Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnji dvojni številki opozarjamo vse izplačevalce dohodkov, da je potrebno do 30. aprila na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje posredovati obrazec M4. Pri tem pa opozarjamo na spremembe pri nekaterih kategorijah zavarovanja, ki sta jih uvedla Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) in nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Tudi letos je Zavod na svoji spletni strani objavil vrsto navodil za izpolnjevanje obrazca M4, na katerem se posredujejo spremembe podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja v letu 2013. Ob vseh delovnih obveznostih pa ne pozabite, da morate vsa neskladja svojih podatkov s podatki v informativnem izračunu dohodnine »uskladiti« z ugovorom, ki ga je prav tako potrebno oddati do 30. aprila.

Želimo vam prijetno branje in lepe praznike!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/16, 23. april 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

V članku Novosti v ureditvi dostopa do informacij javnega značaja avtorica izpostavlja transparentnost in širši krog zavezancev, ki ga prinaša Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v mnenju Plačilo po pogodbi o sponzoriranju pojasnil vidik plačevanja dohodka iz sponzorstva športniku, ki je po sponzorski pogodbi dolžan objavljati logotip.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable

 
Zakonodajne novosti

Ministrstvo za delo zavrača očitke glede uredbe o kvotah za zaposlovanje invalidov Ministrstvo za delo odgovarja nezadovoljnim z zadnjo uredbo o kvotah za zaposlovanje invalidov, po kateri posredni proračunski uporabniki ne dobijo več nagrade za preseganje kvote. Kot navaja, je dvojno financiranje iz javnih sredstev prepovedano. Posredni proračunski uporabniki so zato imeli težave s pravilno porabo sredstev, opozarja ministrstvo. Več...

Inšpektorat za delo s poostrenim nadzorom nad delodajalce v gradbeništvu Inšpektorat RS za delo v teh dneh opravlja usmerjeno akcijo nadzora delovnopravne zakonodaje pri delodajalcih na področju gradbeništva, povečali pa so tudi aktivnosti v okviru usmerjenega nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na gradbiščih. Gradbeništvo namreč že več let izstopa po številu ugotovljenih kršitev zakonodaje. Več...

Kršiteljem strožjih pravil pri gotovinskem poslovanju za milijon evrov glob Prepoved programov, ki omogočajo naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih, skupaj s poostrenim nadzorom inšpektorjev vodi v višjo stopnjo prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, ugotavljajo na Davčni upravi RS (Durs). Tovrstni programi so prepovedani od sredine lanskega leta, v tem času so kršiteljem izrekli za milijon evrov glob. Več...

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Metodologija poročanja v sistemu ISPAP za uporabnike proračuna
• 19. aprila je začel veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju. Metodologija, na podlagi katere se bo oblikoval informacijski sistem (ISPAP) pri AJPES, določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o izplačilih in številu zaposlenih, ki jih uporabniki proračuna posredujejo ministrstvu. V 4. členu so določeni roki za posredovanje podatkov. Prvič se podatki o številu zaposlenih na dan 1. julija 2014 posredujejo najkasneje do 18. avgusta 2014. Določbe prve in štiriinštiridesete do dvainpetdesete alineje 5. točke 7. člena tega pravilnika se prvič uporabijo za posredovanje podatkov za izplačila za mesec julij 2014.

Uveljavitve pravic v primeru insolventnosti delodajalca
• 19. aprila je začel veljati Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca. Spremenila sta se oba obrazca, in sicer JS-005-Z v JS-007-Z (Zahteva za poravnavo obveznosti z naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca) ter JS-006-P v JS-008-P (Potrdilo), in reference na Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije ter Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Povrnitev stroškov zavarovanja za primer nesreče
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja je začel veljati 19. aprila. Spreminja 7. člen, ki določa zavarovanje za primer nesreče pri delu. Stroški zavarovanja se povrnejo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in pravilnikom, ki ureja obliko obračuna davčnih odtegljajev, kot povračilo stroškov obveznega zavarovanja za invalidnost in smrt, ki so posledica poškodbe pri delu.

• V veljavi je sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki izmed direktoratov v peti alineji 13. člena črta Direktorat za kakovost javne uprave. Sprememba se začne uporabljati 1. maja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Nov Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) in nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) sta vplivala tudi na spremembe, ki jih je potrebno upoštevati pri poročanju na obrazcu M4. Po novem je med drugim potrebno upoštevati tudi spremembe pri nekaterih kategorijah zavarovanj, pojasnjuje mag. Mojca Kunšek v članku Novosti posredovanja obrazca M4 sledijo ZPIZ-2.

 
Izbor iz arhiva

V postopku osebnega stečaja je sodišče prve stopnje začelo postopek odpusta obveznosti stečajne dolžnice in s sklepom določilo preizkusno obdobje štirih let. Sodišče lahko na podlagi petega odstavka 400. člena ZFPPIPP določi preizkusno obdobje v razponu od dveh do petih let od začetka postopka odpusta obveznosti. Dolžnica se je zoper dolžino preizkusne dobe pritožila na višje sodišče, ki je s sklepom Cst 322/2013 pritožbo zavrnilo. Višje sodišče se v obrazložitvi strinja s sodiščem prve stopnje, ki je izpostavilo, da je pri določitvi nižje preizkusne dobe upoštevalo razlog za nastanek insolventnosti, dolžnost preživljanja otrok in zaposlenost kot okoliščine, zaradi katerih je bila določena krajša preizkusna doba, vendar pa se zaradi višine obveznosti, ki je relativno visoka, ni odločilo za krajše preizkusno obdobje.

 
Pomembno iz rokovnika

Večstranski pobot
AJPES obvešča vse zainteresirane, da bo obvezni in prostovoljni (neobvezni) večstranski pobot 25. aprila 2014.

Premoženjske bilance
do 30. aprila morajo vsi neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna predložiti premoženjske bilance tekočega leta za preteklo koledarsko leto, prvič letos preko spletnega portala AJPES.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.520,88 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.533,44 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

Marija Dolmovič Cerjak Preventivno prestrukturiranje za srednje in velike družbe
– POSNETEK JE ŽE NA VOLJO !

 
Aktualno

Pomagajte si s Klavzulami DDV 2014 na portalu FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.