Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Zaradi poletnih dopustov smo pripravili dvojno številko Tednika, v kateri namenjamo večjo pozornost noveli Zakona o dohodnini (Zdoh-2N) in noveli Zakona o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2K). Nove določbe omenjenih novel zvišujejo prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev s 50.000 na 100.000 evrov, hkrati pa se zvišujejo normirani stroški s 70 na 80 odstotkov. Davčni zavezanci bodo morali na omenjene spremembe še počakati, saj se ukrep začne uporabljati z novim davčnim letom. Med ostalimi spremembami predpisov komentiramo še spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S).

Izreden odziv bralcev tednika FinD-INFO na akcijo 14-dnevnega BREZPLAČNEGA dostopa nas je prepričal, da povabimo tudi vas, če priložnosti še niste izkoristili, k prijavi na portal FinD-INFO brez obveznosti. Prijava je enostavna, le izpolnite obrazec in pridobite geslo za popolni vpogled v vse članke Tednika in zbirke portala FinD-INFO.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/25-26, 9. julij 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V računovodskih standardih najdemo zelo malo določb glede vzdrževanja. Inštitut za računovodstvo v mnenju Računovodska obravnava vzdrževanja pojasnjuje računovodski vidik v zvezi z rednimi pregledi oziroma popravili opredmetenih OS.

 
Davčne novosti

V prispevku Nike Hudej Obdavčitev dohodkov tujega gledališča (pravne osebe) v Sloveniji je predstavljeno stališče Vrhovnega sodišča RS, ki ga je zavzelo v zadevi X Ips 113/2013 glede vprašanja pravilne razlage tretjega odstavka 17. člena konvencij.

 
Zakonodajne novosti

SID banka z novo podporo malim in srednjim podjetjem SID banka je objavila nov program dolgoročnega financiranja mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb. Cilj 5,3 milijona evrov vrednega programa je spodbujati naložbe omenjenih podjetij s področja učinkovite rabe energije, so sporočili iz SID banke. > Več...

Sprememba Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis Uredba spreminja obveznost poročanja o dodeljenih državnih pomočeh, in sicer tako, da se poroča Ministrstvu za finance v 30 dneh po izplačilu državne pomoči. Po zdaj veljavni ureditvi so se podatki o dodeljenih državnih pomočeh posredovali ministrstvu, ki vodi centralno zbirko podatkov, do 15. marca za preteklo leto. S predlagano spremembo uredbe se bo ta pomanjkljivost odpravila in bodo na voljo tekoči podatki. > Več…

Državni zbor RS potrdil novelo zakona o izvršbi in zavarovanju Poslanci Državnega zbora RS so z 59 glasovi za in nobenim proti potrdili predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero se bodo pospešili in hitreje zaključili izvršilni postopki. Tako bo po novem pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine. > Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Noveli ZDoh-2N in ZDDPO-2K zvišujeta prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev
5. julija 2014 sta začeli veljati novela > Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in novela > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki razširjata kategorijo zavezancev. Zavezanci bodo lahko ugotavljali davčno osnovo za davčno obdobje z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov skladno z davčnim postopkom pod naslednjimi pogoji: če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njihovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov ali če ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev. Noveli zvišujeta tudi normirane stroške s 70 na 80 odstotkov. Določbe se začnejo uporabljati za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.

Vračanje preveč izplačanih plač
Dolgo časa usklajevane spremembe > Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki veljajo od 8. julija, omogočajo poravnavo med delodajalcem in delojemalcem glede preveč izplačanih plač javnih uslužbencev. Novi 3.a člen določa, da mora uslužbenec vrniti razliko v višini največ dveh osnovnih plač za obdobje zadnjih 10 mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače. Če dogovora o vračilu ne bi bilo, se zadeva rešuje pred sodiščem v skladu s splošnimi pravili civilnega prava. Novela določa možnost odpusta dolga v primeru socialne ogroženosti uslužbencev in možnost, da tisti, ki so že vrnili preveč izplačan del plače, določen znesek dobijo nazaj. Spremenjeni 43.b člen določa način dela inšpektorja, 43.č člen pa prenovljene ukrepe inšpektorja.

Razkritje vseh slabih bančnih posojil
19. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki določajo, da so v prihodnje javni tudi tisti podatki o slabih posojilih, ki niso bili preneseni na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in so ostali na državnih bankah – primerjalnik 6.a člena. Bančna stroka se ni strinjala s takšno rešitvijo, kar je utemeljevala s posegom v bančno tajnost, stališče predlagateljev novele pa je, da obstaja cela vrsta drugih interesov javnosti, ki pretehtajo bančno tajnost. Omenjene informacije banke posredujejo prek svojih spletnih strani v roku treh mesecev od prenosa kreditov neplačnikov na DUTB, na način, ki ga določi Banka Slovenije v skladu z desetim odstavkom 10.a člena.

