Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V osrednji temi izpostavljamo konsolidirana letna poročila, ki se jih v zadnjih letih vse pogosteje pripravlja tudi za fizične osebe. Kdaj je potrebno sestaviti konsolidirane izkaze opredeljuje ZGD-1, računovodski standardi pa določajo strokovna pravila in obseg konsolidacije. Med novostmi v zakonodaji želimo posebej opozoriti na tri nove zakone in dve zakonski noveli: Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), Zakon o finančni upravi, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F). Vabljeni k branju.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/15, 16. april 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Urša Penca je v članku Širjenje definicije agencijskega dela izpostavila spremembe, ki jih je prinesla novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), in sicer so na novo opredeljeni pogoji, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati agencije, novost pa so tudi revizije poslovanja agencij, ki lahko pokažejo kršitve uporabnika.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v današnjem davčnem nasvetu Začasni izvoz pojasnjuje možnost sprostitve blaga v prosti promet, ko se začasni uvoz konča, in davčni vidik omenjenega primera.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Nosilec dejavnosti za davčne namene in izdajanje računov

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

Enotna finančna uprava
Zakon o finančni upravi (ZFU), ki se bo začel uporabljati 1. avgusta, združuje davčno in carinsko upravo v novo enotno finančno upravo, katere temeljna naloga bo pobiranje obveznih dajatev. S tem namenom se bodo posamezni zaposleni, ki so do zdaj opravljali naloge carinske službe na meji s Hrvaško, razporedili na delovna mesta, kjer bodo opravljali naloge, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo opravlja davčna služba (naloge finančne uprave določa 10. člen). Pomembna novost so pooblastila uradnih oseb (14. člen), ki bodo opravljale finančne preiskave. Med drugim zajemajo zaseg dokumentov, vstop na zemljišča in v objekte ter pregled blaga in oseb. Prav tako bo uradna oseba lahko ustavila vozila in jih pregledala, zadržala kršitelja ter zapečatila poslovne prostore, uporabila pa bo lahko tudi prisilna sredstva.

Učinkovitejši odvzem premoženja nezakonitega izvora
Novela Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki bo začela veljati 26. aprila, prinaša večjo učinkovitost in boljšo koordinacijo organov, ki sodelujejo pri odvzemu takega premoženja. Po novem bo obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine, v kateri bodo predstavniki državnega tožilstva, policije, davčne in carinske uprave ter urada za preprečevanje pranja denarja. Na specializiranem državnem tožilstvu pa bo oblikovana posebna notranja organizacijska enota, ki bo zastopala državo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Novost je tudi drugačna ureditev davčnih postopkov v zvezi s premoženjem nezakonitega izvora, saj se po sedanji ureditvi z dnem začetka pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora ni mogel začeti noben davčni postopek na tem premoženju. Po novem se po začetku pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora na nepremičnem premoženju, ki je predmet tožbenega zahtevka, ne more začeti le postopek odmere davka na promet nepremičnin in davka na darila.

Centralizacija upravljanja državnega premoženja
• Novi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki bo začel veljati 26. aprila, vzpostavlja centralizacijo upravljanja državnega premoženja, saj bo preoblikoval Slovensko odškodninsko družbo v novo družbo, to je Slovenski državni holding (SDH), ki bo upravljala z vsemi naložbami v neposredni in posredni lasti države, tudi tistimi v lasti Kapitalske družbe (KAD). Novi zakon, ki natančno ureja status in delovanje SDH in KAD, določa ukrepe za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb, ki so v lasti SDH, in naložb RS, ki jih upravlja SDH.

Povrnitev glasovalnih pravic
• 26. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve (ZPre-1F) Zakona o prevzemih. Glavna sprememba omogoča podjetjem, ki jim glasovalne pravice v ciljni družbi mirujejo zaradi kršitve obveznosti, da objavijo prevzemno ponudbo iz drugega stavka drugega odstavka 75. člena ZPre-1, ponovno pridobitev glasovalnih pravic, če znižajo delež glasovalnih pravic na zadnji zakoniti delež v ciljni družbi. Novela odpravlja nesorazmernost pogojev o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v primeru oseb, ki jim lahko že z neznatno pridobitvijo vrednostnih papirjev nad varovalnim zatečenim stanjem deleža glasovalnih pravic prenehajo vse glasovalne pravice v ciljnih družbah.

