V primeru nepravilnega prikaza prosim, kliknite sem.
IUS-INFO
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2014, številka 46 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

Do konca davčnega leta ni več daleč, zato smo v današnjem tedniku pripravili pregled nekaterih sprememb, na katere morate biti pozorni pri izdelavi in predložitvi davčnega obračuna. V zakonodajnem svežnju sprememb zadnjega tedna smo zajeli pregled že sprejetih štirih novel zakonov in dveh sprememb pravilnikov, vseh z davčno-finančnega področja. S tem pa zakonskih sprememb še zdaleč ni konec, saj je Odbor za finance za obravnavo na četrtkovi izredni seji DZ pripravil tri davčne novele, Vlada pa ravno tako v državni zbor pošilja dva nova predloga zakonov in dve noveli. Za konec pa vas vabimo na jutrišnji spletni seminar Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, kjer je še nekaj prostih mest!

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Novi zakoni in predpisi, ki že veljajo
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Pomembnejše novice iz EU
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
>> Odbor za finance skozi tri davčne zakone
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo
V podjetju delavcem vštevajo delovno dobo v plačo tako, da za enako vsoto, kot se jim poviša dodatek za delovno dobo, znižajo bruto plačo. Ali je tako obračunavanje pravilno? Kako naj delavci ravnajo?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Nedavni odmevni primeri izogibanja davkom
V zadnjem času je v Evropski uniji izogibanje davkom izredno aktualna tema. Tako so v zadnjih nekaj letih v tujini odmevali številni primeri domnevnega izogibanja davkom s strani multinacionalnih podjetij.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Osnutek zakonske podlage za reševanje bank
Vlada je včeraj objavila osnutek predloga zakona o skladu za reševanje bank, ki je bil prej del osnutka prenovljenega zakona o bančništvu. Tudi izdvojen ponuja enake rešitve, to je vzpostavitev sklada za 10 let, ki bi imel sredstva v višini 2,3 odstotka zajamčenih vlog v vseh bankah v državi. (predlog ZBan-2) > Več...

Predlog zakonskih sprememb na področju študentskega dela
Vlada je na svoji 11. seji sprejela predlog > zakonskih sprememb na področju študentskega dela in zaposlovanja mladih za nedoločen čas in ga poslala v obravnavo v državni zbor po nujnem postopku. Spremembe se dotikajo sprememb na področju študentskega dela, s katerimi se uveljavlja plačevanje prispevkov in podaljšanja možnosti uveljavljanja začasne spodbude na področju zaposlovanja mladih za nedoločen čas. > Več...


Podaljšanje roka za uskladitev statusa zavarovanca
Vlada je določila besedilo predloga sprememb > zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Namen sprememb zakona je enoletno podaljšanje roka za uskladitev statusa zavarovanca za nekatere skupine upokojenih samostojnih podjetnikov na 31. december 2015. > Več...

Obdavčitev sladkih pijač
V skladu z napovedmi ministra Dušana Mramorja je finančno ministrstvo včeraj objavilo predlog zakona o posebni trošarini na brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja oz. sladil. Po pričakovanjih se bo davek prevalil na potrošnike, cene pijač pa se bodo zvišale za deset odstotkov. Rok za pripombe k predlogu, ki mu proizvajalci pijač ostro nasprotujejo, je 8. december. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)
Zaradi prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red, je bila sprejeta novela > Zakona o davku na dodano vrednost. Novela prinaša spremembe v 30.c členu, kjer bodo storitve na telekomunikacijskem, televizijskem in elektronskem področju po novem obdavčene v državi naročnika teh storitev. V določbah od 127. do 130.h člena se poenostavlja postopek identifikacije za DDV, ter določa predložitev letnega obračuna DDV. Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV za vsako koledarsko trimesečje ne glede na to, ali so bile telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve opravljene ali ne. Posebni obračun DDV mora predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku obračunskega obdobja, na katero se obračun nanaša. Posebni obračun DDV mora predložiti v elektronski obliki. Dodano je podpoglavje 6.b, ki ureja posebno ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci s sedežem znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje. Dodano je tudi novo podpoglavje 8., ki ureja posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov. To ureditev bodo uporabljali tisti davčni zavezanci iz EU in tretjih držav, ki nimajo sedeža v Sloveniji, stalne poslovne enote ali prebivališča in bodo občasno opravljali storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov. Ta posebna ureditev bo začela veljati 1. aprila 2015.

