Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Med današnjimi vrsticami izpostavljamo prenovljeni Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki je del ukrepov vlade za zajezitev sive ekonomije. Zakon med drugim določa, da sorodstvena pomoč ni več delo na črno, pri osebnem dopolnilnem delu uvaja vrednotnice ter povečuje nadzor in zvišuje globe za kršitelje. Po zadnji napovedi Evropske komisije je Slovenija izšla iz recesije, poleg tega pa razveseljuje tudi podatek, da se je število blokad transakcijskih računov aprila zmanjšalo tako na mesečni kot na letni ravni. V osrednji temi pa še povzetek o obračunu dajatev iz naslova drugega pogodbenega razmerja.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/17, 7. maj 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Javnim uslužbencem pripada jubilejna nagrada za 10, 20 oziroma 30 let delovne dobe. V članku Jubilejna nagrada v javnem sektorju pa avtorica mag. Nataša Belopavlovič pojasnjuje, ali se lahko pri določitvi delovne dobe upošteva tudi delo prek javnih del.

 
Davčne novosti

V prispevku Uveljavljanje odbitnega DDV je podrobneje predstavljena odločba, ki ugotavlja zakonitost dodatno odmerjenega in naloženega DDV revidentu, ki je odbijal vstopni DDV na podlagi računov, ki sta jih izstavila dobavitelja, saj računi niso izpolnjevali predpisanih sestavin iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Po mnenju davčnega organa in sodišča prve stopnje je v predmetni zadevi šlo za t.i missing traderja.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

 
Zakonodajne novosti

Bonitetna hiša i: Število blokad računov se zmanjšuje
Število blokiranih in deblokiranih transakcijskih računov se je aprila zmanjšalo tako na mesečni kot na letni ravni ter se ustavilo pri številkah 4630 oz. 5830. Izjema je povečano število zaprtih transakcijskih računov, ki se je aprila na letni ravni povečalo za 18 odstotkov, na mesečni pa za odstotek na 3209. Več…

EU o davku na finančne transakcije

Finančni ministri EU so včeraj po dolgem času znova razpravljali o spornem davku na finančne transakcije, ki ga želi uvesti enajst članic, tudi Slovenija. Preučili bodo možnosti za napredek pri uvajanju tega davka. Zasedanja se bo udeležil tudi slovenski minister za finance Uroš Čufer. Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
20. maja bo začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), uporabljati se začne 18. avgusta, razen 12. do 16. člena, prvega do tretjega odstavka 28. člena in 29. do 32. člena, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015. Zakon na novo ureja osebno dopolnilno delo ter uvaja dodatne izjeme, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih. Prenova osebnega dopolnilnega dela ima namen narediti to obliko dela širše uporabno, olajšati nadzor nad opravljanjem tega dela, otežiti izogibanje izdaji računov, neplačevanju davkov ter uvesti plačilo dela prispevkov na podlagi principa vsako delo šteje. Zakon določa, da prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v polletju ne sme presegati dveh povprečnih mesečnih neto plač, uvaja pa tudi plačilo vrednotnice na mesečni osnovi, na podlagi katere je izvajalec dela pokojninsko in invalidsko zavarovan. Vrednotnica stane 7 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 2 EUR za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, vplača se lahko preko e-uprava ali gotovinsko na upravni enoti.

Zvišanje trošarin za tobačne izdelke
6. maja je začel veljati spremenjeni Zakon o trošarinah, katerega namen je povečati javnofinančne prihodke in zato spreminja zneske trošarine za tobačne izdelke, črta vračilo trošarine za energente, katerim je dodano biogorivo, usklajuje zakonodajo s pravom EU (direktivo 2013/61), uvaja trošarinski nadzor nad določenimi mazalnimi olji, ki se uporabljajo kot pogonska goriva, niso pa navedeni med energenti po Energetski direktivi, in ureja posebno, enostavnejšo ureditev obračunavanja trošarine za dobavo zemeljskega plina. Višje trošarine za cigarete se začnejo uporabljati 16. maja, za druge tobačne izdelke in tobak pa 8. maja.

Sprememba poročanja upravljavcev kritnih skladov
26. aprila je začel veljati Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad. Spremenil se je drugi odstavek 6. člena, ki ureja poročanje o številu članov, vplačilih, odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti kritnega sklada. Obrazci St-P2, St-P3, St-P4, St-P5 in St-P6 pa so se nadomestili z novimi istoimenskimi obrazci.

Zakon o dohodnini razveljavljen v delu 90. člena

Ustavno sodišče je v tretjem odstavku 90. člena Zakona o dohodnini razveljavilo besedilo, ki se glasi »ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika«. Za različno določanje trenutka obdavčitve dohodka, ki bi pri osebnih družbah obdavčeval že pripis in ne šele izplačila dohodka, tako ni razumnega razloga, ki bi izhajal iz narave stvari. Zato je izpodbijani del tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2 v neskladju z enakostjo pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave in ga je Ustavno sodišče razveljavilo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V letošnjem letu so uvedene številne spremembe prispevnih stopenj pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja, ki jih povzema članek Obračun dajatev iz naslova drugega pogodbenega razmerja od 1. februarja 2014 dalje, avtorice mag. Mojce Kunšek. Članek ponuja osvetlitev sprememb zakonodaje in pojasnila DURS na področju obračuna prispevkov za dohodke iz zaposlitve, ki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo in je občasnega ali začasnega značaja.

 
Izbor iz arhiva

Prvostopni davčni organ je tožeči stranki odmeril dohodnino od dohodkov, ki imajo vir v RS in Nemčiji. Tožeča stranka se z odločbo ni strinjala in je vložila tožbo na Upravno sodišče, s katero je izpodbijala navedeno odločitev zaradi nepravilno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in kršitev pravil postopka ter ponovila ugovor, da jo je davčni organ neupravičeno štel za rezidenta RS. Sodišče je s sodbo II U 531/2012 tožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da so bila prelomna pravila pravilno uporabljena in da je bilo glede na ugotovljeno pravno in dejansko situacijo pravilno ugotovljeno, da ima tožeča stranka v RS (poleg stalnega prebivališča) tudi središče svojih življenjskih interesov.

 
Pomembno iz rokovnika

Vloga obračuna v zvezi s tobačnimi izdelki
CURS obvešča trošarinske zavezance da bodo morali za davčno obdobje »maj 2014« pri določenih tobačnih izdelkih, ki se jim je po spremenjenem Zakonu o trošarinah (ZTro-N) zvišala trošarina vložiti dva obračuna, in sicer prvega za obdobje »1. 5.–7. 5. 2014« in drugega za obdobje »8. 5.–31. 5. 2014«. Več...

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. marca 2014 do 31. marca 2014 znaša 388,64 eurov na 1000 litrov.

1. maja je začela veljati spremenjena Uredba o določitvi zneska trošarine za energente, ki v točki 5.1 za 1 kubični meter zemeljskega plina za pogonski namen določa 0,0920 EUR.

Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2014 za v tem letu uveljavljene pokojnine 762,76 eurov ali 558,34 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2014 za v tem letu uveljavljene pokojnine 3051,04 eurov ali 2233,36 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.520,88 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.533,44 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

Objavljeni so Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – za april 2014.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Marija Dolmovič Cerjak: Preventivno prestrukturiranje za srednje in velike družbe

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.