Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tem tednu bo prva polovica davčnih zavezancev prejela informativni izračun dohodnine za leto 2013. Še vedno odmeva odločitev Ustavnega sodišča RS glede razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) in ugotovitve neskladnosti nekaterih določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN). Prispevek o posledicah, ki jih prinaša razveljavitev ZDavNepr, si preberite v današnjem Tedniku. V prihodnjem tednu si lahko ogledate nov spletni seminar o posebnostih in pogojih preventivnega prestrukturiranja, kot odgovor na stečajni predlog, ki ga omogoča novela ZFPPIPP-F. Za naročnike portala FinD-INFO je spletni seminar seveda brezplačen. Vabljeni k prijavi!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/13, 2. april 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

Andrej Grah Whatmough je v prispevku Razveljavitev Zakona o davku na nepremičnine povzel, kaj ta razveljavitev prinaša. Zaradi »padca« ZDavNepr je jasno, da bo treba poiskati nove vire za ta izpad davčnih prihodkov, pri tem pa Vlada nima prav veliko možnosti - najverjetnejši se zdita dodaten dvig davka na dodano vrednost (DDV) ali uvedba kriznega davka. Več…

 
Davčne novosti

V podjetju je bila po davčni kontroli ugotovljena dodatna obveznost. Inštitut za računovodstvo v mnenju Knjiženje napake po odločbi DURS pojasnjuje, kakšna je računovodska in davčna obravnava pri izdajatelju računa oz. prejemniku računa v tem primeru.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Rok za izdajo računa za opravljeno storitev

 
Zakonodajne novosti

Predlaganje REK obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
S 1. 4. 2014 je začel veljati Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. Pravilnik REK na novo določa rok za predlaganje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se, skladno z določili 44. člena Zakona o dohodnini, ne vštevajo v davčno osnovo. Več…

Sprejet zakon o združitvi davčne in carinske uprave
DZ je 31.3.2014 sprejel zakon o finančni upravi (predlog), ki predvideva združitev davčne in carinske uprave, kar se zdi vladi smiselno zaradi ukinitve carinskega nadzora na meji s Hrvaško po njenem vstopu v EU. Kljub prvotno načrtovanem krčenju ostajajo sedeži finančnih uradov za zdaj v krajih, kjer ima urade Davčna uprava RS. Več…

Novela za večjo učinkovitost odvzema premoženja nezakonitega izvora
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora dve leti po začetku uporabe doživlja spremembo. DZ je 31.3.2014 sprejel novelo, ki po mnenju vlade prinaša večjo učinkovitost in boljšo koordinacijo organov, ki sodelujejo pri odvzemu takega premoženja. Med drugim bo obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine. Več…

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so oz. bodo začeli veljati:

1. aprila je začela veljati nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa razmerje oz. kvoto delavcev invalidov glede na celotno število delavcev pri posameznem delodajalcu. Uredba določa tudi dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu "de minimis" ter nadzor. Postopki, ki so se začeli pred dnevom uveljavitve te uredbe, se nadaljujejo in dokončajo po tej uredbi. Zaradi novele ZFPPIPP-F je bilo treba dopolniti Tarifo nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti, ki se po novem uporablja za določitev nadomestil za objave tudi v drugih primerih, kjer obveznost objave določa ZFPPIPP. Novi nadomestili, in sicer za postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopek preventivnega prestrukturiranja znašata 65,00 evrov – primerjalnik besedila 2. člena tarife. Novost je tudi, da se več ne zaračuna nadomestilo za postopek prisilne poravnave, ki se je začel zaradi ustavitve postopka preventivnega prestrukturiranja.

1. aprila 2014 je začel veljati Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki naj bi pripomogel v boju zoper sivo ekonomijo, in je predvsem tehnično-organizacijski predpis, ki ureja postopkovne in organizacijske zadeve Inšpektorata RS za delo. Med novostmi je vzpostavitev sveta inšpekcije dela, to je tripartitnega strokovnega posvetovalnega organa, katerega naloga bo sprejemanje stališč in priporočil za učinkovitejše delovanje inšpekcije dela. Zakon uvaja tudi institut strokovnega pomočnika, ki bo razbremenil inšpektorja administrativnih del in bo lahko opravljal tudi nekatere enostavnejše naloge v okviru inšpekcijskega nadzora.

Z 29. marcem so začele veljati spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike. Sklep je bil deležen dokaj obsežnih sprememb in se začne uporabljati 1. aprila, razen točk 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 in 13, ki se začnejo uporabljati 26. maja 2014, in točk 8 in 14, ki se začneta uporabljati 29. septembra 2014.

