Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Danes vas pozdravljamo z dvojno številko, saj nas naslednjo sredo čaka praznik – Dan državnosti. Zato vas v nekoliko obsežnejši številki tednika seznanjamo z več spremembami predpisov, med drugim komentiramo novelo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih in spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah. Rubriko »V središču« namenjamo društvom, ki jih je v Sloveniji veliko in jim verjetno pri nasvetih in strokovnih prispevkih namenjamo premalo pozornosti. Tokrat vas podrobneje seznanjamo z določili oddaje letnega poročila in obračuna davka na dohodek pravnih oseb za društva.

Za zveste bralce Tednika, nekateri nas spremljate že vrsto let, smo pripravili 14 - dnevni BREZPLAČNI dostop do portala FinD-INFO, ki ponuja popolni vpogled v članke Tednika in v zbirke portala FinD-INFO. Izpolnite obrazec za dostop!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/23, 18. junij 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Minilo je leto dni od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je za delodajalce prinesel kar nekaj rešitev, ki jih razbremenjujejo nepotrebnih administrativnih bremen. Dobrodošla je tudi možnost vročanja nekaterih pisanj po elektronski poti, čeprav se pri tem v praksi postavljajo številna vprašanja, ki jih v prispevku Vročanje po ZDR-1 predstavlja Miha Šercer.

 
Davčne novosti

Andrej Grah Whatmough v prispevku Bliža se rok za vračilo DDV, plačanega v tujih državah opozarja na skrajni čas za pregled računov, prejetih v letu 2013, zlasti tistih, na katerih je obračunan tuji DDV. Ne pozabite, da bo potrebno vložiti zahtevke za vračilo DDV.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih

 
Zakonodajne novosti

V letu 2013 v porastu tako delo kot zaposlovanje na črno
Organi, ki nadzorujejo delo in zaposlovanje na črno, so imeli lani veliko dela. Nadzor so zaostrili, pri tem pa ugotovili več kršitev, je razvidno iz poročila komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. V boju s tem pojavom bo v prihodnje pomemben nov zakon o delu na črno, zaželeni pa so že tudi novi ukrepi. > Več...

Povprečna mesečna neto plača aprila znova dosegla 1000 evrov
Povprečna mesečna neto plača v Sloveniji je po januarju aprila znova dosegla 1000 evrov, saj je znašala 1000,80 evra. Na mesečni ravni je bila povprečna mesečna neto plača nominalno višja za 0,4 odstotka, realno pa za 0,1 odstotka nižja od povprečne plače za marec, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada. > Več...

Obresti na slovenske obveznice pod tremi odstotki
Ugodna gibanja na sekundarnem trgu državnega dolga po nedavnih odločitvah Evropske centralne banke (ECB) se nadaljujejo. Zahtevana donosnost na slovenske 10-letne obveznice se je v začetku tega tedna po podatkih z borze MTS znižala pod tri odstotke, kar je nova rekordno nizka vrednost po vstopu države v območje skupne valute. > Več...

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Sprememba organizacijskih enot Finančne uprave RS
Novela > Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih med drugim spreminja organizacijske enote velikih organov v sestavi, in sicer določa, da so organizacijske enote Finančne uprave RS: generalni finančni urad, finančni uradi, posebni finančni urad in izpostave. V skladu z omenjeno spremembo se uskladijo tudi drugi členi uredbe. V prilogi I – Opisi tipičnih uradniških delovnih mest se poglavje V. preimenuje v Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C5 - Uradniki finančne uprave, ki določa delovna mesta od carinika do finančnega svetnika. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest finančne uprave se mora uskladiti s to uredbo najkasneje do 1. avgusta 2014.

Dopolnitev 60. plačnega razreda javnega sektorja
Novela > Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju v Prilogo I: Neposredna uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v plačne razrede, katerih ustanovitelj je država in jih pretežno financira državni proračun ali blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja dodaja v 60. plačni razred direktorja/inšpektorja OSM. Dopolnitev je začela veljati 14. junija, črtanje uvrstitev delovnih mest direktorjev Davčne uprave RS in Carinske uprave RS v plačne razrede pa se začne uporabljati 1. avgusta 2014.

Dopolnitev e-trošarinskega dokumenta in novi obrazci prilog
14. junija je začel veljati spremenjeni Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah. Pri izpolnjevanju elektronskega trošarinskega dokumenta je bil dodan nov podatkovni element 16 f v primeru zbirnega prevoza. Pri obračunu trošarine (6. odst. 43. člena) je bila dodana obveznost trošarinskega zavezanca za električno energijo oz. zemeljski plin. Dodan je bil 49.a člen, ki ureja prijavo cen tobačnih izdelkov na obrazcu VZD-CIG (Priloga 13). Obrazci iz prilog 8, 9, 10, 10a in 11 se nadomestijo z novimi.

Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo
14. junija je začel veljati Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Na podlagi spremenjenega Zakona o varstvu potrošnikov, ki je začel veljati 13. junija, omenjeni pravilnik določa vsebino in obliko obrazca, na katerem lahko podjetje pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov zagotovi potrošniku informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ter vsebino in obliko obrazca za odstop potrošnika od pogodbe.

