Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Med zadnjimi spremembami predpisov izpostavljamo Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. S podzakonskim aktom se urejajo nesorazmerne ali celo pretirane zahteve glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju. Opozarjamo tudi na sprejeti Pravilnik o dopolnitvah > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki določa odlog ali obročno plačilo davka za poslovni subjekt, če je zanj s strani sodišča izdan pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju. Rubrika »V središču« vas seznanja z vse pogostejšim delom na domu, ki pa delodajalca zavezuje k spoštovanju več določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

V mesecu juliju lahko bralci Tednika izkoristite 14-dnevni BREZPLAČNI dostop do portala FinD-INFO, ki ponuja popolni vpogled v članke Tednika in v zbirke portala FinD-INFO. Za dostop le izpolnite obrazec in že pridobite geslo!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/24, 2. julij 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Vračilo zemljišč pojasnjuje, da se denacionalizirano premoženje v trenutku vrnitve izkaže med dolgoročnimi sredstvi, vendar to ne predstavlja prihodkov pravne osebe.

 
Davčne novosti

Slovenija je pred 15 leti uvedla DDV, ki je nadomestil dotedanji prometni davek, in trošarinski sistem. Takratna vlada je navajala, da DDV uvaja zaradi normalizacije davčnega sistema in njegove strukture ter nekaterih prednosti pred drugimi oblikami prometnih davkov, in sicer v okviru prilagajanja ureditvi v EU, kjer je ta oblika davka obvezna.

 
Zakonodajne novosti

Plače pri registriranih fizičnih osebah v začetku leta navzdol Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je v prvem četrtletju letošnjega leta v Sloveniji znašala 907,76 evra. Glede na zadnje četrtletje lani se je znižala tako nominalno kot realno, medtem ko se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zvišala, navaja statistični urad. Več…

Javnofinančni primanjkljaj v prvem četrtletju 5,5 odstotka BDP Javnofinančni primanjkljaj je bil v prvem četrtletju letos ocenjen na 465 milijonov evrov ali 5,5 odstotka BDP, medtem ko je bil v enakem obdobju lani ob izdatkih za dokapitalizacijo NLB pri 856 milijonov ali 10,5 odstotka BDP. Javni dolg je konec četrtletja dosegel 78,7 odstotka BDP, je objavil državni statistični urad. Več..

Banke v štirih mesecih s skoraj 85 milijoni evrov čistega dobička, slaba posojila še navzgor Banke so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 84,7 milijona evrov dobička po davkih, potem ko so v enakem obdobju lani poročale o 39,6 milijona evrov čiste izgube. Neto oslabitve in rezervacije so dosegle 112,2 milijona evrov in bile za 39,4 odstotka nižje kot v enakem lanskem obdobju. A delež slabih posojil se še naprej viša. Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Finančna zavarovanja pri javnem naročanju
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki bo začela veljati 12. julija, je bila sprejeta z namenom, da bi spremenili dosedanje prakse javnih naročnikov v zvezi z obsežnimi, nesorazmernimi in nepotrebnimi zahtevami za finančna zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ali odprave napak v garancijski dobi. Z uredbo se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj. Ohraniti se skuša največja možna raven fleksibilnosti, saj je treba pri presoji potreb po zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila.

Ugotavljanje identitete oseb, ki zahtevajo potrdilo
Spremembe in dopolnitve Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), ki bodo začele veljati 8. julija, dopolnjujejo oddelek kvalificiranih potrdil in overiteljev, ki jih izdajajo. Trije novi odstavki v 31. členu - primerjalnik besedila dodatno urejajo ugotavljanje identitete in drugih pomembnih lastnosti osebe, ki zahteva potrdilo. Tako je po novem to mogoče tudi na podlagi veljavnega kvalificiranega potrdila, ki ga je izdal overitelj, uvrščen na zanesljivi seznam nadzorovanih overiteljev v skladu z Odločbo Komisije 2009/767. Overitelj mora pri državnih organih preveriti naslednje podatke o osebi, ki zahteva izdajo potrdila: identifikacijsko oznako, ime in priimek imetnika potrdila oz. firmo in sedež pravne osebe. V kazenskih določbah se globe v tolarjih spremenijo v globe v evrih, tako je po 1. odstavku 47. člena (overitelju) po novem možno izreči globo od 2.000 do 20.000 evrov, po drugem odstavku (odgovorni osebi overitelja) od 200 do 400 evrov, po tretjem (overitelju posamezniku) pa od 400 do 1.200 evrov. Po 48. (imetniku potrdila) in 49. členu (posamezniku, ki brez vednosti podpisnika ali imetnika potrdila uporabi njegove podatke za elektronsko podpisovanje) je mogoče izreči globe od 200 do 600 evrov.

Odlaganje davčnih obveznosti za poslovne subjekte
21. junija je pričel veljati Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki določa, da se lahko poslovnemu subjektu odobri odlog ali obročno plačilo davka, če mu je sodišče izdalo pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju na podlagi določb Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). V tem primeru ni potrebo izpolnjevanje ostalih kriterijev iz Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. V zvezi s to spremembo je bil nekoliko dopolnjen tudi obrazec vloge za odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode, ki je priloga in sestavni del pravilnika.