Spremembe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
19. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), ki naj bi olajšale in spodbudile socialno podjetništvo. Novela omogoča brezplačen dostop do nepremičnega premoženja države ali občin vsem subjektom s statusom socialnega podjetja za obdobje, ki ni daljše od treh let. Po tem obdobju podjetje dobi možnost, da isto nepremično premoženje vzame v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe. Podjetje mora v času brezplačne uporabe prostorov ves čas delovati po načelih socialnega podjetništva. V primeru kršitve tega pogoja pa novela predvideva sankcije vrnitve neopravičeno prejetih koristi v višini najemnin – primerjalnik 30. člena.

>> Oglejte si še ostale spremembe zakonodaje, ki so stopile v veljavo s 5. julijem na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kljub nasprotovanju Vlade je Državni zbor RS sprejel noveli ZDoh-2N in ZDDPO-2K in tako prisluhnil predvsem predstavnikom gospodarstva, ki so si za spremembe sistema pavšalne obdavčitve prizadevali že dalj časa. Obe noveli sta kratki, saj uvajata zgolj spremembe sistema pavšalne obdavčitve. Noveli se nanašata na spremembe sistema ugotavljanja davčne osnove z ugotavljanjem normiranih odhodkov, pojasnjuje v komentarju Spremembe sistema pavšalne obdavčitve v skladu z novelama ZDoh-2N in ZDDPO-2K Andrej Grah Whatmough.

 
Izbor iz arhiva

Mandatna pogodba
Od izročenih 92.000 evrov je toženec vrnil le 12.724, zato je tožnica vložila tožbeni zahtevek v višini 79.276 evrov, ki ga je sodišče prve stopnje zavrnilo, saj ni uspela dokazati, da je denar tožencu posodila. Tožnica se je pritožila na višje sodišče, kjer je bila zavrnjena tudi njena pritožba (VSM sodba I Cp 735/2013 ). Sodišče je pojasnilo, da celoten dogovor pravdnih strank, da bo toženec s prevzetim denarjem za tožnico kupil delnice X in jih hranil na svojem računu ter jih po dogovoru prodal, predstavlja vsebino mandatne pogodbe iz prvega odstavka 766. člena OZ in ne posojilne pogodbe, kot je zatrjevala tožnica.

 
Pomembno iz rokovnika

Izvajanje pobotov iz naslova letnega poračuna dohodnine za leto 2013
DURS obvešča davčne zavezance, ki so prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2013 iz 2. tranše in so upravičeni do vračila dohodnine, da bodo dne 14. julija 2014, izvedli pobote neplačanih obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 9. julija 2014. Zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najpozneje do 11. julija 2014, da ne bi prihajalo do dvakratnega plačila.

Po novem eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznostih
Od 1. septembra dalje bo DURS o neplačanih davčnih obveznostih opominjala le še preko portala eDavki. Zavezance zato pozivajo, da jim za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki sporočijo elektronski naslov, kar uredijo preko portala eDavki s posebnim obrazcem. > Več…

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet
UJP sporoča, da je nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, 1.36. Dopolnitve so naslednje: kontrola podatkov o nacionalni klirinški kodi, dodana je možnost oddaje vloge za posredovanje izdanih e-računov, na vstopni strani so dodani zavihki: prejeti e-računi, naročanje na e-račune, izdani e-računi, ter zavihek obrazci/stroški. > Več…

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec april znaša 1.531,17 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.526,15 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabljeni k ogledu zadnjega spletnega seminarja pred poletnimi počitnicami, ki smo ga za vas izvedli na portalu FinD-INFO: Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov, s predavateljico Silvo Koritnik Rakela, DipIFR

Posnetek spletnega seminarja najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom).

 
Aktualno

POLETNA AKCIJA ZA BRALCE TEDNIKA FinD-INFO:

100% dostop do portala FinD-INFO – 14 dni BREZPLAČNO
Do konca JULIJA 2014 lahko izpolnite obrazec in pridobite popolni vpogled v članke Tednika FinD-INFO, tudi do arhiva objavljenih člankov ter preverite portal FinD-INFO. V poletni akciji - 100% dostop BREZPLAČNO, vam ponujamo 14 - dnevni dostop do portala FinD-INFO. Z geslom lahko dostopite do vseh člankov, mnenj in arhiva Tednika FinD-INFO ter do vseh zbirk na portalu FinD-INFO. Ponujamo aktualne dodatne vsebine, kot so: izračuni na portalu FinD-INFO, spletni seminarji, zbirka Insolvenčnih postopkov.

Za vse dodatne informacije glede akcije 100% brezplačno do portala FinD-INFO so vam na voljo prijazni svetovalci na tel št. 01/438-01-84 ali na naslovu: prodaja@ius-software.si.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.