Spremembe zakona se bodo uporabljale od 1. januarja 2015.

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Veljati so začele spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki na novo urejajo davčno osnovo za obračun DDV od storitev odkupa zapadlih in nezapadlih obveznosti, kot je določeno v četrtem odstavku 39. člena. Spremenjen je tudi četrti odstavek 54. člena, ki ureja način določitve uporabne površine stavbe. V 110. člen pravilnika sta dodana nov peti in šesti odstavek, ki opredeljujeta davčnega zavezanca, ki mu preneha identifikacija za namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance. V poglavju IX. se črtajo členi 122 do 126. V 162. členu so spremenjena pavšalna nadomestila za pridelke in storitve iz posameznih skupin iz Priloge XII.

Pravilnik je začel veljati 29. novembra.

Novela Zakon za uravnoteženje javnih financ
Od 29. novembra veljajo spremembe in dopolnitve > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), in sicer v 186. členu jasneje določajo pridobivanje soglasij uporabnikov proračuna pri sklepanju avtorskih in podjemih pogodb in prevzemanju obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne napotnice. Novela v 188. členu odpravlja tudi neskladnost zakona z ustavo v delu, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam, kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance. Prvi odstavek 199. člena pa podaljšuje četrti dohodninski razred s stopnjo 50% za leto 2015.

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
Sprejeta novela > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-B) zagotavlja nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna oziroma rebalansa proračuna 2014. Dodan je drugi odstavek 13. člena, ki določa, da se prejemki sredstev, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta na podračune 845 in 846 štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko vplačani, 26. člen skrajšuje plačilni rok za obresti na denarna sredstva pri Banki Slovenije, 27. člen pa določa možnost predplačila v primeru predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. člena ZFPPIP. Dodan je 28a. člen, ki določa 15 dnevni rok za predložitev zahtevkov za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007 - 20013 za vsa sredstva, ki so bila izplačana iz državnega proračuna. V prvem odstavku 40. člena se povečuje najvišji možni obseg zadolževanja države v letu 2014 s "4.874.430.839 evrov" na "5.948.736.619 evrov". Veljavnost novele je od 29. novembra dalje.

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014
29. novembra je začel veljati Pravilnik o spremembi > Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014, ki neposrednim uporabnikom v tretjem odstavku 3. člena nalaga, da predložijo odredbe o plačilu - nakazilu "do vključno srede, 3. decembra 2014, najkasneje do 12. ure".

 
 
  Jesenska akcija: 2 x 50% popust na naročnino za nove naročnike!
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ahčinova s polnim mandatom za vodenje Fursa
Vlada je imenovala Jano Ahčin za direktorico Finančne uprave RS (Furs). Ahčinova je pred tem vodila že davčno upravo, po združitvi davčne in carinske uprave pa je novoustanovljeno finančno upravo vodila kot vršilka dolžnosti. > Več...

GZS protestno zapušča pogajanja o socialnem sporazumu
Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na seji potrdil sklep, da GZS, vse dokler ne bo vlada umaknila vseh napovedanih obremenitev gospodarstva, prekine sodelovanje v pogajanjih o novem socialnem sporazumu. Gre za obliko pritiska, neke vrste stavko, je v razpravi pred glasovanjem o sklepu dejal predsednik GZS Samo Hribar Milič. > Več...

Izgube in slabitve zmanjšale vrednost naložb v tujini
Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini se je lani zmanjšala že četrto leto zapored, tokrat za skoraj deset odstotkov na 5,2 milijarde evrov. To je največji padec doslej, ugotavlja Banka Slovenije, med vzroki pa izpostavlja visoke izgube povezanih podjetij ter primere večjih slabitev naložb oz. prevrednotenj nepremičnin. > Več...

