Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnjem tedniku vas podrobneje seznanjamo z valoriziranimi zneski za odmero davka od premoženja, ki so določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov in veljajo od 17. maja dalje. Zaradi številnih vprašanj, ki ste jih naslovili na Uredništvo FinD-INFO, glede spremenjenega poročanja REK obrazcev v rubriki V središču tokrat ponovno podrobneje o obračunu davčnih odtegljajev.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/19, 21. maj 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo je v mnenju Uporaba kapitalskih rezerv - splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala pojasnil povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube pod pogoji iz 10. odstavka 64. člena ZGD-1.

 
Davčne novosti

V članku So delovni migranti res obdavčeni bolj kot drugi? avtor dr. Jernej Podlipnik razblinja dvom o diskriminiranosti čezmejnih delovnih migrantov. Ob upoštevanju odbitka v celoti plačanega davka v tujini in neobdavčenih obveznih prispevkih za socialno varnost se dohodninska obremenitev delovnih migrantov izenačuje z obremenitvijo davčnih zavezancev zaposlenih v Sloveniji.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

 
Zakonodajne novosti

Poslanci razpravljali o spremembah zakona o varstvu potrošnikov
Poslanci so na včerajšnjem nadaljevanju majske seje DZ med drugim obravnavali predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, s katero se v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive o prodaji na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Obravnavali so tudi predlog zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov.

Vlada sprejela mnenje Vlade RS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev
Vlada Republike Slovenije je 15. maja na redni seji določila besedilo mnenja Vlade RS k predlogu zgoraj omenjenega zakona. Vlada RS nasprotuje predlogu zakona so zapisali na spletni strani Ministrstva za finance RS.

Vlada sprejela mnenje Vlade RS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev
Vlada RS nasprotuje zvišanju prihodkovnega praga za vstop zasebnikov in gospodarskih družb v sistem normiranih odhodkov s sedanjih 50.000 EUR na 100.000 EUR so zapisali na spletni strani Ministrstva za finance RS.

Raziskava: V Sloveniji lani nadpovprečna rast števila insolvenčnih postopkov
V zahodni Evropi se je število insolvenčnih postopkov v lanskem letu v primerjavi z letom poprej zvišalo za 1,1 odstotka, v vzhodni Evropi pa za 3,9 odstotka. Slovenija je bila precej nad povprečjem z 58,2-odstotnim zvišanjem, kaže raziskava podjetja Creditreform, ki jo povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Objavljeni valorizirani zneski za odmero davka od premoženja
17. maja so začeli veljati valorizirani zneski za odmero davka od premoženja v Pravilniku o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2014, ki so določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov. Po novem znašajo:
a.) za stavbe
- v vrednosti od 46.533,45 do 93.066,86 -> 84,68 EUR + 0,30% nad 46.533,45 EUR, kar znese za 93.066,86 EUR vredno stavbo 224,28 EUR davka.
- v vrednosti od 93.066,86 do 139.600,32 -> 224,27 EUR + 0,45% nad 93.066,86 EUR, kar znese za 139.600,32 EUR vredno stavbo 433,67 EUR davka.
b.) za prostore za počitek in rekreacijo
- v vrednosti od 46.533,45 do 93.066,86 -> 169,39 EUR + 0,60% nad 46.533,45 EUR, kar znese za 93.066,86 EUR vredno stavbo 448,59 EUR davka.
- v vrednosti od 93.066,86 do 139.600,32 -> 448,59 EUR + 0,80% nad 93.066,86 EUR, kar znese za 139.600,32 EUR vredno stavbo 820,86 EUR davka.
c.) za poslovne prostore
- v vrednosti od 46.533,45 do 93.066,86 -> 146,12 EUR + 0,55% nad 46.533,45 EUR, kar znese za 93.066,86 EUR vredno stavbo 402,05 EUR davka.
- v vrednosti od 93.066,86 do 139.600,32 -> 402,05 EUR + 0,75% nad 93.066,86 EUR, kar znese za 139.600,32 EUR vredno stavbo 751,05 EUR davka.

Razlaga KPKIS
Objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (KPKIS), ki velja od 16. maja in natančneje pojasnjuje: - sedemnajsti odstavek 2. točke uvodnih določb KPKIS, ki se nanaša na definicijo javnega prevoza;
- 51. člena KPKIS v zvezi s 3. točko 1. člena Tarifne priloge 1 (Dodatek št. 7 k KPKIS) in v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena ZKolP, ki opredeljuje prevoz na delo in z dela;
- 58. člen KPKIS, ki določa jubilejne nagrade.

