Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času oblikovanja nove vladne koalicije in poletnih dopustov zakonodajnih sprememb res ni veliko. V zadnjem tednu je bilo sprejetih le nekaj uredb in sklepov, naj omenimo Sklep o razširjeni veljavnosti celotne kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo. Med novimi članki na portalu vam v branje ponujamo temo o pričakovanem nadaljevanju privatizacije. Osrednji članek Tednika pa tokrat obravnava solidarno odgovornost, ki jo prinaša novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H) in bo uvedena z namenom preprečitve davčnih utaj. Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/29, 6. avgust 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Še pred mesecem smo trepetali zaradi politične negotovosti in njenega morebitnega vpliva na korenito spremembo napovedanih reform, zdaj pa si lahko malo oddahnemo. V članku Privatizacija bo preberite o tem, da obljub, danih EU, ne bo tako preprosto snesti.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v članku Storitve znotraj in zunaj EU pojasnjuje, ali je potrebna identifikacija za DDV, če podjetje opravlja storitve za malega davčnega zavezanca iz EU in iz tretjih držav.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih vrstah zavarovanj

 
Zakonodajne novosti

FURS doslej rešil 71 odstotkov vloženih ugovorov na dohodnino Finančna uprava RS (Furs) oz. nekdanja davčna uprava je doslej rešila 71,3 odstotka vloženih ugovorov zoper informativni izračun dohodnine za lani. V teh dneh je namreč zavezancem, ki so se pritožili, poslala z osebno vročitvijo 27.687 odločb. > Več...

Vlada z natečajem za iskanje uspešnih evropsko sofinanciranih projektov Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko ter ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta objavila natečaj za predloge evropsko sofinanciranih projektov, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov ali lokalnih skupnosti. Predloge zbirata do 12. septembra. > Več...

Računsko sodišče Zpizu izreklo mnenje s pridržkom Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o pravilnosti poslovanja Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) v letu 2012 izreklo mnenje s pridržkom. ZPIZ je namreč javnim uslužbencem določil plačo v nasprotju z zakonom ter v nekaterih primerih uživalcem nepravilno določil in izplačal pokojnino. > Več...

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah S prvim avgustom je začel veljati Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja, uporabljati pa se začne 17. oktobra. Pravilnik določa, da morajo ponudniki plačilnih storitev za račune registriranih zavezancev iz prvega odstavka 10.a člena ZDIJZ Upravi Republike Slovenije za javna plačila sporočati podatke o stanju na računih zavezancev in vseh plačilnih transakcijah opravljenih v breme teh računov, ki jih določa drugi odstavek 10.a člena ZDIJZ.

Sklep o razširjeni veljavnost celotne kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo Veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo se razširi na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo skladno z zakonom obrtno dejavnost po veljavnih predpisih.

Spremembe splošnih pravil izvajanja denarne politike Sklep o spremembah in dopolnitvah > Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike bo začel veljati 20. avgusta, razen točke 6, ki je začela veljati 2. avgusta. Med spremembami omenjamo zmanjšani odbitek (16 % > 10 %) pri vrednotenju listinjenih vrednostnih papirjev iz 2. odstavka točke 5(A).1. in novi enotni odbitek 22 % za listinjene vrednostne papirje, ki nimajo dveh bonitetnih ocen najmanj "enojni A" iz 3. odstavka iste točke. V petem odstavku iste točke se za obravnavane listinjene vrednostne papirje uporablja odbitek v višini 22 % (prej 32 %). Dodan je bil tudi nov šesti odstavek k isti točki, in sicer glede listinjenih vrednostnih papirjev z določbami o neprekinjenosti servisiranja. Tretji odstavek točke 5 (A). 2 se spremeni tako, da se širijo možnosti izjemnih bančnih posojil Banke Slovenije. Dodala se je tudi nova točka 5(A).3 glede določenih kratkoročnih dolžniških instrumentov.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 2. avgusta so začele veljati spremembe > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki poleg spremembe izraza M011 glede prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v preglednici iz 3. člena črta tudi četrto alinejo 19. člena. Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo prilogo 1. Črtanje izraza M011 iz 3. člena uredbe se začne uporabljati s 1. januarjem 2015, s tem datumom pa se začne uporabljati tudi nova priloga 1, do takrat pa se uporablja besedilo priloge, kot je določeno v prilogi 2 te uredbe.

