Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnjem tedniku smo posebno pozornost namenili intenzivnemu nadzoru Finančne uprave RS, ki je po uveljavitvi prenovljenega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (prečiščeno besedilo ZPDZC-1) opravila kar 1141 postopkov nadzora z mobilnimi enotami. Zanimive teme so predstavljene tudi v izboru člankov z obeh strokovnih področij, pri zakonodajnih spremembah izpostavljamo osnutek predloga Zakona o bančništvu (ZBan-2), v osrednjo rubriko V središču pa smo postavili davčne spodbude za aktivne športnike. Številne aktualne teme bodo zagotovo predstavljene tudi na prihajajoči 14. davčno-finančni konferenci, na katero se še lahko prijavite.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/38, 8.oktober 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
Zakonodajalec je 26. junija 2014 izdal Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki določa vrste in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, primerno višino zavarovanj in trajanje ter druge zahteve, ki jih mora upoštevati naročnik. Ali je Uredba uspela urediti kaos, ki je vladal na področju javnega naročanja in finančnih zavarovanj, pa v prispevku.

 
Davčne novosti

Obračun DDV udeležencem turnirja
Inštitut za računovodstvo je v članku Organizacija športnih prireditev podal mnenje glede izstavitve obračuna DDV udeležencem prireditve za organizacijo in udeležbo na turnirju.

 
Zakonodajne novosti

Odgovornosti in obveznosti članov Sveta BS
4. oktobra je v veljavo stopil Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, ki ga je objavila Banka Slovenije. Spremenil se je 12. člen tega pravilnika, ki na novo določa pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili in izvršnih direktorjev. Izvršni direktor lahko na podlagi posebnega sklepa guvernerja vodi in organizira delo posameznega oddelka znotraj sektorja, ki ga koordinira. O delu neposredno poroča Svetu Banke Slovenije.

Poročanje podatkov o statistiki plačil
Banka Slovenije je objavila Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil, ki velja od 27. septembra in natančno določa vsebino poročil, način pošiljanja ter roke za posredovanje podatkov Banki Slovenije. Obvezniki poročanja morajo pošiljati podatke o statistiki plačil četrtletno, razen obrazca SPI-B1, in sicer najkasneje 10. delovni dan po izteku četrtletja za preteklo četrtletje. Navodilo natančno določa, kako se izpolnjujejo obrazci, ki so v prilogi navodila: SPI-A1 do SPI-A11 in SPI-B1 do SPI-B4.

V javni razpravi je predlog Zakona o bančništvu (ZBan-2)
Ministrstvo za finance je objavilo osnutek predloga Zakona o bančništvu (ZBan-2). Namen predlagane dopolnitve zakona se navezuje na ponovno vzpostavitev stabilnosti finančnega sektorja in nadaljnjega zagotavljanja posojil realnemu gospodarstvu. Predlog zasleduje cilje uvedbe dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in prenos upravljanja sistema izmenjave informacij o boniteti strank na Banko Slovenije. V predlogu zakona je predviden sprejem posebnega zakona, ki bo urejal prenehanje bank, postopke in ukrepe reševanja ter sistem jamstva za vloge pri bankah. Zainteresirana strokovna javnost lahko posreduje pripombe do 3. novembra 2014.

Aktualno – Pomembnejše novice zadnjega tedna

Ustavno sodišče zadržalo objavo podatkov o slabih posojilih
Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje zakona o dostopu do informacij javnega značaja v delu, ki državnim bankam nalaga javno objavo podatkov tudi o tistih slabih posojilih, ki jih niso prenesle na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). S tem bi občutljivi podatki postali brez omejitev dostopni najširšemu krogu ljudi, je presodilo. > Več...

FURS učinkovito nad delo in zaposlovanje na črno

Finančna uprava RS (Furs) je v mesecu in pol po uveljavitvi prenovljenega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (prečiščeno besedilo ZPDZC-1) s svojimi mobilnimi enotami in inšpektorji na tem področju opravila 1141 postopkov nadzora in izrekla za 98.500 evrov glob. Največ kršitev je zaznala v dejavnostih prevoza in gradbeništva. >Več…

Umar: Gospodarski kazalniki se krepijo, kreditiranje še pada
V Sloveniji se večina gospodarskih kazalnikov še naprej postopno krepi, izboljšujejo se tudi razmere na trgu dela. V bančnem sistemu se po lanskem začetku sanacije razmere postopoma umirjajo, vendar se predvsem obseg podjetniških kreditov še zmanjšuje, ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). > Več...

