Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Med zadnjimi novostmi v zakonodaji komentiramo spremembe > Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1), ki so začele veljati 7. junija in so že dodane v prečiščeno besedilo na portalu FinD-INFO. Osrednjo temo tednika namenjamo predstavitvi novih pravil obdavčitve z DDV, ki jih prinaša predlog novele Zakona o davku na dodatno vrednost (ZDDV-1) in naj bi bile uveljavljene z novim letom. Vljudno vas vabimo tudi na jutrišnji spletni seminar Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov, ki je za naročnike FinD-INFO brezplačen. Pohitite s prijavo, saj je nekaj mest še prostih!

Prijetno branje vam želimo in obilo poletne osvežitve!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/22, 11. junij 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Naročnikom portala FinD-INFO priporočamo v branje mnenje Knjiženje daril kupcem, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

V prispevku Obračun DDV pri leasing pogodbi izpostavljamo problematiko iz sodne prakse. Primer se nanaša vračilo davka na dodano vrednost (DDV) v leasing razmerju, ko pogodba ni bila realizirana, kot je bilo med strankama prvotno predvideno in je zaradi neplačila leasingojemalca prišlo do vračila predmeta leasinga. V prispevku avtorica Julija Oremuž povzema bistvo obravnavane zadeve ter pravna vprašanja, o katerih bo odločalo Sodišče EU.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu

 
Zakonodajne novosti

DURS pozvala davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti
DURS je pozvala vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti. Trenutno je tik pred izvršbo 8.500, v pripravi za postopek izvršbe pa še 41.500 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 €. Stroški davčne izvršbe, ki jih je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni izvršbi, znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine. Za dodatnih 41.500 dolžnikov pa postopek izvršbe še pripravljajo. Več…

ECB znižala obrestne mere
Iz Evropske centralne banke (ECB) so v petek, 7. junija sporočili, da znižujejo temeljno obrestno mero na 0,15 odstotka, depozitno pa na -0,1 odstotka, kar pomeni, da bodo banke morale plačevati za držanje odvečne likvidnosti pri nacionalnih centralnih bankah. Več…

Novosti pri carinjenju poštnih pošiljk
Carinska uprava RS in Pošta Slovenije sta 1. junija 2014 uvedli spremembe pri carinjenju poštnih pošiljk, ki se pošiljajo v okviru pravil Svetovne poštne zveze. Spremenjeni način poslovanja bo strankam v večji meri omogočil uporabo elektronske izmenjave podatkov, hitrejšo izvedbo carinskega postopka in s tem predvsem pohitritev dostave pošiljk. Več...

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Spremembe Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka
7. junija so začele veljati spremembe > Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1), ki povečujejo pogostnost preverjanja kalkulacij na tri leta, spreminjajo pa tudi določitev katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za leto 2014, 2015 in 2016 iz 15. člena. Nova je tudi priloga, ki določa povprečni katastrski dohodek na posamezno vrsto dejanske rabe v evrih na hektar zemljišča izračunan v skladu s 3. odstavkom 15. člena.

Spremembe, ki jih prinaša novela o skupnem javnem naročanju
V veljavi je novela > Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, ki skrajšuje določbo o zavezancih (primerjalnik besedila 2. člena), dodaja med predmete skupnega naročanja nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme (primerjalnik besedila 3. člena) ter širi obvezne podatke, ki jih mora vsebovati predlog predmetov skupnega javnega naročanja (primerjalnik besedila 6. člena). V primeru, če za skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo v tekočem letu, še ni sklenjena pogodba ali okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila, lahko zavezanec odda javno naročilo in sklene pogodbo ali okvirni sporazum, pod pogojem, da v pogodbo ali okvirni sporazum vključi razvezni pogoj (prej odložni pogoj – primerjalnik besedila 2. odstavka 13. člena), da se pogodba ali okvirni sporazum sklepa za obdobje do sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.

