Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel prenovljeni Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje in Stališče 9 - Revidiranje po ZFPPIPP, ki začneta veljati 17. maja in sta že objavljeni na portalu FinD-INFO. Spremembe in dopolnitve je doživel tudi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence z odpravo protiustavnosti 28. člena ZPOmK-1. V osrednji temi izpostavljamo Zakon o finančni upravi (ZFU), ki bo 1. avgusta združil dosedanjo davčno in carinsko upravo v novo Finančno upravo RS. ZFU predvideva zmanjšanje administrativnih ovir, poenotenje inšpekcijskih pregledov, vzpostavitev skupnih zbirk podatkov in posledično povečanje učinkovitosti pobiranja obveznih dajatev.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/18, 14. maj 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

V prispevku Terminska pogodba za nakup lastnih delnic z zgledom knjiženja se je avtorica Silva Koritnik Rakela posvetila določbam računovodskih standardov glede merjenja in razkrivanja terminskih pogodb za nakup oziroma prodajo lastnih delnic za denar.

 
Davčne novosti

Ali je možno koristiti oprostitev plačila DDV po 3. točki 44. člena ZDDV-1 in kje je kraj obdavčitve pri internetni prodaji ponudnika v EU pojasnjuje Inštitut za računovodstvo v mnenju Prodaja plovila in prodaja na daljavo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prodaja zemljišča, na katerem je kupec na podlagi podeljene mu stavbne pravice, ki je že prenehala, zgradil objekt

 
Zakonodajne novosti

Združenje bank pozdravlja namero o umiku iz davka na finančne transakcije
Združenje bank Slovenije pozdravlja izraženo namero vlade, da se Slovenija umakne iz skupine članic EU, ki želijo uvesti davek na finančne transakcije. Prepričani so, da njegov potencialni izplen ne bi odtehtal negativnih posledic in stroškov. Podobnega mnenja je tudi finančni analitik Matej Šimnic. Ostri so po drugi strani v ZSSS. Več…

DUTB lani s skoraj 82 milijoni evrov čiste izgube

DUTB, ki je bila ustanovljena lanskega marca, je minulo leto sklenila z 81,93 milijona evrov čiste izgube. V rezultat so vključeni stroški vzpostavitve DUTB, glavnina izgube pa izvira iz prenosa slabih terjatev z NLB in NKBM na DUTB, pri čemer je ta zanje plačala več, kot je njihova poštena vrednost. Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Pooblastila prehajajo na svet agencije
10. maja so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki odpravljajo protiustavnost 28. člena ZPOmK-1. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-40/12 ugotovilo, da izpodbijana določba posega v prostorsko in komunikacijsko zasebnost podjetij s tem, da preiskavo vselej odredi agencija in ne sodišče. Opustitev vnaprejšnje sodne odločbe za dovolitev preiskave pa je v neskladju s prvim odstavkom 36. člena in s prvim odstavkom 37. člena Ustave. Nadalje se z namenom povečanja samostojnosti in neodvisnosti agencije prenaša pooblastilo za izločanje uradnih oseb, ki vodijo posamične zadeve, iz ministrstva na svet agencije. Zaradi zagotovitve pravne podlage za določitev višine sejnin in povračilo stroškov za člane senata in prekrškovnega senata je za njih na novo določena smiselna uporaba določil uredbe, ki ureja sejnine in povračilo stroškov v javnih agencijah in se uporablja za člane sveta. Zaradi specifične narave konkurenčnega prava pa se prenese tudi pristojnost za odločanje v postopku sodnega varstva na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Objavljeni spremembi Stališč 5 in Stališč 9
Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel prenovljeno Stališče 5 z naslovom Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje, ki začne veljati 17. maja, uporabljati pa se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil družb za upravljanje za leto 2013. Stališče pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi 2. točke prvega odstavka 2. člena Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje. Stališču je priložen Zgled revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevanju pravil ravnanja družbe za upravljanje.

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel tudi Stališče 9 z naslovom Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki bo začel veljati 17. maja. Stališče pojasnjuje revizijske postopke in revizorjevo poročanje v povezavi z zahtevami po revidiranju v ZFPPIPP. Prilogi v stališču sta Zgled revizorjevega poročila o preiskavi drugih zadev, ki niso računovodski izkazi, predstavljeni v poročilu o finančnem položaju in poslovanju in položaju dolžnika (sprejet okvir računovodskega poročanja so slovenski računovodski standardi) in Zgled revizorjevega poročila o danem zagotovilu, povezanem s pregledom Sporazuma o finančnem prestrukturiranju in pogojev za njegovo uveljavitev.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Zakon o finančni upravi (ZFU) predvideva združitev dosedanje Davčne in Carinske uprave RS v novo Finančno upravo RS, ki bo delovala kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Z uveljavitvijo ZFU bosta prenehala veljati Zakon o carinski službi (ZCS-1) in Zakon o davčni službi (ZDS-1). Katere novosti predvideva novi ZFU pojasnjuje v članku Nova finančna uprava, avtorica Nika Hudej.

 
Izbor iz arhiva

Nezmožnost uporabe poslovnega prostora
V zadevi I Cp 1384/2013, ki obravnava nakup nepremičnine od nelastnika, je višje sodišče pojasnilo svojo odločitev z ugotovitvijo, da prvi toženec poslovnega prostora tožnici ni izročil, pač pa ga je prodal drugemu tožencu, ta pa ga je zadrževal tudi potem, ko je izvedel, da je poslovni prostor kupil od nelastnika. Ravnanje obeh tožencev je povzročilo tožnici škodo zaradi nemožnosti uporabe poslovnega prostora, za katero po določbi prvega odstavka 186. člena Obligacijskega zakonika (OZ) odgovarjata solidarno. Plačnik ali tisti, ki bo menil, da je plačal več od njegovega deleža, bo njuno medsebojno razmerje moral urejati z regresnim zahtevkom po 188. členu OZ.

 
Pomembno iz rokovnika

Minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ
Kot minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ obrazcu se v letu 2014 (od aprila 2014 dalje to velja za vse samozaposlene zavarovance) upošteva mesečna minimalna plača za leto 2013, torej 783,66 eurov (in ne mesečna minimalna plača za leto 2014, ki znaša 789,15 eurov). Opozoriti pa je treba, da se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje upošteva znesek 913,91 eurov. Več o tem si preberite v pojasnilu DURS. Podatki o višini zavarovalne osnove in prispevkov za april 2014 pa so razvidni iz preglednice, ki je objavljena tudi na portalu FinD-INFO.

Večstranski pobot
AJPES obvešča vse zainteresirane, da bo obvezni in prostovoljni večstranski pobot bo 23. maja 2014.

 
Aktualni koristni podatki

TOM – maj 2014
Mesečni TOM se je v maju 2014 znižal na 0,0 %, prav tako se je letni TOM znižal na 0,00 %.

Inflacija v aprilu 2014
Cene življenjskih potrebščin so bile aprila v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,5%.

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.520,88 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.533,44 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Silva Koritnik Rakela: Izkaz denarnih tokov – kdaj in kako?
(Spletni seminar je brezplačno na ogled vsem naročnikom portalov FinD-INFO, IUS-INFO, INSOLV-INFO in EDUS.)

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.