>> Preverite še ostale spremembe zakonodaje, ki so začele veljati 5. avgusta na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Institut solidarne odgovornosti je bil uveden z namenom preprečevanja davčnih utaj, ki so povezane s posebno ureditvijo trgovanja znotraj Unije. Pri uvedbi instituta se je izhajalo iz analize davčnih utaj v Skupnosti, pri čemer je bilo ugotovljeno, da do velike izgube prihodkov iz DDV prihaja s t.i. davčno utajo tipa »davčni vrtiljak«. V članku V boju proti goljufijam novela ZDDV-1H širi institut solidarnostne odgovornosti so predstavljene spremembe, ki naj bi stopile v veljavo najkasneje s 1. januarjem 2015.

 
Izbor iz arhiva

Revizija upravnega postopka glede koncesijske pogodbe
V obravnavani zadevi X Ips 422/2012 gre za revizijo upravnega postopka, v katerem je davčni organ revidentki za leto 2010 dodatno odmeril razliko davka od dohodkov pravnih oseb. Predmet odmere so določene storitve oz. dela, ki jih je revidentka opravila v skladu s koncesijsko pogodbo. Če je s koncesijsko pogodbo zajetih več storitev, to še ne pomeni, da gre za enotno storitev. Če so v konkretni pogodbi podane posebne okoliščine, se lahko več storitev šteje za enotno storitev, pri tem pa se upošteva gospodarski vidik transakcije. Izvajanje storitve na podlagi koncesijske pogodbe pomeni le to, da je občina revidentki podelila pravico opravljati navedene storitve javne službe v tej obliki, kar pa na obdavčenje ne vpliva.

Po presoji Vrhovnega sodišča je bilo v obravnavanem primeru pravilno odločeno, da se med prihodke za leto 2010 upoštevajo dejansko opravljena obnovitvena dela v letu 2010 ter pravilno odmerjen DDV, saj so storitve obnove javnih cest ločene gradbene storitve in se ne štejejo kot enotna storitev po koncesijski pogodbi. Glede na ugotovljeno dejansko stanje Vrhovno sodišče posebnih okoliščin, ki bi narekovale enotno obravnavo, ni našlo, enotna obravnava storitev pa ne izhaja iz veljavne ureditve, niti iz sklenjene koncesijske pogodbe in tudi ne iz narave posameznih storitev po pogodbi.

 
Pomembno iz rokovnika

Novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet Objavljeni so novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet, ki pričnejo veljati 28. septembra 2014 in upoštevajo priporočila za izboljšanje varnosti spletnih plačil s strani ECB. Poleg tega je dodana Vloga za posredovanje izdanih e-računov ter prejemanje obračunov stroškov e-računov in stroškov e-plačil ter posredovanje izdanih e-računov. > Več…

 
Aktualni koristni podatki

Deflacija v juliju 2014
Življenjske potrebščine so se julija v primerjavi z junijem pocenile za 1,1%. Rast cen je bila v juliju 2014 na letni ravni ničelna (v juniju 2014 je bila 0,8-odstotna), v juliju 2013 pa 2,6-odstotna. > Več…

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.531,66 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,87 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,64 evra za podpisnike KPND in 3,52 evra po ZUJF
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če med letom niste imeli časa za ogled razpisanih spletnih seminarjev, si morda v poletnih dneh vzamete nekaj minut za ogled katerega izmed posnetkov izvedenih spletnih seminarjev. Naročniki jih najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom). Zbranih je več kot 50 posnetkov! Posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov

Nenaročniki najdete izbor brezplačnih spletnih seminarjev (označeni so z zeleno) na spletni strani portala FinD-INFO – SPLETNI SEMINARJI.

Vabljeni k ogledu!

 
Aktualni koristni podatki

V okviru septembrskega tradicionalnega Tedna računovodij se lahko udeležite tudi brezplačnih predavanj, ki so že razpisana.

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.