Izračuni in modeli vrednotenja stavb z nadomestnimi šiframi

Spremembe in dopolnitve > Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki začnejo veljati 21. junija, med drugim nadomeščajo nekatere šifre dejanske rabe delov stavb za izračun vrednosti dela stavbe (primerjava besedila 2. in 14. odstavka 5. člena), šifre za izračun vrednosti parcel (primerjava besedila 3. odstavka 6. člena) in šifre pri uporabi modelov vrednotenja (primerjava besedila 1. odstavka 7. člena). Spremeni se tudi točkovnik STA-1 (stanovanja) v Prilogi 2, preglednici iz 2. in 4. koraka točke 1 Priloge 3 ter celotna Priloga 4 - Podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin po modelih vrednotenja nepremičnin.

Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije
Objavljen je bil novi Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, ki začne veljati 1. julija. Pravilnik med drugim določa 6-letni mandat članom Sveta BS, ki morajo ob nastopu mandata podpisati posebno izjavo, s katero jamčijo, da ni podan razlog nezdružljivosti s funkcijo člana Sveta BS po 38. členu Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1). Člani Sveta BS in delavci s posebnimi pooblastili ne smejo biti lastniki delnic ali kupovati delnic bank, hranilnic ali drugih oseb pod nadzorom BS, prav tako morajo prijaviti vsak nakup ali prodajo omenjenih vrednostnih papirjev, če jih je opravil njihov ožji družinski član. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Predlog novele ZDDV-1H prinaša spremembe pri obračunu DDV upnikov v insolvenčnih postopkih avtorica mag. Mojca Kunšek povzema bistvo sprememb, ki naj bi bile uveljavljane že s 1. januarjem 2015. Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H) med drugim prinaša nova pravila obdavčitve z DDV glede telekomunikacijskih storitev, vračila DDV davčnim zavezancem, ki imajo sedež v drugi državi članici, uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti ter nekatera druga pravila, ki naj bi prenesla večjo preglednost in jasnost določb glede davčne osnove in popravka obračunanega DDV v določenih primerih ter s tem povezanega popravka odbitka DDV. Več…

 
Izbor iz arhiva

Odpis davčnega dolga
Tožnica se je po zavrnitvi zahteve za odpis ali delni odpis davčnega dolga pritožila, vendar je tožena stranka v pritožbenem postopku pritožbo zavrnila, ker naj bi bilo na prvi stopnji pravilno ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev. V nadaljevanju je tožnica na upravno sodišče vložila tožbo, ki pa je bila prav tako zavrnjena (Sodba II U 129/2013). Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da so tožničini prejemki, kot izhajajo iz podatkov upravnega spisa, v času 6 mesecev pred vložitvijo vloge presegli predpisan dohodkovni kriterij iz 37. člena Pravilnika za odpis ali delni odpis davčnega dolga, s tem pa tožnica ni izpolnila pogoja za celotni odpis ali za delni odpis davčnega dolga.

 
Pomembno iz rokovnika

Večstranski pobot
AJPES poziva vse zainteresirane k obveznemu in prostovoljnemu večstranskemu pobotu, ki bo 20. junija 2014.

 
Aktualni koristni podatki

Tabela: Prispevki za socialno varnost samozaposlenih, za samostojne podjetnike – maj 2014

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.526,36 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.527,26 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

ŠE SE LAHKO PRIJAVITE NA JUTRIŠNJI BREZPLAČNI spletni seminar FinD-INFO *:

Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov, predavateljica Silva Koritnik Rakela DipIFR
12. junij 2014, od 13:00 do 13:45

Tema tokratnega spletnega seminarja je zanimiva tako za sestavljavce računovodskih izkazov kot za uporabnike teh izkazov. Pa tudi za poslovodstva, saj je odgovornost za sestavitev izkazov in njihovo interpretiranje naložena prav njim. Več…

Na voljo so še prosta mesta!

* Spletni seminar je brezplačno na voljo vsem naročnikom portalov FinD-INFO, IUS-INFO, INSOLV-INFO in EDUS, kotizacija za ostale znaša 49,90 EUR

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?

 
Aktualno

Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.