• 26. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register. Spremembe so bile potrebne zaradi uskladitve s spremembami 4., 27. in 53. člena Zakona o sodnem registru, kot so bili spremenjeni s prehodnimi določbami ZGD-1H. Tako se npr. dodajajo zahteve, kaj mora biti priloženo predlogu za vpis poslovnega naslova iz 6. člena uredbe.

• Spremembe Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice so začele veljati 12. aprila. V prilogi 1 Splošni standardi upravljanja s kreditnim tveganjem se je spremenil pododdelek 2.1.2.3., ki se po novem glasi Načrt restrukturiranja izpostavljenosti do podjetja in sodelovanje pri prestrukturiranju podjetja. Dodana je bila zahteva po takojšnjem ukrepanju bank in del o sodelovanju pri prestrukturiranju.

• 26. aprila bo začel veljati Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava RS za javna plačila. Na tej podlagi bo mogoče s plačilnimi in kreditnimi karticami, prek spletnega bančništva, mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi plačati elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Trenutno zgolj Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) opredeljuje kdaj je potrebno sestaviti konsolidirane izkaze, medtem ko računovodski standardi postavljajo strokovna pravila o načinu in obsegu konsolidacije. Avtorica Silva Koritnik Rakela v članku Vse več konsolidiranih letnih poročil - tudi fizičnih oseb opozarja, da je potrebno za pravilno sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov najprej spoznati postopke konsolidiranja, kot jih narekujejo računovodski standardi. Do naslednjega leta pa nas na področju bilančnega prava čaka še prenos EU direktiv v nacionalni pravni red. Več…

 
Izbor iz arhiva

Tožeča stranka se je pritožila zoper sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njeno zahtevo, da se do izdaje pravnomočne odločbe v upravnem sporu odloži izvršitev odločbe carinskega urada, ki je izpodbijana v upravnem sporu. Z navedeno odločbo je omenjeni prvostopenjski upravni organ tožeči stranki kot deklarantu in dolžniku določil skupni dolg iz naslova davka na dodano vrednost v višini 429.316,81 evrov. Drugi odstavek 32. člena ZUS-1 omogoča, da sodišče na tožnikovo zahtevo odloži izvršitev izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne odločbe, če bi se z izvršitvijo akta prizadela tožniku težko popravljiva škoda. Vrhovno sodišče se je v sklepu I Up 320/2010 strinjalo s stališčem sodišča prve stopnje, da tožeča stranka ni izkazala verjetnosti za nastanek težko popravljive škode, zato je pritožbo zavrnilo.

 
Pomembno iz rokovnika

Daljši odzivni čas pri delovanju sistema eDavki DURS vse uporabnike sistema eDavki prosi za razumevanje zaradi daljših odzivnih časov, ki nastanejo ob masovni oddaji dokumentov (REK obrazci, DDV obračuni). Težave bodo predvidoma odpravljene v prvi polovici meseca maja, ko bo zamenjana strojna in programska oprema.

 
Aktualni koristni podatki

Iz poročila o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2014 izhaja, da so bile v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8 %.

Z gibanjem cen življenjskih potrebščin se je uskladila vrednost točke turistične takse tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 EUR.

Povprečna mesečna plača za februar 2014 je bila za približno 1 % nižja od plače za januar 2014.

Vlada RS je zvišala trošarine na alkohol in alkoholne pijače za 10 %, tobačne izdelke za 5 % in nekatere energente – dizel 4% in drugi energenti za 2%.

12. aprila so že začele veljati spremenjene trošarine za alkohol in alkoholne pijače.
- pivo -> 12,10 EUR
- vmesne pijače -> 132 EUR
- etilni alkohol -> 1.320 EUR

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

8. aprila 2014 je bil na portalu FinD-INFO izveden nov spletni seminar:

Marija Dolmovič Cerjak Preventivno prestrukturiranje za srednje in velike družbe
– POSNETEK JE ŽE NA VOLJO !

• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – kaj nam povesta?
• mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.