Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Današnjo številko tednika namenjamo delovnopravni tematiki. Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je pri ureditvi letnega dopusta vnesel nekaj sprememb, ki v praksi sprožajo vrsto vprašanj in dilem. Zato tokrat podrobneje pojasnjujemo splošna pravila o letnem dopustu in regresu, pravici do celotnega letnega ali sorazmernega letnega dopusta ter o izpolnjenih pogojih glede dodatnih dni dopusta. Tudi po novem ZDR-1 ostaja skrajni rok za izplačilo regresa 1. julij v tekočem koledarskem letu. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Podrobneje v rubriki »V središču«.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/21, 4. junij 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Odstop dela plače je avtorica dr. Nana Weber pojasnila, da v skladu z drugim odstavkom 136. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalec svoje terjatve do delavca brez njegovega pisnega soglasja ne more pobotati s svojo obveznostjo plačila.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Vračilo DDV pojasnjuje problematiko izvoznikov, ki so večni upravičenci do vračila davka na dodano vrednost in morajo premostiti razliko med časom, ko je treba obveznost poravnati dobavitelju, in časom, ko prejmejo plačilo kupca ter vračilo vstopnega DDV od države.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Stopnja DMV za vozila na kombiniran motorni pogon

 
Zakonodajne novosti

Število brezposelnih padlo pod 120.000
Število registriranih brezposelnih se je od januarja, ko je znašalo 129.843, do konca maja znižalo na 119.670, je v torek, 3. junija prek družbenega omrežja Twitter sporočila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Anja Kopač Mrak. Več…

Davčna obremenitev stroškov dela lani 38,5-odstotna
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2013 zaslužila 67 odstotkov plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 38,5 odstotka namenjenih za plačilo davčnih bremen, 61,5 odstotka pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2013 je bila za 0,1 odstotne točke nižja kot v letu 2012, je objavil državni statistični urad. Več…

V Sloveniji lani obveznosti pravočasno poravnavalo 40 odstotkov podjetij
V minulem letu je v Sloveniji svoje obveznosti do poslovnih partnerjev v povprečju pravočasno poravnavalo 39,7 odstotka podjetij, kar je 0,1 odstotne točke manj kot v letu poprej in 1,7 odstotne točke nad evropskim povprečjem. Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Za nemoteno izvrševanje proračuna spremembe ZIPRS1414-A
31. maja je začel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A). Zakon je bilo treba spremeniti, ker pri načrtovanju ni bilo mogoče predvideti vsega, kar vpliva na tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, izkazalo pa se je še, da je nekaj določb preveč striktnih in zavezujočih. Zakon med drugim določa namenski prihodek proračunskega sklada za štipendije, manj strogo določa pravilo za oddajo javnega naročila, zaostruje pa pogoje za proračunska izplačila iz črpanja EU sredstev, zvišuje obseg možnega zadolževanja nefinančnih družb v pretežni lasti države (za zadolževanje DUTB), vlada ali občina lahko odloči, da se presežki pri posrednih proračunskih uporabnikih usmerijo v proračun itd.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)
Spremembe in dopolnitve > Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), ki bodo začele veljati 18. junija, naj bi povečale učinkovitost inšpekcijskih služb in pripomogle k zajezitvi sive ekonomije. Novela omogoča inšpektorjem t. i. navidezni nakup ter pridobivanje osebnih podatkov in dokazov tudi od oseb, zoper katere se sicer ne vodi inšpekcijski postopek. Te osebe (pravne in fizične) morajo na zahtevo inšpektorja posredovati dokaze in druge podatke oziroma omogočiti zaslišanje prič za pridobitev dokazov, in sicer najkasneje v treh dneh od prejema zahteve. Učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb naj bi izboljšali tudi s skrajšanjem roka za opravo strokovnega izpita z enega leta na šest mesecev, šele po opravljenem izpitu pa lahko začnejo inšpektorji izvajati polna inšpekcijska pooblastila. Zaradi racionalizacije je po novem identifikacija inšpektorja predvidena le še s službeno izkaznico in brez inšpekcijske značke.

Poročanje o statistiki plačil
Sklep o poročanju podatkov statistike plačil, ki velja od 31. maja in razveljavlja Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, določa obveznost poročanja podatkov statistike plačil Banki Slovenije, v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami BS. Obvezniki poročanja, ki so navedeni v 2. členu, poročajo BS o izdajanju in uporabi plačilnih kartic, dvigih in pologih na bančnem okencu, denarnih nakazilih ter drugih prenosih sredstev, ki so natančneje opredeljeni v navodilu, ki ga izda Guverner BS. Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu posredovati za tretje četrtletje 2014.

Razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja
Banka Slovenije je objavila Sklep o spremembah > Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, ki začne veljati 14. junija, uporablja pa se od 30. junija. Sprememba sklepa med drugim dodaja med pravila izračunavanja in poročanja v zvezi z likvidnostno pozicijo tudi razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja v novem 3b. poglavju z naslovom Minimalne zahteve glede razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja, ki poleg omenjenih razmerij določa tudi korektivne ukrepe v primeru neizpolnjevanja zahtev v zvezi z ustreznim razmerjem med bruto zneskom kreditov in vlogami nebančnega sektorja izračunano na letnih spremembah stanj - GLTDF. Med priloge sklepa je dodan tudi Obrazec za poročanje o izvzetjih iz izračuna GLTDF, katerega uporabo določa 4b odstavek 11. člena.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je pri ureditvi letnega dopusta prinesel nekaj sprememb, ki v praksi sprožajo vrsto vprašanj. V prispevku Delovnopravna ureditev letnega dopusta in regresa za letni dopust avtorica Irena Kamenščak pojasnjuje osnovna pravila glede pridobitve pravice do letnega dopusta in regresa za letni dopust ter odgovarja na najpogostejša vprašanja, tudi na konkretnih primerih.

 
Izbor iz arhiva

Davčna izvršba izbrisane družbe
DURS je začela postopek davčne izvršbe dolžnega zneska zoper dva družbenika iz sodnega registra izbrisane družbe, ki sta zoper sklepa vložila pritožbi, ki ju je Ministrstvo za finance zavrnilo. Družbenika sta na Upravno sodišče vložila tožbo zaradi zastaranja pravice do izterjave dolga, vendar je tudi sodišče s sodbo II U 454/2012 njuno tožbo zavrnilo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je treba pri presoji pravočasnosti zahtevka v izterjavah neporavnanih davčnih obveznosti izbrisanih družb upoštevati 126. člen ZDavP-2 o pretrganju zastaranja, saj je rok za uveljavitev zahtevka po svoji pravni naravi (relativni) zastaralni rok, katerega tek je mogoče pretrgati ali zadržati.

 
Pomembno iz rokovnika

Poslan še drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2013
DURS je poslala še drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2013. V naslednjih dneh bo informativne izračune prejelo še 455.282 davčnih zavezancev. Premalo plačano dohodnino bo potrebno poravnati do 30. julija 2014. Več..

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za april 2014
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. aprila 2014 do 30. aprila 2014 znaša 414,53 evrov na 1000 litrov.

Indeks cen življenjskih potrebščin za maj 2014
Indeks cen življenjskih potrebščin se je maja v primerjavi z aprilom zvišal za 0,6 %. Letni indeks rasti cen je znašal 0,7 %.

Temeljna obrestna mera za junij 2014

Mesečni TOM se je v juniju 2014 zvišal na 0,1 %, prav tako se je letni TOM zvišal na 1,22 %.

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.526,36 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.527,26 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

NAJAVA!
Brezplačni spletni seminar FinD-INFO *:


Pravila sestavitve medletnih računovodskih izkazov, predavateljica Silva Koritnik Rakela DipIFR
12. junij 2014, od 13:00 do 13:45

Tema tokratnega spletnega seminarja je zanimiva tako za sestavljavce računovodskih izkazov kot za uporabnike teh izkazov. Pa tudi za poslovodstva, saj je odgovornost za sestavitev izkazov in njihovo interpretiranje naložena prav njim. Več…

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest!
Prijavite se zdaj in si rezervirajte mesto!


* Spletni seminar je brezplačno na voljo vsem naročnikom portalov FinD-INFO, IUS-INFO, INSOLV-INFO in EDUS, kotizacija za ostale znaša 49,90 EUR

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Mag. Nataša Belopavlovič: Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih

 
Aktualno

Podjetje Housing vas vabi na poslovni zajtrk s temami: Kako z ustanovitvijo razvojnega centra doseči sinergijske učinke in gospodarsko rast (Anton Kavčič) in Gender balance na vodilnih mestih (Sonja Šmuc). Poslovni zajtrk bo potekal v petek, 13. junija, od 8.30 do 10.30 v poslovnih prostorih Housinga, na Verovškovi 55a.

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno. Več…

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.