Sprememba razlage 37. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
Spremeni se razlaga prvega odstavka 37. člena > Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki opredeljuje »Dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat«.

V postopkih izvršbe in zavarovanje vročanje po elektronski poti
Od 1. julija 2014 je po Odredbi mogoče vročanje po elektronski poti v postopkih izvršbe in zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka.

Izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
1. julija je stopil v veljavo Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP). Združene države Amerike so uzakonile določbe, ki so splošno znane kot Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) in za finančne institucije uvajajo poročanje v zvezi z nekaterimi računi. Sporazum med drugim določa, da Vlada Združenih držav Amerike pridobiva informacije v zvezi z nekaterimi računi rezidentov Slovenije, ki jih vodijo finančne institucije ZDA, ter je zavezana k izmenjavi takih informacij z Vlado Republike Slovenije in doseganju enakovrednih ravni izmenjave, če sta vzpostavljeni ustrezna zaščita in infrastruktura za učinkovito izmenjavo.

>> Oglejte si še ostale spremembe zakonodaje, ki so stopile v veljavo s 1. julijem na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Delo na domu šteje kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, vendar izven delovnih prostorov delodajalca. Na podlagi ZDR-1 se za delo na domu šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Za opravljanje dela na domu Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se med delavcem in delodajalcem sklene posebna pogodba o zaposlitvi. Katere so še druge dolžnosti delodajalca pred nameravanim začetkom dela na domu, preberite v članku Irene Kamenščak Opravljanje dela na domu.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi VSM sodba I Cp 1431/2013 je višje sodišče zavrnilo pritožbo toženke in potrdilo prvostopenjsko sodbo, ki toženki nalaga, da je dolžna tožeči stranki plačati 3.000 evrov skupaj z zamudnimi obrestmi. V pritožbi je toženka izpostavila, da naj bi sodišče napačno ocenilo veljavnost preklica asignacije (1035. člen OZ). Po oceni pritožbenega sodišča je bilo na prvi stopnji pravilno zaključeno, da je toženka s podpisom asignacijske pogodbe sprejela nakazilo, ki ga asignant s kasnejšim preklicem pooblastila ni več mogel veljavno preklicati. Sodišče je tako popolnoma utemeljeno odločilo, da je toženka dolžna izpolniti z akceptom prevzeto obveznost do tožeče stranke. Vse navedeno je narekovalo zavrnitev pritožbe in potrditev izpodbijane prvostopne sodbe (353. člen ZPP).

 
Pomembno iz rokovnika

UJP - Proračunskim uporabnikom bo UJP med 1. in 7. julijem 2014 po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev posredovala obrazec Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6.

UJP je na svoji spletni strani za potrebe izmenjave e-računov objavila seznam proračunskih uporabnikov, prejemnikov in izdajateljev e-računov.

DURS je izdala javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2013. Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2014 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2014, pod pogojem, Več…

DURS obvešča uporabnike brskalnika Internet Explorer 8, da se bo z nadgradnjo sistema eDavki ukinila podpora omenjenemu brskalniku. Nadgradnja se bo izvajala postopoma in se bo zaključila v mesecu juliju.

 
Aktualni koristni podatki

TOM za julij 2014
Mesečna TOM v juliju 2014 ostaja 0,1 %, medtem ko se je letna TOM znižala na 1,18 %.

Predpisana OM za zamudne obresti
Ministrstvo za finance je objavilo višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 30. junija 2014, ki znaša 8,15 %.

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec april znaša 1.531,17 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.526,15 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Vabljeni k ogledu zadnjega spletnega seminarja pred poletnimi počitnicami, ki smo ga za vas izvedli na portalu FinD-INFO: Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov, s predavateljico Silvo Koritnik Rakela, DipIFR

Posnetek spletnega seminarja najdete v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom).

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Aktualno

POLETNA AKCIJA ZA BRALCE TEDNIKA FinD-INFO:

100% dostop do portala FinD-INFO – 14 dni BREZPLAČNO
Izpolnite obrazec in pridobite popolni vpogled v članke Tednika FinD-INFO, tudi do arhiva objavljenih člankov ter preverite portal FinD-INFO. V poletni akciji - 100% dostop BREZPLAČNO, vam ponujamo 14 - dnevni dostop do portala FinD-INFO. Z geslom lahko dostopite do vseh člankov, mnenj in arhiva Tednika FinD-INFO ter do vseh zbirk na portalu FinD-INFO. Ponujamo aktualne dodatne vsebine, kot so: izračuni na portalu FinD-INFO, spletni seminarji, zbirka Insolvenčnih postopkov.
Za vse dodatne informacije glede akcije 100% brezplačno do portala FinD-INFO so vam na voljo prijazni svetovalci na tel št. 01/438-01-84 ali na naslovu: prodaja@ius-software.si.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.