Razširjena veljavnost KP
Na podlagi drugega odstavka 12. in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (ZKolP) je bil izdan Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno dejavnost na vse delodajalce v dejavnosti papirno in papirno predelovalne industrije, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

Sofinanciranje kadrovske štipendije
S 17. majem je začel veljati tudi Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij, ki se uporablja za javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij od šolskega oz. študijskega leta 2014/2015 dalje. Pravilnik sicer opredeljuje poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendistih, javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij, štipendijo in sofinanciranje le-te, delovno prakso in zaposlitev sofinanciranega kadrovskega štipendista ter druga vprašanja, povezana s sofinanciranjem kadrovskih štipendij.

Valorizacijski količniki za preračun zavarovalnih osnov za odmero pokojnine
Objavljene so bile preračunane osnove iz prejšnjih let zavarovanja za odmero pokojnin v letu 2014, in sicer tako, da ustrezajo ravni povprečne plače, ki je bila izplačana za leto 2013. Povprečna mesečna osnova se preračuna odvisno glede na leto zavarovanja. Za leto 2013 se preračuna s količnikom 1,00, torej ostaja enaka.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Zaradi številnih nejasnosti v zvezi s spremembami poročanja na REK-obrazcih je avtorica mag. Mojca Kunšek v članku Temeljna pravila predložitve REK obrazcev podrobneje pojasnila obračun davčnih odtegljajev po vrstah, v obliki in načinu, kot ju določata 2. člen Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik) in Priloga 1 k Pravilniku, in sicer v obliki zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter v obliki podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki so izkazani individualno po davčnem zavezancu. V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 352. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

 
Izbor iz arhiva

Razdrtje pogodbe zaradi neplačevanja kredita
V zadevi I Cp 1677/2009, ki obravnava razdrtje pogodbe zaradi neplačevanja kredita, je bila zavrnjena pritožba toženke zoper prvostopenjsko sodbo, ki je obdržala v veljavi sklep o izvršbi. Višje sodišče je v zavrnitvi pritožbe pojasnilo, da je tožeča stranka z dopisom izkazala namero za spremembo pogodbe oziroma za spremembo načina izpolnitve toženkine obveznosti in hkrati njeno zmanjšanje ter navedla, pod katerimi pogoji je pripravljena spremeniti pogodbo. Do spremembe pogodbe oziroma do sklenitve nove pogodbe ni prišlo, zato se tudi pravice in obveznosti po obstoječi pogodbi niso spremenile. Dopisa tožeče stranke ni mogoče šteti kot ponudbe, ki bi jo vezala, saj ne vsebuje bistvenih sestavin pogodbe v smislu 22. člena OZ.

 
Pomembno iz rokovnika

Večstranski pobot
AJPES obvešča vse zainteresirane, da bo obvezni in prostovoljni večstranski pobot 23. maja 2014.

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 30. maja 2014
DURS obvešča vse prejemnike informativnih izračunov dohodnine iz prve odpreme izračunov, da se rok za doplačilo dohodnine izteče 30. maja 2014. Zavezanci, ki so zoper informativni izračun vložili ugovor do 30. aprila 2014, jim dohodnine ni treba plačati, saj ugovor zadrži izvršitev. Zavezanci imajo pravico dohodnino poravnati tudi v več obrokih, vendar je potrebno izpolniti Obrazec, ki ga vložijo pri Upravi za davčno računovodstvo in finance ali pošljejo preko sistema eDavki.

Podaljšan rok za posredovanje podatkov na obrazcu M-4 se izteče 31. maja 2014
ZPIZ obvešča vse izplačevalce dohodkov, da se izteka rok za posredovanje podatkov na obrazcu M-4 za leto 2013, ki je bil podaljšan do 31. maja 2014.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.526,41 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.527,27 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – KAJ NAM POVESTA?*
*Spletni seminar je brezplačno na ogled vsem naročnikom portalov FinD-INFO, IUS-INFO, INSOLV-INFO in EDUS

 
Aktualno

Obveščamo vas, da Poslovna akademija in podjetje Halcom organizirata brezplačno konferenco "E-računi: kako iz tega narediti dober posel?", ki bo 18. junija 2014 v Kongresnem centru Brdo. Na konferenci bodo z vrhunskimi strokovnjaki ter s predstavljenimi primeri dobre prakse udeležence pripravili na obvezno uporabo e-računov. Več…

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.