Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pozivu, ki so ga davčni zavezanci prek GZS naslovili institucijam, da jim zaradi težav omogočijo kasnejšo oddajo davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2013, sta sledili tako DURS kot AJPES. DURS je vsem davčnim zavezancem, ki bodo predložili obračune DDPO in DohDej za leto 2013 prek sistema e-davki, podaljšala rok oddaje do vključno 22. aprila 2014. AJPES po dogovoru trenutno omogoča oddajo letnega poročila do 8. aprila 2014, in sicer zavezancem, ki bodo napovedali kasnejšo oddajo in obrazložili vzrok zamude. AJPES še čaka odločitev Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o morebitnem dodatnem podaljšanju roka.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/11, 19. marec 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


  
Finančno-računovodske novosti

Predlog novele ZJN-2E med številnimi novostmi in spremembami prinaša zvišanje mejnih vrednosti za izvedbo postopka oddaje javnega naročila malih vrednosti, zagotavljanja večje prožnosti in hitrejše izvedbe postopka, neobveznost sprejema sklepa o začetku postopka in nedopustitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Več o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih naročilih (ZJN-2E) preberite v članku Milene Basta Trtnik Predlog ZJN-2E.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je v mnenju Donacija podjetju in naknadno vplačilo kapitala pojasnil, da odprava pripoznanja obveznosti pomeni povečanje prihodkov podjetja in posledično povečanje davčne osnove, zato so naknadna vplačila družbenikov ustreznejša rešitev.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca

 
Zakonodajne novosti

Vlada za odpravo protiustavnosti potrdila novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence Vlada je v četrtek sprejela predlog novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki odpravlja neskladje z ustavo. Ustavno sodišče je neskladje ugotovilo v prvem odstavku 28. člena, ki določa, da sklep o preiskavi v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, izda Agencija za varstvo konkurence. > Več...

Med župani različni odmevi na predlog novele zakona o lokalni samoupravi Predlog novele zakona o lokalni samoupravi je med župani naletel na različne odmeve. Po mnenju nekaterih so spremembe pripravljene prehitro, zato lahko prinesejo težave. Nekateri se strinjajo z uvedbo možnosti odpoklica župana, drugi pa opozarjajo, da bi to lahko pogosto oviralo delo županov. > Več...

Odbor DZ za delo po živahni razpravi potrdil predlog zakona o delu na črno Pretekli teden je Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide potrdil predlog novega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je eden od vladnih ukrepov zoper sivo ekonomijo. Med novostmi v predlogu sta tudi prenos nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno na carinsko službo ter uvedba sistema vrednotnice za plačevanje prispevkov za osebno dopolnilno delo, kot je občasna pomoč v gospodinjstvu. > Več...

DS z vetom na novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja Državni svet je na četrtkovi seji za las izglasoval odložilni veto na novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki predvideva razkritje slabih posojil, prenesenih na slabo banko. Predlagatelji veta namreč želijo, da se razkrijejo tudi slabi krediti, ki niso na slabi banki, so pa povzročili bančno luknjo. > Več...Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so začeli veljati v zadnjem tednu:

• Banka Slovenije je izdala Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, s katerim določa vsebino, obliko, način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o razvrstitvi finančnih sredstev ter nekaterih prevzetih obveznosti. Poročilo se predloži na obrazcih, ki so del navodila. Navodilo se prvič uporabi za izdelavo poročil za mesec junij 2014. Podatki o datumu sklenitve posla in restrukturiranju posameznih poslov v okviru obrazca RAZ-1a se posredujejo najpozneje za mesec avgust 2014.

Spremenjen je bil Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev. 4. člen, ki ureja redno letno poročilo, se je nadomestil z novim, ki nekoliko spreminja poročanje o letnih poročilih pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, katere izdelajo v predpisanem poročevalskem obdobju.

• Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel Slovenski poslovnofinančni standard 7 - Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti, ki se uporablja od 15. marca. Standard se nanaša na pregled poročil o oceni vrednosti in smiselno tudi na ostale vrste poročil ocenjevalcev vrednosti, ki so izdelana v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ter ostalimi pravili iz Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti. > Več…

• Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel Navodilo 1 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti, ki je v veljavi od 15. marca. Z navodilom je določena enotna oblika in sestavni deli poročila o oceni tržne vrednosti za zavarovano posojanje. Pri tovrstnem ocenjevanju vrednosti morajo biti upoštevana veljavna pravila stroke razvrščena v Hierarhiji pravil ocenjevanja vrednosti.

• Sekcija za tekstil in usnje pri Združenju delodajalcev Slovenije in Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije sta sklenila novo Kolektivno pogodbo za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, ki se začne uporabljati 1. aprila. Tarifna priloga pogodbe določa najnižje osnovne plače ter druge vrste plačil in povračil stroškov v zvezi z delom.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Do konca marca morajo letna poročila Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za statistične namene oddati gospodarske družbe, podjetniki, zadruge, društva in nekatere prostovoljske organizacije. Tako kot DURS, bo tudi AJPES sledila pozivu Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in omogočila kasnejšo oddajo. Več si lahko preberete v članku Tudi pri oddaji letnega poročila bodo upoštevane izredne okoliščine, avtorice mag. Mojce Kunšek.

 
Izbor iz arhiva

Temeljno vprašanje upravnega spora v zadevi sodba I U 569/2012 je, ali lahko zoper istega dolžnika in za izterjavo iste denarne terjatve oziroma na podlagi istega izvršilnega naslova tožena stranka uporabi več sredstev izvršbe? Po mnenju tožeče stranke bi se lahko v konkretnem primeru izdal zgolj sklep o nadaljevanju izvršbe z novimi izvršilnimi sredstvi, ne pa dva samostojna sklepa, kot je to storila tožena stranka. Upravno sodišče, ki je tožbo zavrnilo, je pojasnilo, da je istočasna uporaba več predmetov izvršbe zoper istega davčnega zavezanca na podlagi istega izvršilnega naslova skladna z ZDavP-2. Zaradi preprečitve morebitnega dvojnega plačila pa je davčni organ zavezan, da po uradni dolžnosti ali na zahtevo dolžnika v celoti ali delno ustavi davčno izvršbo, če je davek plačan.

 
Pomembno iz rokovnika

AJPES podaljšala rok za predložitev letnih poročil
AJPES bo zavezancem za predložitev letnih poročil, ki imajo rok predložitve 30.3.2014, omogočila oddajo letnih poročil po izteku predpisanega roka do 8.4.2014 ob predhodnem pojasnilu razloga in dogovoru s pristojno izpostavo.

AJPES obvešča vse zainteresirane, da bo večstranski pobot 21. marca 2014. Rezultati bodo znani naslednji dan.

DDPO in DohDej 2013: podaljšan rok za preložitev obračunov
DURS je zaradi težav pri predložitvi obračunov za leto 2013 davčnim zavezancem izjemoma omogočila, da v letošnjem letu davčne obračune oddajo po izteku določenega roka. Če boste obračun predložili po izteku zakonskega roka, tudi ne boste kaznovani za prekršek. Podaljšan rok velja za davčne zavezance, ki bodo obračune DDPO in DohDej predložili v elektronski obliki prek sistema eDavki. Rok za predložitev obračuna je podaljšan, in sicer do vključno 22. aprila 2014.

DURS: Obvestilo za zavezance, ki so pri ugotavljanju davčne osnove iz dejavnosti za leto 2013 upoštevali dejanske prihodke in normirane odhodke Več…

MF predlagal podaljšanje roka za poročanje na novih REK-obrazcih
MF se je zaradi pobud s strani strokovne javnosti odločilo za spremembo roka za poročanje o dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Sprememba bo stopila v veljavo z dopolnitvijo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2014 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1 %.

Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec januar znaša 1.534,54 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.565,68 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste zamudili katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev, vabimo naročnike k brezplačnemu ogledu posnetkov - posebej priporočamo:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno-računovodska spletna klepetalnica
• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013
• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – kaj nam povesta?
• mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.