Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V prejšnji številki tednika je bila v prispevku o spremenjenem MRS -19 opredeljena možnost sprejetja novega Pojasnila, ki bo tudi od uporabnikov SRS zahtevalo računovodenje odpravnin ob odhodu v pokoj. Za uporabnike zbirke SRS v letu 2013 še ni sprememb, Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo pa je že sprejel sklep, da se obstoječe pojasnilo 1 k SRS 10 preneha uporabljati 1.1.2014. Kakšne spremembe se nam obetajo na področju davčne obravnave oblikovanja rezervacij in razkritja aktuarskih izračunov ter o dilemah, ki jih imajo pri računovodenju uporabniki MSRP, boste izvedeli v drugem delu članka V središču.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka VI/09, 5. marec 2014

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• EDUS-INFO
• INSOLV-INFO

Brezplačni pripomočki:
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv
  
Finančno-računovodske novosti

S sprejetjem novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L) so bili na novo določeni izredni ukrepi, ki jih lahko izreče Banka Slovenije posameznim bankam z namenom zagotovitve kapitalske ustreznosti bank, in možnost uporabe pravnih sredstev zoper izrečene ukrepe. Več o ukrepih piše avtorica Tamara Kek, v članku Vprašanja (ne)ustavnosti ureditve po noveli ZBan-1L.

 
Davčne novosti

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:

Vprašanje glede izvajanja 32. Člena ZDDPO-2
Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemkih po mandatni pogodbi

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise zakonov in podzakonskih predpisov, ki so začeli veljati v zadnjem tednu:

• S 1. marcem je začela veljati novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki omejuje kršitve pravic agencijskih delavcev in zagotavlja večjo kakovost storitev posredovanja dela. Med rešitvami je jasnejša opredelitev dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (podjetju), tako da jo bo mogoče jasno razmejiti od opravljanja storitev na podlagi civilno-pravne pogodbe. Po novem bo moral imeti delodajalec posredovanje začasne delovne sile registrirano kot glavno dejavnost, tuji delodajalci pa bodo morali imeti v Sloveniji registrirano podružnico. Bančno garancijo v višini najmanj 30.000 evrov bodo morali zagotoviti vsi, ki se bodo želeli ukvarjati s to dejavnostjo.

• V veljavi je Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, ki v najvišjo ceno vključuje strošek izdelave energetske izkaznice in prispevek za izdajo energetske izkaznice. Prispevek za izdajo izkaznice glede na uporabno površino enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe do 220 m2 znaša 1,5 evra, nad 220 m2 pa 2 evra, za večstanovanjske stavbe pa znaša od 1 do 4 evre. 4. člen določa najvišje cene za izdajo energetske izkaznice, ki za enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe do 220 m2 uporabne površine znaša 170 evrov, za večje 0,89 evra/m2, za večstanovanjske stavbe pa glede na število stanovanj od 0,99 do 0,50 evra na m2.

• Z novim Odlokom, ki je v veljavi od 1. marca, se ustanovi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki opravlja naloge za delovni področji evropske kohezijske politike in razvoja. Vladno službo vodi državni sekretar, ki je odgovoren predsedniku vlade in ima lahko največ dva namestnika.

Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku je začel veljati 1. marca in določa kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje na strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Pravilnik določa tudi kako se pridobi dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, kakšen je postopek vpisa v register ali evidenco in druge naloge v povezavi z dejavnostjo.

• 1. marca je začel veljati Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva. Pravilnik se prvič uporabi za uveljavitev oprostitve v aprilu 2014, določa pa način vračila trošarine oz. oprostitve plačila trošarine za energente z dodanim biogorivom, vsebino obračuna trošarine ter dokazila in evidence, ki jih mora voditi upravičenec. Oprostitev sicer določa 54.c člen Zakona o trošarinah. Kot prilogi sta Pravilniku dodana obrazec za obračun trošarine in navodilo za izpolnjevanje obrazca za obračun trošarine.

• Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah je začel veljati 1. marca. Najpomembnejše spremembe so zamenjave obrazcev iz prilog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b in 11, ki se uporabljajo od 1. aprila.

• 3. marca je bil objavljen pristop Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V prejšnji številki Tednika smo objavili 1. del prispevka z naslovom Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v letu 2013, v katerem so bile pojasnjene nejasnosti glede odpravnin. Za uporabnike SRS na tem področju vse ostaja nespremenjeno, bo pa v letu 2014 drugače. Kako drugače pa po mnenju avtorice še ni povsem jasno. Podjetja, ki uporabljajo zbirko MSRP, imajo davčno dilemo, nekatera celo več njih. O tem si preberite v nadaljevanju Aktuarski izračuni za rezervacije v letu 2013 (2. del), avtorice Silve Koritnik Rakela.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi Sodba I U 1595/2012 sta bila predmet spora vrednost nepremičnine ob odsvojitvi, ki je bila upoštevana pri odmeri davka od dobička iz kapitala, in način ugotavljanja njene vrednosti. Upravno sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da gre pri odmeri davka od dobička iz kapitala za postopek, ki se vodi samostojno in se, čeprav se nanaša na isto nepremičnino, vodi povsem ločeno tudi od postopka odmere davka na promet nepremičnin. Posebej, skladno z določbami 99. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), se v tem postopku ugotavlja tudi vrednost nepremičnine ob odsvojitvi.

 
Pomembno iz rokovnika

Davčna uprava RS je na portalu eDavki končno objavila novo različico programa Silvester Fineus. Podjetniki lahko po 17. marcu elektronsko oddajo obračun akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti za leto 2013.

 
Aktualni koristni podatki

Objavljeno je bilo Poročilo o gibanju plač za december 2013, ki prinaša tudi uradni podatek o povprečni lanskoletni mesečni plači v RS. Številčne podatke iz Poročila najdete v tabeli PLAČE - Tabela 01.

Objavljeni so bili Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji. Podatke iz predpisa najdete v tabelah KOEFICIENTI - Tabela 01.

Mesečna TOM se je v marcu 2014 znižala na 0,0%, medtem ko se je letna TOM prav tako znižala na 0,00%

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 0 prazničnih dni
• 28 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.544,85 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.562,77 evra.
• minimalna plača znaša 789,15 bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom po Uredbi, 3,67 evra za podpisnike KPND
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 16 evrov za javne uslužbence
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. regres za prehrano v višini 3,50 evra za javne uslužbence
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji oz. 0 evrov za javne uslužbence.

 
Spletni seminarji

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetke. Posebej priporočamo naslednje posnetke spletnih seminarjev:

• Silva Koritnik Rakela: Davčno računovodska spletna klepetalnica – vprašanja ob zaključnem računu 2013

• Silva Koritnik Rakela: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – Kaj nam povesta?

mag. Katja Blatnik: Vodenje evidenc in poslovnih knjig normiranca – Ali je res tako enostavno?

• Silva Koritnik Rakela: Od poslovnega izida do davčne osnove

 
Aktualno

Naročniki portala FinD-INFO lahko dostopate do pripravljenih navodil za učinkovito pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013. Najdete jih na prvi strani portala med Hitrimi povezavami – Vse o DDPO 2013.

Na portalu FinD-INFO so dostopni tudi:

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje. Pravilnik določa obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, razširjen za polja, ki veljajo za normirance ter metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2014 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.