Stresni testi: Slovenske zavarovalnice kapitalsko ustrezne
Slovenski zavarovalni sektor je v večini kapitalsko ustrezen; v povprečju zavarovalnice izkazujejo 80-odstotni presežek kapitala nad zahtevanim v okviru nove zavarovalniške direktive Solventnost II, ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2016, izhaja iz rezultatov evropskih zavarovalnih stresnih testov. > Več...

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Evropski finančni ministri za boj proti izogibanju davkom
Finančni ministri treh največjih gospodarstev območja z evrom so se v skupnem pismu Evropski komisiji zavzeli za odločen boj proti izogibanju plačevanja davkov. Med drugim so prepričani, da bi morale evropske države opustiti strategijo ponujanja davčnih olajšav za pritegnitev tujih vlaganj, poroča nemška tiskovna agencija dpa. > Več...

Sloveniji iz Bruslja pozitivno sporočilo in opozorilo, naj ne zaspi
Slovenija je dobila iz Bruslja pozitivno sporočilo o osnutku proračunskega načrta za prihodnje leto ob opozorilu, da ne sme zaspati pri izvajanju načrtovanih ukrepov in da mora na nekaterih področjih ukrepanje pospešiti. Kot ključna izziva v Evropski komisiji izpostavljajo sprejetje zakona o fiskalnem pravilu in analizo izdatkov v zdravstvu. > Več...

Poudarjen pomen socialnega dialoga v strategiji Evropa 2020
V Evropski komisiji ob izvajanju desetletne strategije Evropa 2020, ki med svojimi cilji navaja višjo zaposlenost in manj revščine, poudarjajo pomen socialnega dialoga in vključenosti civilne družbe v oblikovanje politik. Članice EU pa bi po mnenju komisije lahko pri iskanju rešitev preverile tudi primere dobrih praks z drugih celin. > Več...

     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Priprave na davčni obračun tudi letos z nekaterimi spremembami    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav nas do konca davčnega leta loči le še nekaj dni, pa je še vedno čas, da preverite vhodne parametre in evidence, ki jih bomo potrebovali pri izdelavi in predložitvi davčnega obračuna ter pri tem upoštevate letošnje posebnosti.
   
     
   
 
 
  Spletni seminar GV Založbe: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, 4. december 2014
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Sklep o preizkusu terjatev
V zadevi VDSS sklep Pdp 1183/2014 je pritožbeno sodišče ugodilo pritožbi tožene stranke o nadaljevanju postopka, ki je bil prekinjen zaradi stečaja. V obrazložitvi je pojasnilo, da pred objavo sklepa o preizkusu terjatev sodišča, ki vodi stečajni postopek, ni možno sprejeti sklepa o nadaljevanju pravdnega postopka, ki je bil prekinjen zaradi nastanka pravnih posledic stečajnega postopka. V konkretni zadevi namreč sodišče, ki vodi stečajni postopek, še ni sprejelo sklepa o preizkusu terjatev, temveč je stečajni upravitelj izdelal le osnovni seznam preizkušenih terjatev. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 3. točke 365. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) ugodilo pritožbi in razveljavilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje o nadaljevanju prekinjenega postopka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Temeljna obrestna mera

 
 

-mesečni TOM za december 2014

 

0,0%

 

-letni TOM

 

0,0%

 
 
 

BDP v tretjem četrtletju - Slovenija

 

3,2%

 
 
 

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:

 
 

Delovni dnevi:

 

20

 

Delovne ure:

 

160

 

Koledarski dnevi:

 

30

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Povprečna bruto plača za mesec september:

 

1.519,32€

 

- in neto plača:

 

994,31€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.523,97€

 

in neto plača za tromesečje:

 

996,66€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Ne zamudite, zadnji dan za prijavo!
Napovedani spletni seminarji
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 4.12.2014 13:00:00 30 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Sestava davčnega obračuna za leto 2014
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Sestava davčnega obračuna za leto 2014 , ki bo 11. decembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.