V primeru nepravilnega prikaza prosim, kliknite sem.
IUS-INFO
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2014, številka 11 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

1. januarja 2014 veljajo višji prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od 1. februarja so se zvišali tudi prispevki za zdravstveno zavarovanje. Največje zvišanje prispevkov bo obremenilo samostojne podjetnike, tako imenovane popoldanske s.p. - je, in samozaposlene, zato jim v tej številki tednika namenjamo osrednjo temo V središču. Osnove za obračun prispevkov pa določata Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Aktualno iz rubrike v središču
› Izbor iz arhiva praske judikati
› Pomembno iz rokovnika
› Aktualni koristni podatki
› Aktualni spletni seminarji
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Besedilo
 
     

 

AKTUALNO

FINAČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 

V članku Postopek preventivnega prestrukturiranja avtorica dr. Nina Plavšak podrobneje pojasnjuje novi oddelek 2.3novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). O tej temi bo tekla beseda tudi na 5. strokovnem srečanju Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, kjer bodo 13. in 14. marca v Kranjski Gori poglobljeno obravnavani vsi strokovni vidiki novih možnosti prestrukturiranja, s številnimi praktični primeri in modeli izvedbe prestrukturiranja po novih pravilih, uveljavljenih z novelo ZFPPIPP-F.

     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 

DURS s poostrenim nadzorom gotovinskega poslovanja !!?BREAK?!! Davčna uprava RS nadaljuje s poostrenim nadzorom na področju gotovinskega poslovanja. V prihodnjih tednih se bo na terenu večja pozornost namenjala taksistom in izvajalcem vseh tistih dejavnosti, pri katerih se v času prazničnega obdarovanja pričakuje povečano povpraševanje po nakupu blaga in storitev. DURS želi vse državljane spodbuditi, da striktno zahtevajo in vzamejo račune, kar je pomemben korak h korektnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti in obvladovanju sive ekonomije. Več…


Subvencije za zagon inovativnih podjetij !!?BREAK?!! Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 17/2014 objavil javni razpis P2 za podeljevanje subvencij tehnološko inovativnim podjetjem, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Namen produkta je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti. Rok za prijavo na razpis je do 25. aprila 2014. Več…


Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so začeli veljati v zadnjem tednu:


Objavljen je bil Energetski zakon (EZ-1), ki ga je Državni zbor znova potrdil, potem ko so državni svetniki nanj v začetku februarja izglasovali odložilni veto. Svetnike je v sistemskem zakonu, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj, najbolj zmotilo področje energetskih izkaznic, ki širijo obveznost izdelave izkaznice prek minimalnih zahtev predpisov EU. Izkaznice bodo sicer obvezne za nepremičnine, ki se prodajajo ali oddajajo v najem za več kot 12 mesecev. Zakon prenaša določbe desetih evropskih direktiv, ki urejajo področje trga z energijo ter spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Povečal naj bi pravice potrošnikov in pristojnosti agencije za energijo ter vzpostavil strukturo nacionalnih strateških dokumentov. Zakon začne veljati 22. marca, prvi odstavek 364. člena, ki ureja oceno možnosti za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, pa se začne uporabljati 5. junija.


8. marca je začel veljati Pravilnik o sejnini in povračilu potnih stroškov članom disciplinskih komisij prve in druge stopnje. Sejnino in potne stroške se dobi za sodelovanje pri delu v disciplinskih komisijah, in sicer za odločanje o disciplinskih kršitvah upraviteljev po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Član in namestnik disciplinske komisije tako prve kot druge stopnje dobi 100 EUR, predsednik in namestnik pa 150 EUR bruto za udeležbo na seji disciplinske komisije druge stopnje.


Februarja so finančni ministri G20 potrdili nov globalni standard za avtomatično izmenjavo informacij med davčnimi organi. Komisija bo zaradi minimalnih stroškov prilagoditve novemu standardu prilagodila direktivo o obdavčenju dohodkov od prihrankov in direktivo o upravnem sodelovanju. Cilj direktive o obdavčenju dohodka od prihrankov je preprečevanje čezmejnega izogibanja plačilu davka, glavni instrument pa sistem za izmenjavo informacij, ki ga uporabljajo davčni organi držav članic za identifikacijo posameznikov, prejemnikov dohodkov od prihrankov v nematični državi članici. Avtomatična izmenjava informacij po direktivi pomeni, da države članice zbirajo podatke o dohodkih od prihrankov nerezidentov in jih pošiljajo organom matične države članice. Poleg te direktive pa za pet sosednjih držav, ki niso del EU, veljajo sporazumi o obdavčitvi dohodkov od prihrankov, ki so v pomoč državam članicam pri povračilu davčnih prihodkov svojih državljanov, ki varčujejo v teh državah. Več