Spremenjeno je bilo tudi Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij. Med drugim se register pravnih oseb SURS nadomesti s poslovnim registrom Slovenije, spremenjena je tudi priloga – Šifranti. Navodilo začne veljati 29. marca, uporabljati pa se začne pri poročanju po stanju na dan 31.3.2014.

Slovenski inštitut za revizijo je izdal popravek Slovenskega poslovnofinančnega standarda 7 Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti, ki v devetem odstavku popravlja točko a, tako da se pravilno glasi »ima dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti vsaj 3 leta in je izdelal vsaj 10 poročil o oceni vrednosti«.

1. aprila je začel veljati dopolnjen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. Dopolni se priloga 1, poglavje A, točka 1.1.1., kjer se v drugem stavku tretjega odstavka, za besedilom »zadnji dan meseca,« doda besedilo »ki sledi mesecu«.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V prvem prispevku smo pisali o noveli ZFPPIPP-F, ki uvaja možnost preventivnega prestrukturiranja za primer grozeče insolventnosti pri srednjih in velikih družbah. V drugem prispevku Preventivno prestrukturiranje srednjih in velikih podjetij v praksi, avtorica Marija Dolmovič Cerjak izpostavlja nekaj praktičnih vidikov, ki so aktualni v postopku preventivnega prestrukturiranja.

Več o izvajanju novosti po ZFPPIPP-F bo mogoče prebrati v naslednjih prispevkih na portalu FinD-INFO. O pomenu novele ZFPPIPP-F v zvezi s preventivnim prestrukturiranjem pa bo organiziran tudi brezplačen webinar, ki ga bo vodila Marija Dolmovič Cerjak, na seminarju bo izpostavila tudi dosedanje praktične izkušnje z insolvenčnimi postopki.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi VSM sodba in sklep I Cpg 375/2013 je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevek družbenice za izstop iz družbe, prav tako je njeno pritožbo zavrnilo tudi višje sodišče. V obrazložitvi je pojasnilo, da je sodni izstop po 501. členu ZGD-1 mogoč, ko obstajajo za to utemeljeni razlogi, ki jih zakon našteva le primeroma. Našteti primeri kažejo na nezakonito in nepošteno ravnanje drugih družbenikov in na njihovo krivdo, kar pa ni nujen pogoj. Utemeljen razlog je tako npr. tudi, da med družbeniki obstajajo odnosi, ki ne dopuščajo sodelovanja, kot je nujno po pogodbi. Kot utemeljen razlog za izstop je mogoče šteti vsa tista dejstva, zaradi katerih ni mogoče pričakovati, da bi kdo še vztrajal kot družbenik, ker mu tako stanje prinaša nesorazmerna bremena ali škodo. Kot takšna ne štejejo dejstva, ki pomenijo običajna komercialna tveganja, kot je npr. grozeča gospodarska kriza.

 
Pomembno iz rokovnika

DURS odposlal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine
Davčna uprava RS (Durs) je ta teden odposlala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za lani. Durs pa vsem priporoča, naj jih natančno pregledajo. Rok za ugovor na prvi sveženj odposlanih informativnih izračunov dohodnine se izteče 30. aprila. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 30. maj, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na bančne račune 8. maja. Naslednji sveženj bo odšel na pošto 30. maja, so sporočili z Dursa. > Več...

AJPES –Rok oddaje letnih poročil
Ajpes sporoča, da bo njihova oddaja zamudnikom tako kot vsako leto tudi letos omogočena do 8. aprila, ob predhodnem pojasnilu razloga in v dogovoru s pristojno izpostavo. Več..

 
Aktualni koristni podatki

Objavljeni so bili koeficienti rasti cen za februar 2014.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. februarja 2014 do 28. februarja 2014 znaša 380,39 eurov na 1000 litrov.

Objavljen je količnik uskladitve preživnin za leto 2014, uporablja se od 1. aprila 2014.

Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec januar znaša 1.534,54 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.565,68 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

NE ZAMUDITE!
• Marija Dolmovič Cerjak: Preventivno prestrukturiranje za srednje in velike družbe - 8. april 2014, od 13.00 do 14.00

Kotizacija za spletni seminar:- BREZPLAČNO ZA NAROČNIKE (za nenaročnike znaša kotizacija 50 € + DDV) Vljudno vabljeni!

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno-računovodska spletna klepetalnica
• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – kaj nam povesta?
• mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.