Pomembnejše novice iz EU – NOVO!

ECB po pričakovanjih ni posegla v ključno obrestno mero
Svet Evropske centralne banke (ECB) je ključno obrestno mero v območju evra je prejšnji teden po pričakovanjih ohranil na rekordno nizki ravni 0,05 odstotka, kamor jo je nepričakovano znižal septembra. > Več...

Ustanovljen je vseevropski pokojninski sklad

Z oktobrom je bil ustanovljen vseevropski pokojninski sklad, katerega namen je uvedba vseevropske ureditve pokojninskih pravic. Ta sklad bo evropskim raziskovalcem omogočal, da bodo še mobilnejši, saj se bodo z vzpostavitvijo pokojninskega varčevanja RESAVER dodatne pokojninske pravice raziskovalcev ohranjale ne glede na prehajanje iz ene v drugo državo članico in na druga delovna mesta. Sistem naj bi bil vzpostavljen leta 2015. Več…

Letna analiza izvedbe Akta za mala podjetja
Komisija EU je opravila letno analizo napredka držav članic pri izvedbi Akta za mala podjetja (SBA; Small Business Act). Analiza temelji na širokem naboru kriterijev uspešnosti in razvoja nacionalnih politik, ki so razporejeni glede na deset dimenzij politik SBA. Analiza vključuje tudi napovedi gibanj (2012 – 2015) v sektorju malih podjetij za vsako državo. Napoved oz. ocena za Slovenijo je, da bo kljub boljši gospodarski napovedi število malih podjetij upadlo, prav tako pa zaposlovanje v le teh. Kot glavni težavi se omenjata neodzivna administracija in slabi pogoji za dostop do financ. >Več…

 
Aktualno iz rubrike v središču

Davčne spodbude poklicnih športnikov iz naslova premostitvenega zavarovanja
Zakonodajalec je sredi letošnjega leta sprejel Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ), ki vsebuje tudi nekatere davčne spodbude za športnike, ki so podrobneje opisane v tem prispevku. Poklicnim športnikom je omogočeno, da se v času aktivne kariere vključijo v sistem davčno stimuliranega varčevanja v premostitvenem skladu, ki jim zagotavlja socialno varnost v prehodnem obdobju po zaključku kariere.

 
Izbor iz arhiva

Davek na dediščine in darila
Davčni organ je v postopku odmere davka na dediščine in darila tožniku odmeril davek v višini 2.056,76 eurov od davčne osnove 36.402,66 eurov. Zoper odmero se je tožnik pritožil na drugostopenjski davčni organ, ki je njegovo pritožbo zavrnil s pojasnilom, da je davčni organ pri odmeri izhajal iz dejstev, ki so bila ugotovljena v zapuščinskem postopku. Tožnik se s takšno odločitvijo ni strinjal in je vložil tožbo na upravno sodišče ter predlagal odpravo odločbe, ker naj bi temeljila na napačno ugotovljenem dednem redu. Sodišče je v svoji odločitvi (sodba I U 1524/2012) navedlo obrazložitev, da je tožnik uveljavljal dejstvo o napačnem sklepu o dedovanju šele v davčnem postopku, in ker ni ugovarjal v zapuščinskem postopku, je sklep postal pravnomočen ter s tem zavezujoč za stranke v postopku. Tožnik zato ne more uspešno ugovarjati, da je njegov dedni položaj drugačen od tistega, ki je ugotovljen v pravnomočnem sklepu. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo.

 
Aktualni koristni podatki

V septembru beležimo inflacijo
Življenjske potrebščine so se septembra v primerjavi z avgustom podražile za 0,3 %. Letna rast cen je bila –0,3 % (v enakem obdobju lani je bila 1,4 %). >Več

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 176 delovnih ur
• 0 prazničnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec julij znaša 1.535,66 eura in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,56 eura.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 eura znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 eura znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 eura znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 eura znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 eura znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 eura znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vas vabimo k ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

• Nejc Ojsteršek: spletna delavnica FinD-INFO - iskalnik in druga orodja (posnetek je brezplačen)

• Marija Dolmovič Cerjak: spletni seminar Preventivno prestrukturiranje za srednje in velike družbe

 
Aktualni koristni podatki

Planet GV organizira 14. Davčno – finančno konferenco, ki bo potekala 16. in 17. oktobra 2014 v Hotelu Slovenija v Portorožu. Program konference si lahko ogledate tukaj.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.