Z 8. marcem sta začela veljati Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Prvi določa nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic žleda ter postopke za izvedbo in spremljanje ukrepov. Uporablja se tudi za interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic poplav, ki so nastale neposredno po žledu. S temi ukrepi naj bi se obnovila gospodarska infrastruktura in gozdovi ter povrnila škoda upravičencem. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč pa se dopolnjuje seznam naravnih nesreč z žledom, ki povzroči škodo. Oceno škode je treba prijaviti na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 12. 3. 2014 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva www.mgrt.gov.si (na prvi strani pod Programi in projekti)

     

 

EVROPSKA UNIJA

AKTUALNO IZ RUBRIKE V SREDIŠČU

     
 
             
      Nove obveznosti popoldanskih samostojnih podjetnikov (s.p.)    
mag. Mojca Kunšek
   
Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 

V zadevi VSL sodba II Cp 1070/2013 je višje sodišče v regresnem sporu med zavarovancem in zavarovalnico zavrnilo pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da mora zavarovalnica dokazati svoje ravnanje v skladu z zavarovalno pogodbo, in sicer dokazati, da je oškodovancu utemeljeno izplačala odškodnino in dejstvo, ki po splošnih pogojih pomeni zavarovančevo kršitev te pogodbe. Zavarovalnica mora torej v konkretnem primeru dokazati, da je zavarovanec vozil pod vplivom alkohola. Glede odgovornosti oziroma njene razbremenitve pa je dokazno breme na strani zavarovanca, ki se lahko razbremeni tako, da dokaže, da ni ravnal v nasprotju z zavarovalno pogodbo in ni kriv oziroma ni v celoti kriv za prometno nesrečo.

     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Danes se izteka rok za prijavo žledoloma
Lastniki gozdov oz. oškodovanci lahko še danes opravijo priglasitev škode v gozdu na obrazcu 1, ki je priloga uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode. Pri tem morajo nujno izpolniti podatke o katastrski občini ter številki parcele/številkah parcel. Oškodovanci oddajo navedeni obrazec na pristojno občino, rok za oddajo pa je vključno do danes 12. marca. Več…

DDPO in DohDej 2013: podaljšan rok za preložitev obračunov
DURS zaradi težav pri predložitvi obračunov za leto 2013, je davčnim zavezancem izjemoma omogočila, da v letošnjem letu davčne obračune oddajo po izteku določenega roka. Če boste predložili obračun po izteku zakonskega roka, tudi ne boste kaznovani za prekršek. Podaljšan rok velja za davčne zavezance, ki bodo obračune DDPO in DohDej predložili v elektronski obliki preko sistema eDavki. Rok za predložitev obračuna je podaljšan, in sicer do vključno 22. aprila 2014.

Obrazec M-4
Na spletni strani ZPIZ so objavljena navodila za izpolnjevanje obrazca M-4 za leto 2013. V obrazec M-4 se po novem vpisuje podatke o osnovi, nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja za obdobja od 1. januarja 2013 dalje. Posredovanje podatkov na računalniških oziroma ročnih obrazcih od 19.4.2013 dalje ni več mogoče. Od 5.5.2013 dalje pa ZPIZ omogoča vsem dajalcem podatkov, da podatke za vsa obdobja od vključno leta 1970 dalje posredujejo elektronsko.

     

 

NOVI ZAKONI

AKTUALNI KORISTNI PODATKI: JANUAR 2014

     
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:
    • 20 delovnih dni
    • 0 prazničnih dni
    • 28 koledarskih dni
    • povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.544,85 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.562,77 evra.
    • minimalna plača znaša 789,15 bruto
    • 6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
    • 0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
    • 0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
    • 21,39 evra znaša dnevnica za 12 - 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
    • 10,68 evra znaša dnevnica za 8 - 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
    • 7,45 evra znaša dnevnica za 6 - 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO: SPLETNI SEMINARJI IN POSNETKI

     
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
5. Strokovno srečanje Aktualna vprašanja insolvenčnega prava
13. - 14. marca 2014 bo potekalo 5. Strokovno srečanje Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, na katerem bodo poglobljeno obravnavani vsi strokovni vidiki novih možnosti prestrukturiranja, ki jih ureja novela ZFPPIPP-F (makroekonomski, poslovnofinančni in pravni). Prikazana bodo tako teoretična izhodišča kot tudi številni praktični primeri in modeli izvedbe prestrukturiranja po novih pravilih, uveljavljenih z novelo ZFPPIPP-F.


Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami - Vse o DDPO 2013.


Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:
    • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014
    • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
    • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.