, št. 4210-206/2008, 7.8.2008

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Pojasnilo DURS, št. 4210-206/2008, 7. 8. 2008Pojasnilo DURS, št. 4210-206/2008, 7. 8. 2008 1. avgusta 2008 je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08), naslov katere se je spremenil, tako da se po novem glasi »Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja«. Navedena uredba določa nove višje zneske neobdavčenih povračil in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem podatkov v obračunu davčnega odtegljaja – REK-2 pri izplačilu dohodka poklicnemu športniku, ki uveljavlja posebno osebno olajšavo po ZDoh-2

Pojasnilo DURS, št. 4200-110/2008, 5.8.2008

Obračun dohodnine

Pojasnilo DURS, št. 4200-110/2008, 5. 8. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-110/2008, 5. 8. 2008 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2B (Uradni list RS, št. 78/08) je bila uvedena posebna osebna olajšava za rezidenta, ki samostojno opravlja poklic športnika in je vpisan v razvid poklicnih športnikov. Pogoji za uveljavljanje te olajšave so določeni v novem četrtem odstavku 113. členu ZDoh-2. ZDoh-2B v svojih prehodnih in končnih določbah (9. člen) določa, da se glede postopkov za uveljavljanje posebne osebne olajšave z
Naslovnica

Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike

Pojasnilo DURS, št. 4212-32/2008, 4.8.2008

Dohodek iz dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4212-32/2008, 4. 8. 2008Pojasnilo DURS, št. 4212-32/2008, 4. 8. 2008 V Uradnem listu RS, št. 78/2008 je bil dne 30. 7. 2008 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2B, ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi, to je 31. 7. 2008. Z novim četrtim odstavkom 113. člena ZDoh-2B se poklicnim športnikom, ki samostojno opravljajo športni poklic in so vpisani v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravljajo druge dejavnosti, prizna poseb
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta

< VsiMnenja in pojasnila FURS(96)

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Dohodnina Davčne olajšave Dohodek iz dejavnosti Dohodek iz kapitala in naložb Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Dohodek iz zaposlitve in boniteta Drugi dohodki Obračun dohodnine Odprava dvojnega obdavčevanje dohodka in premoženja Oprostitve plačila dohodnine Rezidentski status

Leto objave

< Vsi
2008(96)
> Januar(37) > Februar(5) > Marec(8) > April(4) > Maj(3) > Junij(3) > Julij(7) > Avgust(8) > September(3) > Oktober(4) > November(3) > December(11)