Določitev višine OM po katerih BS obrestuje sredstva javnih subjektov
11. junija je stopil v veljavo Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov do skupne protivrednosti 200 mio EUR (prag obrestovanja) in nad tem zneskom, po različnih obrestnih merah, vključno z negativno obrestno mero. Pri izračunu kvote v višini 200 mio EUR se najprej upošteva vsa novo vezana sredstva in šele nato vpogledna sredstva. Za novo vezana sredstva se štejejo vse vezave sredstev od vključno 5. junija 2014 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati dosedanji sklep.

Spremembe Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
14. junija je stopil v veljavo Sklep o spremembah in dopolnitvah > Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki v točki 3.8 spreminja obrestovanje mejnega depozita: (a) po pozitivni obrestni meri, (b) po obrestni meri nič ali (c) po negativni obrestni meri. Dopolnita se tudi točki 4.1.2., ki določa način poplačila terjatev nasprotne stranke, če je obrestna mera za mejni depozit negativna, in točka 4.3.6.4 ki določa način poplačila terjatev iz naslovna negativne obrestne mere iz vpisanega vezanega depozita. V 7 poglavju je med drugim opredeljeno, da se sredstva na računu obveznih rezerv obveznika, ki presegajo njegove izračunane obvezne rezerve, ne obrestujejo.

Določitev načina objav informacij o kreditih neplačnikov na internetu
Od 14. junija velja Navodilo o načinu objave informacij neposredno povezanih s krediti neplačnikov, ki določa podrobnejši način, po katerem Družba za upravljanje slabih terjatev bank (DUTB) objavi informacije o kreditih neplačnikov skladno s 6.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v svetovni splet. DUTB posreduje v svetovni splet podatke v obliki in z vsebino kot je določena v prilogi 1 in prilogi 2, ki sta sestavni del navodil.

Razširjena veljavnost KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
13.6.2014 je stopil v veljavo Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki razširja veljavnost KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, na vse delodajalce, ki opravljajo kot glavno dejavnost: dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, dejavnost avtokampov, taborov in dejavnost igralnic.

>> Oglejte si še ostale spremembe zakonodaje, ki danes stopijo v veljavo na FinD Alert koledarju (prijava z geslom)

 
Aktualno iz rubrike v središču

Društva so po Zakonu o društvih zavezana k sestavitvi letnega poročila na koncu obračunskega obdobja. Prav tako društva spadajo med pravne osebe, ki morajo predložiti davčni obračun skladno z določili 356. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki določa, da davčni obračun predložijo tudi davčni zavezanci, oproščeni davka po 9. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ( ZDDPO-2). V prispevku Določila oddaje letnega poročila in obračuna davka na dohodek pravnih oseb za društva o tem podrobno piše Marina Zupančič.

 
Izbor iz arhiva

Pogoji za zavarovanje davčne obveznosti
Prvostopenjski davčni organ je zaradi zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti tožniku prepovedal razpolaganje z nepremičninami in sklenil, da zavarovanje velja do dneva izpolnitve davčne obveznosti. Zoper to odločitev, ki jo je potrdil tudi drugostopenjski organ, je tožnik vložil tožbo na upravno sodišče. Po presoji sodišča (Sodba II U 158/2012) je izpodbijana odločba pravilna in skladna z določbami predpisov, na katere se sklicuje. Sodišče pojasnjuje, da davčni organ po 111. členu ZDavP-2 lahko zahteva zavarovanje še pred nastankom davčne obveznosti oziroma pred pridobitvijo izvršilnega naslova, torej še pred izdajo odmerne odločbe, kot je to storil v predmetni zadevi. Dovolj je namreč verjetnost, da bo davčna obveznost nastala in njena (verjetna) višina, kar pa je bilo v konkretnem primeru nedvomno podano.

 
Pomembno iz rokovnika

Večstranski pobot
AJPES poziva vse zainteresirane k obveznem in prostovoljnem večstranskem pobotu, ki bo 20. junija 2014.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec april znaša 1.531,17 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.526,15 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Na portalu FinD-INFO smo 12. junija 2014 izvedli spletni seminar Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov, s predavateljico Silvo Koritnik Rakela, DipIFR.

Naročnikom je posnetek brezplačno že na voljo. Poiščite ga v arhivu – Moj FinD-INFO (prijava z geslom).

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Aktualno

POLETNA AKCIJA ZA BRALCE TEDNIKA FinD-INFO:

100% dostop do portala FinD-INFO – 14 dni BREZPLAČNO
Izpolnite obrazec in pridobite popolni vpogled v članke Tednika FinD-INFO, tudi do arhiva objavljenih člankov ter preverite portal FinD-INFO. V poletni akciji - 100% dostop BREZPLAČNO, vam ponujamo 14 - dnevni dostop do portala FinD-INFO. Z geslom lahko dostopite do vseh člankov, mnenj in arhiva Tednika FinD-INFO ter do vseh zbirk na portalu FinD-INFO. Ponujamo aktualne dodatne vsebine, kot so: izračuni na portalu FinD-INFO, spletni seminarji, zbirka Insolvenčnih postopkov.
Za vse dodatne informacije glede akcije 100% brezplačno do portala FinD-INFO so vam na voljo prijazni svetovalci na tel št. 01/438-01-84 ali na naslovu: prodaja@ius-software.si.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.